Бөлу қоршауларына энергия беретін қасиеттерге шолу

МРНТИ 73.31.13                                                                                 №3 (2020г.) Абсаметов Д.М. Мақалада апаттық тұйықтар мен автомобиль жолдарының бөлу жолақтарына арналған бөлгіш қоршауларға және қауіпсіздік кедергілерінің жаңа конструкцияларына шолу келтірілген. Қазіргі уақытта еліміздің жолдарындағы қоршаулардың энергияны жеткілікті дәрежеде пайдалану қабілеті жоқ, соның кесірінен көліктер соғылғанда ауыр зардаптарға әкеп соғады. Энергияны сіңіретін және бағыттаушы элементтер бірлесе жұмыс істейтін болғандықтан, қоршаудың да көлік…

Қауіпсіздіктің тежегіш және бағыттаушы кедергілерінің жаңа конструкцияларын есептеу теориясы мен әдістері

МРНТИ 73.01.93                                                                                  №3 (2020г.) Абсаметов Д.М., Рабат О.Ж., Байнатов Ж.Б. Мақалада қауіпсіздіктің тежеуші және бағыттаушы кедергілерінің жаңа құрылымын есептеудің теориясы мен әдістері келтіріледі. Тежегіш және рульдік жүйе істен шыққан жағдайда және көктайғақ кезінде автомобильдердің қозғалысын баяулату және тоқтату үшін және бұрылу кезінде тау үйінділерінде арнайы құрылғыларды орнату қарастырылады. Есептік схема жолдың үстімен блоктардың үйкелуі есебінен…

Теміржол автоматикасы және телемеханика жүйелерін жаңғыртудың орындылығын негіздеу

МРНТИ 73.29.17                                                                                 №3 (2020г.) Бахтиярова Е.А., Сансызбай К.М., Чигамбаев Т.О.     Мақалада темір жол автоматикасы мен телемеханика жүйелерінің жай-күйі талданып, бір жолды және екі жолды аралықтардың өткізу қабілеттілігі, жартылай және автоматты блоктау мен орталықтандырылған диспетчерленудің жергілікті жылдамдығы анықталған. Микропроцессорлық элементтер базасына көшу ТАТ техникалық жабдықтарын жаңарту кезінде ұсынылады. Бұл энергияны тұтынуды едәуір азайтуға, жабдықтың өндіріс…

ЯМЗ-238 дизелі мысалында қозғалтқыш қуатының отын түріне тәуелділігін анықтау

МРНТИ 73.31.09, 68.85.81, 68.75.02                                                                   №1 (2020г.) Скачать статью Марков В.А., Бебенин Е.В., Биниязов А.М., Захаров   В.П.   Ауыл шаруашылығы техникасын арзан баламалы отын – табиғи газға, метанға ауыстыру ауыл шаруашылығы өндірісінің тиімділігін арттыруға мүмкіндік береді. Оның үстіне, Қазақстан оның қорлары бойынша әлемде жетекші орынға ие. Газ тәріздес отынмен жұмыс істеу үшін дизельді ауыстырудың ауыл шаруашылығы…

Автомобиль дизельді қозғалтқыштарының жұмыс істеп тұрған майының диагностикалық параметрлеріне қойылатын талаптар

МРНТИ 73.31.41                                                                                        №4 (2019г.) Биниязов А.М., Денисов А.С., Кожинская А.В., Сарсенбаева Л.Х., Биниязов   Е.М. Мотор майларының негізгі диагностикалық параметрлерінің сілтілік саны, тұтқырлығы, тығыздығы, тұтану температурасы сияқты сәйкестігіне талдау жүргізілді. Жұмыс істеп тұрған май параметрлерінің нормативтері мен тәуелділіктерін пайдалану нәтижесінде белгілі қозғалтқыштар ақауларының пайда болу шекаралары анықталды. Келтірілген деректер бойынша V– C координаттарында, ал содан кейін…

Технология Больших данных (Big Data). Основные характеристики и перспективы применения

Аннотация. В работе представлены ключевые понятия Технологии Больших Данных: основные характеристики, методы, этапы технологии, сферы применения Технологии. Произведен анализ мировых достижений в данной области, приведены примеры использования в работах зарубежных авторов. Проанализирован современный рынок использования Технологии Больших Данных. Проведен сравнительный анализ с СУБД. В рамках проведенных исследований разработана функциональная блок-схема Технологии Больших объемов данных.
Ключевые слова. Технология Больших Данных, Анализ Данных, структурированные данные, неструктурированные данные.

Исследование физико-химических свойств дизельной фракции, выделенной из пиролизного топлива

Аннотация. В статье приведены результаты исследований пиролизного топлива, полученного при переработке отходов резинотехнических изделий методом пиролиза. Экспериментально установлено, что температура, соответствующая максимальному выходу жидкой фракции (40-45%), которая составляет 487оС. При фракционировании полученного пиролизного топлива выделено 14 % бензиновой фракции, 39 % дизельной фракции и 47 % мазута. Исследованы основные характеристики свойств дизельной фракции, выделенной из пиролизного топлива, даны рекомендации по повышению ее качества. Доказано, что при  переработке отходов резинотехнических изделий методом пиролиза можно получить дополнительный источник качественных моторных топлив в виде дизельной фракции, стоимость которых будет значительно ниже нефтяного аналога, а также решить проблему утилизации резинотехнических отходов без  ущерба для  окружающей среды. Данная технология применима в промышленном производстве для удешевления выпускаемой продукции.
Ключевые слова: Отходы резинотехнических изделий, пиролизное топливо, альтернативный источник топлива, дизельные фракции.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ И БАЗОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ЭЛЕКТРОВОЗОВ СЕРИЙ KZ8A И KZ4AT, ПЛАНИРУЕМЫХ К ЭКСПЛУАТАЦИИ НА АЗЕРБАЙДЖАНСКИХ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГАХ

Аннотация. В статье отражены технические характеристики и анализ результатов испытаний казахстанских грузовых и пассажирских электровозов нового поколения серий KZ8А и KZ4AТ, разработанных по технологии французской компании и производимых в Казахстане. Дан обзор по производству и эксплуатации электровозов подобного класса за рубежом, в том числе в Европе. Проведены сертификационные и приемочные испытания электровозов, которые предусматривают вибро-акустические тесты, санитарно­-экологические испытания, а также проверку уровня электромагнитного излучения. В условиях климатической камеры завершены испытания электровоза, подтвердившие работоспособность наружного оборудования в диапазоне от -50 до +45°С. Сравнительный анализ характеристик первых казахстанских электровозов серий KZ8А и KZ4AТ показывает, что данные локомотивы очень экономичны в расчете на жизненный цикл, обладают более высокими тяговым характеристиками, увеличенными межремонтными пробегами в сравнении с электровозами данного класса. На базе казахстанского электровоза серии KZ8A разработана модификация грузового электровоза AZ8A для Азербайджанских железных дорог.
Ключевые слова: электровозы, технические показатели электровозов, технологическая разработка, инновационные решения

Опыт эксплуатации тракторов, оснащенных газобаллонным оборудованием

Аннотация. Статья посвящена использованию газообразного топлива в автотракторном машиностроении. Цель научного исследования: Обосновать оптимальные условия эксплуатации тракторов, оснащенных газобаллонным оборудованием на основе существующего опыта. Данная работа предназначена для ученых занимающихся проектированием систем подачи и управления двигателем при работе дизельному, газодизельному и газовому циклу. Приведен  метод сравнения выходных показателей дизеля при работе по дизельному и газодизельному циклу. Перевод техники на газообразное топливо позволяет существенно снизить выбросы токсичных веществ в атмосферу (более 30%), и сэкономить средства операторам техники до 400 тыс. рублей в год при незначительных снижениях мощностных показателей (менее 5%). Ценность проведенного исследования в том, что исследование систем с центральной и распределенной подачей газообразного топлива и применение компримированного природного газа в дизельных двигателях позволяет получить объективное представление о внедрении системы в производство для ее последующего совершенствования. Разработаны системы с центральной и распределенной подачей газообразного топлива при работе по дизельному и газодизельному циклу. Наиболее эффективно применение данных систем подачи газообразного топлива (природного газа) для тракторов малого тягового класса типа МТЗ-80/82 по сравнению с другими альтернативными видами топлива, в том числе и восстанавливаемыми. Ключевые слова:Газообразное топливо, газ, дизель, метан, топливная аппаратура

Экономическое обоснование комплекса средств по повышению использования газомоторного топлива

Аннотация. Данная статья посвящена использованию газообразного топлива в автотракторном машиностроении. Целью данной статьи является экономическое обоснование средств и способа позволяющие увеличить доступность применения газообразного топлива в автотракторном машиностроении. Значительную часть в себестоимости продукции занимает расходы на энергоносители. Так в производстве сельскохозяйственной продукции затраты на горюче-смазочные материалы достигают 50%. В настоящее время активно разрабатываются и внедряются технологии по использованию альтернативных видов топлива, в частности газообразного топлива. Ключевые слова: система подачи газа в двигатель, газомоторное топливо  

Яндекс.Метрика