Натрий силикаты мен азот-фосфоры бар қосылыстарды пайдалана отырып отқа төзімді қасиеттері бар целлюлозды материалдарды алу

МРНТИ 64.29.09, 61.67.81                                                             №3 (2020Г.) Таусарова Б.Р., Абилкасова С.О., Жайлханова А.А.   Мақалада целлюлозды тоқыма материалдарына отқа төзімділік қасиет беру үшін натрий силикаты, гуанидин және натрий гидрофосфаты негізіндегі жаңа құрамды пайдалану бойынша зерттеулер баяндалады. Матаның отқа төзімділігіне бастапқы компоненттердің концентрациясының, термоөңдеудің температурасы мен уақытының әсері зерттелді. Мақта-матаның отқа төзімділік қасиетінің өзгерісін термоөңдеудің үш режимінде жүргіздік:…

Макромолекуласы буындары функционал топтарының қасиеттерімен ерекшеленуші полиэлектролиттердің әсерінде сазды гидродисперсия тұрақтылығының өзгеруі

МРНТИ 31.15.37                                                                             №3 (2020г.) Асанов А., Мамешова С.А.   Функционал топтарының табиғаты, мольдік ара-қатынасымен ерекшеленуші полиэлектролиттер әсерінде сазды гидродисперсияның тұрақтылығының өзгеруі зерттелді. Макромолекуласы иондалмайтын винилацетат және акриламидтен түзілген полиэлектролиттің гидродисперсияның тұрақсыздануына әсері өте әлсіз оң зарядты амид функционалды акриламид буынының көбеюімен біршама артатындығын көрсетті. Гидродисперсияның тұрақсыздануы күшті ионданушы ароматты амин функционалды 2-метил-5-винилпиридин және алифатты амин…

Натрий силикаты мен азот-фосфоры бар қосылыстарды пайдалана отырып отқа төзімді қасиеттері бар целлюлозды материалдарды алу

МРНТИ 61.67.81, 47.09.48                                                                  №3 (2020г.) Таусарова Б.Р., Шаихова Ж.Е., Егеубаева С.С., Калимолдина Л.М.   Мыс сульфатын сулы ортада сахароза болған кезде азайту арқылы мыс нанобөлшектерін синтездеу әдістері қарастырылған. Оңтайлы синтез жағдайларын, мыс нанобөлшектерінің бактерияға қарсы белсенділігін анықтау бойынша зерттеулер жүргізіліп, әр түрлі факторлардың әсері анықталды: қолданылатын реагенттердің концентрациясы, ортаның рН, мыс иондарын қалпына келтіру процесіндегі…

Мыс нанобөлшектерін синтездеу және оларды целлюлоза тоқыма материалдарын модификациялау үшін қолдану

МРНТИ 61.67.81                                                                               №2 (2020г.) Таусарова Б.Р., Сулейменова М.Ш., Алипбаев  А.Н.   Мақалада поливинил спирті қатысында глюкозамен тотықсыздандыру арқылы сулы ерітінділерде мыс нанобөлшектерін алудың экологиялық таза әдісі қарастырылған; синтездің оңтайлы жағдайлары таңдалды. Алынған мыс нанобөлшектері сфералық формада, диаметрі 20-дан 130 нм-ге дейін тұрақты, тұнбаға түспейді және 3-4 аптаға дейін түсін өзгертпейді. Электронды микроскопиялық кескіндер целлюлоза талшығының…

Целлюлоза алу үшін майлы зығыр сабанының химиялық Құрамын зерттеу

МРНТИ 61.01.77, 66.45.31                                                                         №2 (2020г.) Шаймерденов Ж.Н., Далабаев А.Б., Темирова И.Ж ., Альдиева А.Б., Сакенова Б.А., Жунусова К.З., Изтаев  А.   Мақалада майлы зығыр сабанының құрылымы қарастырылған. Зерттеу барысында оның химиялық құрамы зерттелді. Зерттеу нәтижелері целлюлозаны майлы зығыр сабанынан тікелей алу мүмкіндігін көрсетеді. Зығыр сабанды алғашқы өңдеуден қалған қалдықтардан целлюлоза алу процесі үшін оңтайлы реакциялық…

Аса сыни СО2 лакталған тамырдан глицирризин қышқылын экстракциялау: RSM (response surface metodology)

МРНТИ 61.39.81, 64.29.23                                                                       №4 (2019г.) Джураев Х.Ф., Гафуров К.Х., Мухаммадиев Б.Т., Мирзаева   Ш.У. Қызыл мия тамырынан ГҚ экстракциясы СК-СО2 этанолмен еріткіш ретінде жүргізілді.Тәжірибелер мен модельдеу RSM арқылы жасалды. Қызыл мия тамырының сығындысына хроматография және ААС-пен талдау жасалды. RSM дизайны ауыспалы шектен асқан экстракциясын оңтайландырып, ГҚ шығуына қолданылды. ГҚ ең көп шығуы RSM көмегімен 10 МРа,…

Наноцеллюлоза: сипаттамалары, модификациясы және биосыйымдылық

МРНТИ 61.39.81                                                                                        №4 (2019г.) Рахимова Б.У., Кудайбергенов К.К., Акназаров С.Х., Мансуров З.А., Савицкая И.С.,  Головченко О.Ю., Смагулова    Г.Т.   Наноцеллюлоза өзінің тамаша био-физикалық қасиеттері мен биомедицинада қолдану мүмкіндіктерінің арқасында ғалымдардың назарына ілікті. Мақалада наноцеллюлозаның төрт түрі қолданылып, қасиеттеріне шолу жасалған: нанокристалды целлюлоза (НКО), нанофибрилді целлюлоза (НФЦ), нанокристаллоидты талшықты целлюлоза және бактериялық целлюлоза (БЦ). Соңғы ғылыми…

Қазақстан кәсіпорындарына арналған көп элементті функционалдық жабындар

МРНТИ 61.43.39                                                                                        №4 (2019г.) Юров В.М., Сыздыкова  А.Ш., Балтабеков А.С., Платонова Е.С., Гученко С.А., Лауринас   В.Ч. Өнеркәсіптік өндірістегі материалдық құралдардың шектеулілігі тораптар мен тетіктердің, әсіресе жоғары температура мен абразивтік тозудың экстремалды жағдайларында жұмыс істейтін бөлшектердің жұмыс ресурсын ұлғайтатын жаңа технологиялар жасаудың өзекті міндетін алға қояды. Өткен ғасырдың 80-ші жылдарында арнайы болаттар мен қорытпаларды жасау жолымен…

Кремний органикалық қосындыларды алу әдісі

МҒТАР 61.37.37                                                                                        №3 (2019Г.) Ахмедов В.Н., Ниязов Л.Н., Рахимов Ф.Ф., Паноев Н.Ш. Бұл жұмыста қолжетімді өндірістік өнім тетраэтоксисилан мен винилэтинилмагнийбромид негізіндегі винилэтинилтриэтоксисилан мономері синтезінің нәтижелері келтірілген. ИҚ және УК-споектроскопия әдісімен жасалған негізгі физикалық ерекшеліктері анықталып, көп жұмысты қажет ететін қосымша операцияларсыз жоғары нәтижелі қосымшаларды алуға мүмкіндік беретін синтездеу әдісі жасалды. Алынған жаңа заттар ИҚ және…

Бактерицидтік емдеу ерекшелігі бар карбондалған көміртекті кеуекті сорбент

МҒТАР 31.27.51, 61.45.36                                                                      №3 (2019г.) Ұ.М.Әмзеева, С.Х.Акназаров, О.Ю.Головченко , К.С.Бексейтова, А.М.Нуралы Соңғы онжылдықта іріңді жараларды емдеуде үлкен перспективалар әртүрлі медициналық сорбенттерді пайдаланумен байланыстырылады, оларды жергілікті қолданудың бүкіл бағыты – сорбциялық-аппликациялық терапияның дамуына алып келді. Бұл ретте жарақатқа белсенді әсер ететін сорбенттер немесе микрофлораның таңдаулы сорбциясы есебінен не жарадан бөлінетін сорбенттер назарға алынады. Мұндай ерекше сорбенттердің…

Яндекс.Метрика