Методика прогноза оценки состояния растительности с использованием данных дистационного зондирования Земли (ДЗЗ)

МРНТИ 89.57.01 №3-4 (2011 г.)

Скачать


Предложен подход к числовой оценке изменений процессов разных географических явлений по данным дистанционного зондирования Земли.
Ключевые слова: прогноз, дистанционное зондирование, классификация, оценка различий, географические изменения.

Жерді қашықтықтан бақылап көру дерекгері бойынша әртүрлі географиялық қүбылыстардыц өзгеру процестерін сандық бағапау тәсілі ұсыныпған.
ТүйіндІ сөздер: Болжау, Жерді қашықгыктан байқап көру, жіктеу, айырықша- лықты бағалау.

 

The article proposes an approach to the numerical evaluation of changes in the processes of various geographical phenomena by using Earth's remote sensing.
Key words: Forecast, Earth's remote sensing data, classification, evaluation of differences.

(Полный текст: Архив, 2011г., №3-4, С. 137-142)

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика