Исследование сопротивления усталости деталей с напыленными покрытиями

МРНТИ 55.03.03                                                                           №1 (2017г.)

Скачать статью

С. Нураков, М.А. Белоцерковский, А.Ж. Аяганова

Аннотация. Статья посвящена проблеме нанесения износостойких покрытий на детали технологического оборудования и транспортных машин.  Цель работы – выявление разницы в значениях усталостной прочности металла, причин снижения сопротивления металла и рекомендация оптимального решения проблемы. На ремонтных предприятиях при наплавке коленчатых валов,  была характерна низкая пластичность в зоне сплавления между шейками и галтелями. В результате возникали трещины и снижалось сопротивление усталости металла. Установлено, что более перспективные методы напыления — плазменное и гиперзвуковое газопламенное. Испытания проводились на машине МУ-6000 на образцах, напыленных традиционной электродуговой, высокоскоростной плазменной и гиперзвуковой  газопламенной металлизацией, а также электродуговой наплавкой. В результате была выявлена весьма ощутимая разница в значениях усталостной прочности. Вывод — снижение пластичности в зоне сплавления наплавки с основой служит причиной снижения сопротивления усталости, а методы нанесения покрытий напылением имеют существенные преимущества и перспективны для их применения взамен наплавок.
Ключевые слова: усталость металла, износостойкость металла, наплавка, разрушение конструкции, плазменное напыление, гиперзвуковая металлизация

____________________

С. Нураков, М.А. Белоцерковский, А.Ж. Аяғанова
ТОЗАНДАТЫЛҒАН ЖАБАНДЫЛАРЫ БАР ДЕТАЛЬДАРДЫҢ ШАРШУ КЕДЕРГІНІСІН ЗЕРТТЕУ

Түйіндеме. Кезінде жөндеу ұйымдарында кеңінен қолданған иінді біліктерді балқыту әдістерін қолдану кезінде мойындар мен галтельдер арасындағы аймақтарда иілімділігі өте төмен екені байқалады. Осынын нәтижесінде жарықтар пайда болып, шаршау кедергісі төмендейді. Осы орайда, мақала авторлары зертейтін бұркұ әдістерінің ішіндегі плазмалы және гипердыбысты түрлерінің келешегі мол екенін анықтайды. Көлік және жұмыс машиналарында айнымалы күштер, егжей соғұлар және жігерлі үйкелістер әсерінен көптеген бөлшектерге ауыр жүктеме түседі. Нәтижесінде бұзылуға әкеліп соғатын шаршау зақымдары жинақталады. Жалпылама шаршау диаграммасында шаршау салдарынан істен шығу процессінің үлгісі көрсетілген.Жабындардың дәстүрлі электр доғалы, жоғары жылдамдықты плазмалық және гипердыбысты металдандыру және электр доғалық дәнекерленген арнайы үлгілерінде сынақтар жүргізілген. Осы сынақтардың нәтижелері жабындарды бұркұ кезінде төзімділіктің шамалы төмендеуіне (10-13%) алып келетінің көрсетті, ал балқыту кезінде бұл көрсеткішиндексі 35-40%-дан төмен болды. Осыдан қорытынды иілімділігі төмен аймағында шаршау қарсылығының төмендеуін туғызады, және бұркұ әдістерін жабындарды жасауға пайдаланудын келешегі мол деп қорытынды жасалды.
Түйінді сөздер: шаршау, жарық, микроқұрылым, балқыту, бұзылу, металлизация, плазмалы, гипердыбысты металлизация

___________________

S.Nurakov, M.A.Belotcerkovskiy, A.Zh. Ayaganova
STUDY OF FATIGUE RESISTANCE OF PARTS WITH SPRAYED COATINGS

Abstract. The article is dedicated to the issue of application of wear-resistant coatings on the details of technological equipment and transport vehicles. Purpose of the work is to identify the difference in values of the endurance strength of metal, reasons of metal’s resistance reducing and recommendation of the optimal solution of the problem. There was typically low plasticity in the area of alloyage between journal and fillet in the repair shops at the crankshafts surfacing. As a result the cracks appeared and reduced the endurance strength of metal. It was identified that the most promising methods of spraying – plasma and plasma flame spraying. The tests were carried out on the machine MU-6000 on the samples sprayed with the traditional electric-arc, high-speed plasma and superaerodynamic flame plating, as well as arc surfacing. As a result it was identified the significant difference in the values of the permanent stability. The conclusion – reduction of plasticity in the area of the surfacing alloyage with the base stock causes reduction of the endurance strength, but the coating by spraying has significant advantages and promising for their application instead of surfacing.

Key words: fatigue of metal, wearability of metal, surfacing, structural failure, plasma spraying, superaerodynamic metal coating.

 

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика