Кремний органикалық қосындыларды алу әдісі

МҒТАР 61.37.37                                                                                        №3 (2019Г.) Ахмедов В.Н., Ниязов Л.Н., Рахимов Ф.Ф., Паноев Н.Ш. Бұл жұмыста қолжетімді өндірістік өнім тетраэтоксисилан мен винилэтинилмагнийбромид негізіндегі винилэтинилтриэтоксисилан мономері синтезінің нәтижелері келтірілген. ИҚ және УК-споектроскопия әдісімен жасалған негізгі физикалық ерекшеліктері анықталып, көп жұмысты қажет ететін қосымша операцияларсыз жоғары нәтижелі қосымшаларды алуға мүмкіндік беретін синтездеу әдісі жасалды. Алынған жаңа заттар ИҚ және…

Бактерицидтік емдеу ерекшелігі бар карбондалған көміртекті кеуекті сорбент

МҒТАР 31.27.51, 61.45.36                                                                      №3 (2019г.) Ұ.М.Әмзеева, С.Х.Акназаров, О.Ю.Головченко , К.С.Бексейтова, А.М.Нуралы Соңғы онжылдықта іріңді жараларды емдеуде үлкен перспективалар әртүрлі медициналық сорбенттерді пайдаланумен байланыстырылады, оларды жергілікті қолданудың бүкіл бағыты – сорбциялық-аппликациялық терапияның дамуына алып келді. Бұл ретте жарақатқа белсенді әсер ететін сорбенттер немесе микрофлораның таңдаулы сорбциясы есебінен не жарадан бөлінетін сорбенттер назарға алынады. Мұндай ерекше сорбенттердің…

Қазақстанның кәдесыйларына арналған декоративтік жабындылар

МҒТАР 61.39.81                                                                                          №3 (2019г.) Юров В.М., Балтабеков А.С., Гученко С.А., Лауринас В.Ч., Касымов С.С. Бұл мақаланың мақсаты ұлттық кәдесыйларды тираждау технологиясына шолу жасау және оларды сериялық өндіріске дайындау болып табылады. Команда қатысушылары, атап айтқанда, Қазақстан Республикасы Суретшілер одағының мүшелері, сондай-ақ олардың студенттері пластилиннен немесе басқа да бұйымдардан ұлттық көркем безендірілген бұйымдарды дайындайды. Келесі кезең 3-D…

Гидрофобты жабындарды алу үшін золь-гель бекіту әдісін пайдалану

МРНТИ 61.39.81, 64.29.23                                                                              №2 (2019г.) Ташмухамедов Ф.Р., Шардарбек М.Ш.   Түйіндеме. Мақалада колоидтік золь-гель бекіту әдісі арқылы мақта маталарға гидрофобты  бояғыш жабындыны алу әдісі келтірілген. Бұл жұмыстың мақсаты – гидрофобты бояғыш кремнийлі жабындылары бар мақта матасының қасиеттерін, сондай-ақ алынған материалдардың қасиеттеріне прекурсордың, гидролиз катализаторының концентрацияларының және температураның әсерін зерттеу болып табылады. Алынған материалдарға сынақтар…

Тетроэтоксисилан және азот-фосфор құрамдас қосылыстарды қолдану арқылы отқа төзімді целлюлозалық текстильдік материалын құрастыру

МРНТИ 61.39.81, 64.29.23                                                                          №3 (2018г.) Такей Е., Таусарова Б.Р.   Мақалада целлюлозалы материалдарға отқа төзімділік қасиетін беру үшін тетроэтоксисилан, азот-фосфорлы қосылыстарды қолдана отырып жасалған зерттеу жұмысының нәтижелері сипатталған. Зерттеу жұмысының мақсаты – золь гель әдісін қолдана отырып, отқа төзімді қасиеті бар целлюлозалық текстиль материалын алу. Термоөңдеудің температурасы мен уақытының, бастапқы компоненттер концентрациясының отқа төзімділігіне әсері…

Модификация природных диоксиантрахинонов кислотами

Омарова А.С., Музычкина Р.А., Корулькин   Д.Ю. 

Аннотация. Так как оксипроизводные антрахинонов являются активным началом многих промышленно значимых красителей, индикаторов, рострегуляторов, гербицидов и лекарственных препаратов,  получение их производных представляет научный и практический  интерес. В работе рассмотрены направления модификации природных диоксиантрахинонов путем взаимодействия их с кислотами, а именно с серной, азотной и фосфорной по двум направлениям – электрофильное замещение и этерификация гидроксигрупп. В большей степени описано получение только β-сернокислого эфира ализарина, эфиры на основе фосфорной и азотной кислот не исследованы. Рассмотрены условия сульфирования, нитрования и фосфорилирования диоксиантрахинонов различными агентами и биологическая активность продуктов реакций. Установлено, что модификация структур природных диоксиантрахинонов кислотами является научно-обоснованным подходом  при разработке новых эффективных препаратов, биологически доступных для организма, которые обладают широким спектром активностей.
Ключевые слова: диоксиантрахиноны, сульфирование, нитрование, фосфорилирование, ализарин, хинизарин, хризофанол, фисцион, производные антрахинонов

Медный комплекс хлорофилла в золь-гель методе крашения целлюлозных материалов

Аннотация. Целью работы является разработка технологии колорирования тканей с применением золь-гель метода и медного комплекса хлорофилла, заключающийся в  последовательной пропитке текстильного материала в прекурсоре и катализаторе гидролиза с последующей сушкой и термообработкой. Преимуществом данного метода является использование экологически безопасных химических материалов и красителей. Получены доказательства наличия функционального покрытия и фиксации красителя в его объеме, что подтверждается снимками электронной микроскопии, изучено влияние режимов обработки на устойчивость окраски к многократным стиркам. Выявлено, что наибольшей интенсивностью окраски после 10 стирок обладают образцы, обработанные при концентрации жидкого стекла равной 100 г/л и прошедшие термическую обработку при 160 ˚С. Результаты исследования могут быть применены в отделочном производстве текстильных целлюлозосодержащих материалов.
Ключевые слова: золь-гель метод, силикат натрия, медный комплекс хлорофилла колорирование, крашение, оксид кремния, целлюлозные текстильные материалы

Исследование физико-химических свойств целлюлозных материалов, полученных из недревесного однолетнего растительного сырья

Аннотация. В работе описывается метод получения целлюлозы из различных видов недревесного однолетнего растительного сырья (конопля сорная, камыш, рисовая шелуха), произрастающего на территории Республики Казахстан. Представленная технология производства целлюлозы состоит из делигнификации исходного сырья, отбеливания волокон целлюлозы и щелочного/кислотного гидролиза. В лабораторных условиях выход целлюлозы из растений составил 53% из конопли, 35% из камыша и 20% из рисовой шелухи. Структура целлюлозной массы подтверждена методом ИК-Фурье спектроскопии, термические свойства определены методами дифференциально-сканирующей калориметрии и термогравиметрического анализа. Результаты термогравиметрического анализа показали, что термические свойства всех трех типов целлюлозы идентичны. Во всех случаях небольшая потеря массы была обнаружена при 100°C. Начало термического разложения целлюлозы наблюдается около 330°C.
Ключевые слова: Целлюлоза, конопля сорная, камыш, рисовая шелуха, делигнификация, кислотный гидролиз.

Определение тяжелых металлов в углекислотном экстракте Scabiosa ochroleuca методом инверсионной вольтамперометрии

Жунусова М.А., Голубев О.А., Ибраев М.К., Абдуллабекова Р.М., Сарсенбекова А.Ж., Махмутова А.С.

Аннотация: Представлены результаты исследования углекислотного экстракта растения Scabiosa ochroleuca, семейства Dipsacaceae (ворсянковые), на присутствие тяжелых металлов (Zn, Cd, Pb, Cu). Целью исследования являлось определение Zn, Cd, Pb, Cu в СО2 – экстракте скабиозы бледно-желтой (Scabiosa ochroleuca) методом инверсионной вольтамперометрии. Изучение количественных и качественных показателей веществ, влияющих на химическую безопасность углекислотного экстракта из Scabiosa ochroleuca ранее не проводились. Результаты исследования показали, что содержание тяжелых металлов в углекислотном экстракте S. ochroleuca, не превышает предел допустимых концентраций, что является важным критерием при разработке лекарственных средств. При исследовании на качество и безопасность объекта также применяют метод пламенной атомной абсорбции способом мокрой минерализации или сухого озоления, согласно межгосударственному стандарту.
Ключевые слова: Scabiosa ochroleuca, инверсионная вольтамперометрия, определение тяжелых металлов, лекарственные средства, безопасность лекарственного сырья, углекислотный экстракт, анализ лекарственных средств

Совершенствование профилактики смазочной системы форсированных автотракторных дизелей Камаз-Евро

А. М. Биниязов, А. С. Денисов

Аннотация. В качестве моющих и диспергирующих присадок используют высокощелочные сульфонаты, алкилсалицилаты а также алкилфеноляты и различные другие соли сульфокислот и карбоновых кислот и от их концентрации в масле зависит снижение интенсивности образования углеродистых отложений. На основе закона действующих масс получена зависимость концентрации исходного вещества от времени. При составлении исходного дифференциального уравнения расхода щелочной присадки в процессе работы учтено параметры долива масла. Обоснована оптимальная периодичность замены масла в форсированных дизелях КАМАЗ-ЕВРО, которая аппроксимируется полиномом второй степени. Определена оптимальная наработка до замены. С учетом различия в интенсивности изменения щелочности масла в процессе работы были определены параметры зависимости по различным группам автомобилей. Получены погрешность щелочности при доверительной вероятности 80%. Определены нормативные (предельные) значения моторного масла.
Ключевые слова: форсированные дизели, моторное масло, периодичность замены масла, нормативные показатели масла.

Яндекс.Метрика