Аса сыни СО2 лакталған тамырдан глицирризин қышқылын экстракциялау: RSM (response surface metodology)

МРНТИ 61.39.81, 64.29.23                                                                       №4 (2019г.) Джураев Х.Ф., Гафуров К.Х., Мухаммадиев Б.Т., Мирзаева   Ш.У. Қызыл мия тамырынан ГҚ экстракциясы СК-СО2 этанолмен еріткіш ретінде жүргізілді.Тәжірибелер мен модельдеу RSM арқылы жасалды. Қызыл мия тамырының сығындысына хроматография және ААС-пен талдау жасалды. RSM дизайны ауыспалы шектен асқан экстракциясын оңтайландырып, ГҚ шығуына қолданылды. ГҚ ең көп шығуы RSM көмегімен 10 МРа,…

Наноцеллюлоза: сипаттамалары, модификациясы және биосыйымдылық

МРНТИ 61.39.81                                                                                        №4 (2019г.) Рахимова Б.У., Кудайбергенов К.К., Акназаров С.Х., Мансуров З.А., Савицкая И.С.,  Головченко О.Ю., Смагулова    Г.Т.   Наноцеллюлоза өзінің тамаша био-физикалық қасиеттері мен биомедицинада қолдану мүмкіндіктерінің арқасында ғалымдардың назарына ілікті. Мақалада наноцеллюлозаның төрт түрі қолданылып, қасиеттеріне шолу жасалған: нанокристалды целлюлоза (НКО), нанофибрилді целлюлоза (НФЦ), нанокристаллоидты талшықты целлюлоза және бактериялық целлюлоза (БЦ). Соңғы ғылыми…

Қазақстан кәсіпорындарына арналған көп элементті функционалдық жабындар

МРНТИ 61.43.39                                                                                        №4 (2019г.) Юров В.М., Сыздыкова  А.Ш., Балтабеков А.С., Платонова Е.С., Гученко С.А., Лауринас   В.Ч. Өнеркәсіптік өндірістегі материалдық құралдардың шектеулілігі тораптар мен тетіктердің, әсіресе жоғары температура мен абразивтік тозудың экстремалды жағдайларында жұмыс істейтін бөлшектердің жұмыс ресурсын ұлғайтатын жаңа технологиялар жасаудың өзекті міндетін алға қояды. Өткен ғасырдың 80-ші жылдарында арнайы болаттар мен қорытпаларды жасау жолымен…

Кремний органикалық қосындыларды алу әдісі

МҒТАР 61.37.37                                                                                        №3 (2019Г.) Ахмедов В.Н., Ниязов Л.Н., Рахимов Ф.Ф., Паноев Н.Ш. Бұл жұмыста қолжетімді өндірістік өнім тетраэтоксисилан мен винилэтинилмагнийбромид негізіндегі винилэтинилтриэтоксисилан мономері синтезінің нәтижелері келтірілген. ИҚ және УК-споектроскопия әдісімен жасалған негізгі физикалық ерекшеліктері анықталып, көп жұмысты қажет ететін қосымша операцияларсыз жоғары нәтижелі қосымшаларды алуға мүмкіндік беретін синтездеу әдісі жасалды. Алынған жаңа заттар ИҚ және…

Бактерицидтік емдеу ерекшелігі бар карбондалған көміртекті кеуекті сорбент

МҒТАР 31.27.51, 61.45.36                                                                      №3 (2019г.) Ұ.М.Әмзеева, С.Х.Акназаров, О.Ю.Головченко , К.С.Бексейтова, А.М.Нуралы Соңғы онжылдықта іріңді жараларды емдеуде үлкен перспективалар әртүрлі медициналық сорбенттерді пайдаланумен байланыстырылады, оларды жергілікті қолданудың бүкіл бағыты – сорбциялық-аппликациялық терапияның дамуына алып келді. Бұл ретте жарақатқа белсенді әсер ететін сорбенттер немесе микрофлораның таңдаулы сорбциясы есебінен не жарадан бөлінетін сорбенттер назарға алынады. Мұндай ерекше сорбенттердің…

Қазақстанның кәдесыйларына арналған декоративтік жабындылар

МҒТАР 61.39.81                                                                                          №3 (2019г.) Юров В.М., Балтабеков А.С., Гученко С.А., Лауринас В.Ч., Касымов С.С. Бұл мақаланың мақсаты ұлттық кәдесыйларды тираждау технологиясына шолу жасау және оларды сериялық өндіріске дайындау болып табылады. Команда қатысушылары, атап айтқанда, Қазақстан Республикасы Суретшілер одағының мүшелері, сондай-ақ олардың студенттері пластилиннен немесе басқа да бұйымдардан ұлттық көркем безендірілген бұйымдарды дайындайды. Келесі кезең 3-D…

Гидрофобты жабындарды алу үшін золь-гель бекіту әдісін пайдалану

МРНТИ 61.39.81, 64.29.23                                                                              №2 (2019г.) Ташмухамедов Ф.Р., Шардарбек М.Ш.   Түйіндеме. Мақалада колоидтік золь-гель бекіту әдісі арқылы мақта маталарға гидрофобты  бояғыш жабындыны алу әдісі келтірілген. Бұл жұмыстың мақсаты – гидрофобты бояғыш кремнийлі жабындылары бар мақта матасының қасиеттерін, сондай-ақ алынған материалдардың қасиеттеріне прекурсордың, гидролиз катализаторының концентрацияларының және температураның әсерін зерттеу болып табылады. Алынған материалдарға сынақтар…

Тетроэтоксисилан және азот-фосфор құрамдас қосылыстарды қолдану арқылы отқа төзімді целлюлозалық текстильдік материалын құрастыру

МРНТИ 61.39.81, 64.29.23                                                                          №3 (2018г.) Такей Е., Таусарова Б.Р.   Мақалада целлюлозалы материалдарға отқа төзімділік қасиетін беру үшін тетроэтоксисилан, азот-фосфорлы қосылыстарды қолдана отырып жасалған зерттеу жұмысының нәтижелері сипатталған. Зерттеу жұмысының мақсаты – золь гель әдісін қолдана отырып, отқа төзімді қасиеті бар целлюлозалық текстиль материалын алу. Термоөңдеудің температурасы мен уақытының, бастапқы компоненттер концентрациясының отқа төзімділігіне әсері…

Модификация природных диоксиантрахинонов кислотами

Омарова А.С., Музычкина Р.А., Корулькин   Д.Ю. 

Аннотация. Так как оксипроизводные антрахинонов являются активным началом многих промышленно значимых красителей, индикаторов, рострегуляторов, гербицидов и лекарственных препаратов,  получение их производных представляет научный и практический  интерес. В работе рассмотрены направления модификации природных диоксиантрахинонов путем взаимодействия их с кислотами, а именно с серной, азотной и фосфорной по двум направлениям – электрофильное замещение и этерификация гидроксигрупп. В большей степени описано получение только β-сернокислого эфира ализарина, эфиры на основе фосфорной и азотной кислот не исследованы. Рассмотрены условия сульфирования, нитрования и фосфорилирования диоксиантрахинонов различными агентами и биологическая активность продуктов реакций. Установлено, что модификация структур природных диоксиантрахинонов кислотами является научно-обоснованным подходом  при разработке новых эффективных препаратов, биологически доступных для организма, которые обладают широким спектром активностей.
Ключевые слова: диоксиантрахиноны, сульфирование, нитрование, фосфорилирование, ализарин, хинизарин, хризофанол, фисцион, производные антрахинонов

Медный комплекс хлорофилла в золь-гель методе крашения целлюлозных материалов

Аннотация. Целью работы является разработка технологии колорирования тканей с применением золь-гель метода и медного комплекса хлорофилла, заключающийся в  последовательной пропитке текстильного материала в прекурсоре и катализаторе гидролиза с последующей сушкой и термообработкой. Преимуществом данного метода является использование экологически безопасных химических материалов и красителей. Получены доказательства наличия функционального покрытия и фиксации красителя в его объеме, что подтверждается снимками электронной микроскопии, изучено влияние режимов обработки на устойчивость окраски к многократным стиркам. Выявлено, что наибольшей интенсивностью окраски после 10 стирок обладают образцы, обработанные при концентрации жидкого стекла равной 100 г/л и прошедшие термическую обработку при 160 ˚С. Результаты исследования могут быть применены в отделочном производстве текстильных целлюлозосодержащих материалов.
Ключевые слова: золь-гель метод, силикат натрия, медный комплекс хлорофилла колорирование, крашение, оксид кремния, целлюлозные текстильные материалы

Яндекс.Метрика