Совершенствование профилактики смазочной системы форсированных автотракторных дизелей Камаз-Евро

МРНТИ 61.51.35                                                                                       №1 (2017г.)

Скачать статью

А. М. Биниязов, А. С. Денисов

Аннотация. В качестве моющих и диспергирующих присадок используют высокощелочные сульфонаты, алкилсалицилаты а также алкилфеноляты и различные другие соли сульфокислот и карбоновых кислот и от их концентрации в масле зависит снижение интенсивности образования углеродистых отложений. На основе закона действующих масс получена зависимость концентрации исходного вещества от времени. При составлении исходного дифференциального уравнения расхода щелочной присадки в процессе работы учтено параметры долива масла. Обоснована оптимальная периодичность замены масла в форсированных дизелях КАМАЗ-ЕВРО, которая аппроксимируется полиномом второй степени. Определена оптимальная наработка до замены. С учетом различия в интенсивности изменения щелочности масла в процессе работы были определены параметры зависимости по различным группам автомобилей. Получены погрешность щелочности при доверительной вероятности 80%. Определены нормативные (предельные) значения моторного масла.
Ключевые слова: форсированные дизели, моторное масло, периодичность замены масла, нормативные показатели масла.

_____________________

А. М. Биниязов, А. С. Денисов
КАМАЗ-ЕВРО ФОРСИРЛЕНГЕН АВТОТРАКТОРЛЫ ДИЗЕЛЬДЕРДІҢ МАЙЛАУ ЖҮЙЕСІН АЛДЫН АЛУ ШАРАЛАРЫН ЖЕТІЛДІРУ

Түйіндеме. Жуғыш және ыдырағыш қоспа ретінде жоғары сілтілі сульфонаттар, алкилсалицилаттар, сондай-ақ алкилфеноляттарды және сулфатты қышқылдар мен карбон қышқылдарының өзге де тұздарын қолданады, май құрамында көміртекті түзілімдердің пайда болу қарқындылығы осылардың шоғырлауына байланысты болады. Әрекет етуші массалар заңының негізінде бастапқа заттың шоғырлануының уақытқа тәуелділігі анықталды.  Жұмыс үрдісіндегі сілтілі тұнбаның шығынының бастапқы дифференциалды  теңдеуін құру кезінде майды еселеп құю өлшемдері ескерілген. КАМАЗ-ЕВРО форсирленген дизельдеріндегі майды ауыстырудың оңтайлы кезеңділігі негізделген, ол екінші дәрежелі полиноммен жуықтатылады. Ауыстыруға дейінгі ұтымды пайдаланым анықталған.  Жұмыс үрдісі кезіндегі майдың сілтілілігінің өзгеріп отыру қатқынындағы айырмашылықты есепке ала отырып, автомобильдердің түрлі топтары бойынша тәуелділік өлшемдері анықталған. 80% сенімгерлік ықтималдықта сілтіліліктің дәлсіздігі белгіленген. Мотор майының нормативті (шектік) мәндері де анықталған.
Түйінді сөздер: форсирленген дизельдер, мотор майы, май ауыстыру кезеңділігі, майдың нормативті мәндері.

 

A.M. Biniyazov, A.S. Denisov
INPROVEMENT OF PREVENTION OF LUBRICANT SYSTEM OF THE FORCED AUTOTRACTOR DIESELS KAMAZ-EVRO

Abstract. As detergent and dispersant additives are used overbased sulfonates, alkyl salicylates and various other salts of sulfonic acids and carboxylic acids and their concentration in the oil is dependent decrease intensity of carbonaceous deposits formation. On the basis of the mass law action received the concentration dependence of the starting material with time. In drawing up the initial differential equation consumption of alkaline additives in the process during operation are taken parameters topping up the oil. Optimum oil change intervals in the forced diesel engines KAMAZ-EURO was justified, which is approximated by a polynomial of the second degree. Optimum operating time before replacement was determined. With considering the differences in the intensity changes alkalinity of oil in the process have been identified parameters, depending on the different groups of vehicles. Alkalinity error at a confidence level of 80% was obtained.
Keywords: high-powered diesel engines, engine oil, oil drain interval, oil quality standards

 

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика