Сусымалы материалдар қоспасының біртектілігін бағалау

МҒТАР 67.09.05, 28.23.15                                                                      №3 (2019г.) Арсланов М.З., Зейнуллин А.А., Коробова Е.В., Мустафин С.А. Cусымалы материалдар қоспасының біртектігін бағалау әдісі ұсынылды. Әдіс сусымалы материалдар қоспасы сынамаларының фотосуреттерін компьютерлік өңдеуге және қоспа компоненттерін қарау аймағын түсі бойынша бөлуге негізделген. Оның ЭЕМ-де жүзеге асырылуы механикалық қиын ажырамды сусымалы материалдар қоспанының әртектілігін бағалауға мүмкіндік береді. Бұл тәсілді құрылыс қоспаларының…

Керамдор алу үшін керамикалық композицияның құрамдарын жасау

МҒТАР 67.09.43                                                                                       №3 (2019г.) Монтаев С.А., Шингужиева А.Б., Монтаева Н.С., Досов К.Ж.   Мақалада «Қарағанды металлургия зауыты» АҚ-ның «Алселор Миттал Теміртау» АҚ (Теміртау қ.) табиғи қиыршық тастың орнына пайдалануға болатын керамикалық материалдарды өндіру үшін домен түйіршіктелген қожды пайдалана отырып, Батыс Қазақстанның шаң- топырақты саздағына негізделген керамикалық композициялардың құрамын жасау бойынша мәселелер талқыланды. Ғалымдардың әртүрлі атпалы,…

Алматы қаласы мысалында сәулет элементі ретінде базалық стансаларға дизайн-кодты қолдану

МРНТИ 67.07.03                                                                               №1 (2019г.)   Дзецина А.В.   Дизайн-кодтарды көбінесе көпшілікке таралған ғимараттарға, шағын сәулет нысандарына ғана қолданылады. Бірақ, базалық стансалар (БС) сияқты техникалық ғимараттарға дизайн-кодтарды әлі ешкім қолданған емес. Алматы қ. мысалға ала отырып, алынған нәтижелерді кейін Алматы қ. барлық аумағында және Қазақстанның басқа да қалаларында қолдану үшін БС-ға Дизайн-кодтардың бекітілген тұжырымдамасын қолдану мүмкіндіктері…

Аддитиві технологияларға арналған полимербетонның беріктігін анықтау

МРНТИ 67.09.45                                                                                  №1 (2019г.)   Далиманов Р.К.,  Красиков  Б.Н.   Бүгінгі күні құрылыстық 3D-принтерлер қоғамның назарын аударып отыр. 3D-принтерді  құрылыста  қолданудың артықшылықтары: дайын өнімдердің жақсартылған қасиеттері, шикізаттың мол үнемделуі, күрделі геометриялы  құрылымдарды басу  мүмкіндігі, озық жобалық әзірлемелерді енгізу мүмкіндіктері және өндірістің ұтқырлығын және жылдамдығын арттыру. Аддитивті  технологиялардың көптеген артықшылықтарына қарамастан, 3D құрылыс принтерлерінің және шығын…

Қаданың төменгі ұшының пішінін оларды қағудың энергия сыйымдылығын және жүк көтергіш қабілеттерін бағалау барысында ескеру туралы

МҒТАР 67.17.15                                                                                         №4 (2018г.)   Бекбасаров   И.И.    Қаданың төменгі ұшының пішінінің әсерін бағалау үшін ұшы жоқ, ұшы доғалданған, ұшы пирамида пішіндес, сондай-ақ ұшы сына тәріздес ұшталу бұрыштары әртүрлі қадалар модельдері пайдаланыла отырып, зертханалық зерттеулер жасалған. Тәжірибе жұмыстарының алғашқы сериясында модельдерді бірдей соққылар санымен, ал екінші сериясында – бірдей тереңдікке қағу қарастырылды. Модельдердің жүк көтеру…

Байланыстырғыш материалдардың құрылымы мен сипатына модификатордың фазалық әсері

МРНТИ 67.09.31                                                                                 №3 (2018г.) Кунашева З.Х., Ержанова Н.С. Ерошев О.Ж.      Ұсынылып отырған мақалада жаңа жоғары сапалы құрылыс материалдарын өндірудің басты бағыты болып саналатын, минералды қорлардың белсендірілген минералды компонентпен модифицирлеу арқылы алынған композициялық материалдар синтезінің нәтижелері көрсетілген. Құрылыс гипсі негізінде байланыстырғыш материалдар алынды, сонымен қатар жоғары беріктілік пен суға тұрақтылықты көрсететін физикалық-механикалық және химиялық қасиеттері…

Уақытша қатарлардың бағанды динамикасы

скачать   Сеитова А.А., Калыбекова Ж.А.  Түйіндеме. Бұл мақалада қоғам талаптарына сәйкес архитектуралық пішіннің өзгермелілігіне байланысты құрылыс саласындағы прогрессивті үрдістер талданады. Архитектуралық кеңістікті тіршілік ету ортасының жағдайына динамикалық бейімдеуді қолдану арқылы өзгермейтін архитектуралық объектілерді құрудағы тарихи және заманауи тәжірибенің мысалдары қарастырылады. Құрылыс саласындағы динамикалық қалыптастырудың ерекшеліктері және технологиялық инновацияларды қолдану арқылы жасанды ортаны ұйымдастыру әдістері…

Применение графов в архитектуре

Сеитова А.А.

Аннотация. В статье рассматриваются графические операционализации пространства используемые в архитектуре. Пространственный синтаксис и анализ графиков видимости направлены на выявление и описание структурных свойств построенных сред, которые определяют их использование и опыт. Графики могут применяться как минимум в двух разных этапах проектирования. Графические представления служат различным целям в пространственном познании. С одной стороны, начальным процессам проектирования, когда требуется нарисовать диаграмму или эскиз проекта, который устанавливает отношения и связи между его различными частями. С другой стороны, в качестве инструмента для анализа стадии завершаемого проекта, который позволяет классифицировать разные стили. В статье изложены некоторые области, представляющие общий интерес для графических приложений в архитектуре. Анализировать архитектурную композицию с помощью методов, предлагаемых теорией графов, можно по различным аспектам.
Ключевые слова: Архитектура, граф, анализ графиков видимости, пространственное познание, проект.

 

Определение характеристик дробилки с циклоидальным движением рабочих органов путем натурных экспериментов

Рабат О.Ж., Ли С.В., Салманова А.Н.

Аннотация. Приведены экспериментальные исследования характеристик дробилки со сложным циклоидальным движением рабочих органов. Задача исследования – ситовой анализ полученного продукта (щебня) и определение оптимальных оборотов рабочих органов (валков) для получения качественного кубообразного щебня. Зерновой состав материала на входе дробилки и на выходе после дробления  определялся с помощью ситового анализа. Забор каменного материала для дробления производился после отсева зерен меньше 45мм, через лоток подавался в приемную воронку экспериментальной дробилки. Расход каменного материала задавался при помощи регулировки подачи материала с замером веса партии. Щебень на экспериментальной дробилке, собирался в измерительный ящик, при этом время работы фиксировалось при помощи секундомера. Частота вращения рабочих органов синхронизировалась с помощью  «частотника» – регулятора числа оборотов двигателя и проверялась техометром.
Ключевые слова: валковая дробилка, убообразный щебень, зерновой состав, сложное (циклоидальное) движение, удельная энергоемкость, производительность дробилки, производство щебня.

Эколого-экономические перспективы использования нефтешламов в составе керамзита

Бисенов Қ.А., Монтаев С.А., Нарманова Р.А.,.Аппазов Н.О  

Аннотация. Цель исследований – разработка ресурсосберегающей технологии гранулированного пористого теплоизоляционного материала типа «керамзит», основанная на рациональное использование некондиционного природного сырья и отходов  нефтедобычи. Разработаны рациональные технологические режимы и параметры производства керамзита при способе пластического формования. Предлагаемая технология предусматривает использование невспучивающихся лессовидных суглинков, барханных песков и нефтешлама, что значительно расширяет сырьевую базу для производства керамзита и способствует  получению эколого-экономического  эффекта. Реализация  предлагаемой технологии в производстве керамзита позволяет отказаться от дорогостоящей энерговыделяемой добавки угля, нефти,  снизить энергозатраты на сушку и обжиг изделии на 25-30%. Установлено, что процесс горения нефтешлама в составе  конгломератной смеси   позволяет повысить  температуру внутри печи и ускорить процесс вспучивания  керамической массы за счет  выгорания  органических компонентов, как асфальтены, масла, смолы. Полученный материал может использоваться строительными организациями.
Ключевые слова: нефтеотходы,  нефтешлам, утилизация нефтешламов, керамзит, экология, невспучивающиеся глины, барханный песок, конгломерат, топливосодержащий  компонент.

Яндекс.Метрика