Алматы қаласы мысалында сәулет элементі ретінде базалық стансаларға дизайн-кодты қолдану

МРНТИ 67.07.03                                                                               №1 (2019г.)   Дзецина А.В.   Дизайн-кодтарды көбінесе көпшілікке таралған ғимараттарға, шағын сәулет нысандарына ғана қолданылады. Бірақ, базалық стансалар (БС) сияқты техникалық ғимараттарға дизайн-кодтарды әлі ешкім қолданған емес. Алматы қ. мысалға ала отырып, алынған нәтижелерді кейін Алматы қ. барлық аумағында және Қазақстанның басқа да қалаларында қолдану үшін БС-ға Дизайн-кодтардың бекітілген тұжырымдамасын қолдану мүмкіндіктері…

Аддитиві технологияларға арналған полимербетонның беріктігін анықтау

МРНТИ 67.09.45                                                                                  №1 (2019г.)   Далиманов Р.К.,  Красиков  Б.Н.   Бүгінгі күні құрылыстық 3D-принтерлер қоғамның назарын аударып отыр. 3D-принтерді  құрылыста  қолданудың артықшылықтары: дайын өнімдердің жақсартылған қасиеттері, шикізаттың мол үнемделуі, күрделі геометриялы  құрылымдарды басу  мүмкіндігі, озық жобалық әзірлемелерді енгізу мүмкіндіктері және өндірістің ұтқырлығын және жылдамдығын арттыру. Аддитивті  технологиялардың көптеген артықшылықтарына қарамастан, 3D құрылыс принтерлерінің және шығын…

Қаданың төменгі ұшының пішінін оларды қағудың энергия сыйымдылығын және жүк көтергіш қабілеттерін бағалау барысында ескеру туралы

МҒТАР 67.17.15                                                                                         №4 (2018г.)   Бекбасаров   И.И.    Қаданың төменгі ұшының пішінінің әсерін бағалау үшін ұшы жоқ, ұшы доғалданған, ұшы пирамида пішіндес, сондай-ақ ұшы сына тәріздес ұшталу бұрыштары әртүрлі қадалар модельдері пайдаланыла отырып, зертханалық зерттеулер жасалған. Тәжірибе жұмыстарының алғашқы сериясында модельдерді бірдей соққылар санымен, ал екінші сериясында – бірдей тереңдікке қағу қарастырылды. Модельдердің жүк көтеру…

Байланыстырғыш материалдардың құрылымы мен сипатына модификатордың фазалық әсері

МРНТИ 67.09.31                                                                                 №3 (2018г.) Кунашева З.Х., Ержанова Н.С. Ерошев О.Ж.      Ұсынылып отырған мақалада жаңа жоғары сапалы құрылыс материалдарын өндірудің басты бағыты болып саналатын, минералды қорлардың белсендірілген минералды компонентпен модифицирлеу арқылы алынған композициялық материалдар синтезінің нәтижелері көрсетілген. Құрылыс гипсі негізінде байланыстырғыш материалдар алынды, сонымен қатар жоғары беріктілік пен суға тұрақтылықты көрсететін физикалық-механикалық және химиялық қасиеттері…

Уақытша қатарлардың бағанды динамикасы

скачать   Сеитова А.А., Калыбекова Ж.А.  Түйіндеме. Бұл мақалада қоғам талаптарына сәйкес архитектуралық пішіннің өзгермелілігіне байланысты құрылыс саласындағы прогрессивті үрдістер талданады. Архитектуралық кеңістікті тіршілік ету ортасының жағдайына динамикалық бейімдеуді қолдану арқылы өзгермейтін архитектуралық объектілерді құрудағы тарихи және заманауи тәжірибенің мысалдары қарастырылады. Құрылыс саласындағы динамикалық қалыптастырудың ерекшеліктері және технологиялық инновацияларды қолдану арқылы жасанды ортаны ұйымдастыру әдістері…

Применение графов в архитектуре

Сеитова А.А.

Аннотация. В статье рассматриваются графические операционализации пространства используемые в архитектуре. Пространственный синтаксис и анализ графиков видимости направлены на выявление и описание структурных свойств построенных сред, которые определяют их использование и опыт. Графики могут применяться как минимум в двух разных этапах проектирования. Графические представления служат различным целям в пространственном познании. С одной стороны, начальным процессам проектирования, когда требуется нарисовать диаграмму или эскиз проекта, который устанавливает отношения и связи между его различными частями. С другой стороны, в качестве инструмента для анализа стадии завершаемого проекта, который позволяет классифицировать разные стили. В статье изложены некоторые области, представляющие общий интерес для графических приложений в архитектуре. Анализировать архитектурную композицию с помощью методов, предлагаемых теорией графов, можно по различным аспектам.
Ключевые слова: Архитектура, граф, анализ графиков видимости, пространственное познание, проект.

 

Определение характеристик дробилки с циклоидальным движением рабочих органов путем натурных экспериментов

Рабат О.Ж., Ли С.В., Салманова А.Н.

Аннотация. Приведены экспериментальные исследования характеристик дробилки со сложным циклоидальным движением рабочих органов. Задача исследования – ситовой анализ полученного продукта (щебня) и определение оптимальных оборотов рабочих органов (валков) для получения качественного кубообразного щебня. Зерновой состав материала на входе дробилки и на выходе после дробления  определялся с помощью ситового анализа. Забор каменного материала для дробления производился после отсева зерен меньше 45мм, через лоток подавался в приемную воронку экспериментальной дробилки. Расход каменного материала задавался при помощи регулировки подачи материала с замером веса партии. Щебень на экспериментальной дробилке, собирался в измерительный ящик, при этом время работы фиксировалось при помощи секундомера. Частота вращения рабочих органов синхронизировалась с помощью  «частотника» – регулятора числа оборотов двигателя и проверялась техометром.
Ключевые слова: валковая дробилка, убообразный щебень, зерновой состав, сложное (циклоидальное) движение, удельная энергоемкость, производительность дробилки, производство щебня.

Эколого-экономические перспективы использования нефтешламов в составе керамзита

Бисенов Қ.А., Монтаев С.А., Нарманова Р.А.,.Аппазов Н.О  

Аннотация. Цель исследований – разработка ресурсосберегающей технологии гранулированного пористого теплоизоляционного материала типа «керамзит», основанная на рациональное использование некондиционного природного сырья и отходов  нефтедобычи. Разработаны рациональные технологические режимы и параметры производства керамзита при способе пластического формования. Предлагаемая технология предусматривает использование невспучивающихся лессовидных суглинков, барханных песков и нефтешлама, что значительно расширяет сырьевую базу для производства керамзита и способствует  получению эколого-экономического  эффекта. Реализация  предлагаемой технологии в производстве керамзита позволяет отказаться от дорогостоящей энерговыделяемой добавки угля, нефти,  снизить энергозатраты на сушку и обжиг изделии на 25-30%. Установлено, что процесс горения нефтешлама в составе  конгломератной смеси   позволяет повысить  температуру внутри печи и ускорить процесс вспучивания  керамической массы за счет  выгорания  органических компонентов, как асфальтены, масла, смолы. Полученный материал может использоваться строительными организациями.
Ключевые слова: нефтеотходы,  нефтешлам, утилизация нефтешламов, керамзит, экология, невспучивающиеся глины, барханный песок, конгломерат, топливосодержащий  компонент.

Коллагеновый пенообразователь и пенобетоны на его основе

Монтаев С.А., Рыскалиев М.Ж.,Маликова   С.М.  

Аннотация. Приводятся сведения о технологии получения коллагенового пенообразователя для пенобетонов. Исследованы физико-химические характеристики коллагенового пенообразователя. Показано, что по своим характеристикам он не уступают кератиновому пенообразователю. Приводятся составы пенобетонов на основе коллагенового пенообразователя и его основные физико-механические свойства. Установлено, что влияние  коллагенового пенообразователя  в цементных системах сказывается в меньшей степени, чем в традиционных пенобетонах. Объясняется это наличием комплексной добавки «МБ-01» и «Акватрон-8», которые закупоривают каналы Плато  и способствуют удержанию большего количества воды в пленках пенообразователя.  В результате использования комплекса технологических приемов по применению коллагенового сырья и гидроксида кальция для  гидролиза, а также минерально-химических добавок «МБ-01» и «Акватрон-8» стало возможно получение пенобетона с заданными свойствами по прочности и плотности.
Ключевые слова: коллагеновое сырьё, гидролиз, стабилизация гидролизата, нейтрализация гидролизата, сублимация, пеноконцентрат, пенобетон.

Целесообразность использования цементно-шлакового вяжущего в производстве пенобетона

Монтаев С.А., Рыскалиев М.Ж., Маликова С.М. 

Аннотация. Показано, что цементно-шлаковое вяжущее, активированное в агрегате ударного действия, характеризуется высоким, равномерно распределенным содержанием «товарной» фракции частиц от 15 до 40 мкм, т.е. фракционный состав более узкий в сравнении с частицами вяжущего вещества, активированного в шаровой мельнице. В результате ударного измельчения частицы цементно-шлакового  вяжущего приобретают осколочную или «щебеночную» форму с острыми углами и сильно развитой конфигурацией, которая способствует их более интенсивному взаимодействию с водой, что в свою очередь позволяет говорить о повышении физико-химической активности цементно-шлакового вяжущего. С целью сокращения сроков начала  схватывания и твердения пенобетона в ранние сроки, мы ввели добавки-ускорители твердения пенобетона. В качестве таких добавок были испытаны химические добавки «МБ-01» и «Акватрон–8».
Ключевые слова: цементно-шлаковое вяжущее, физико-химическая активность, добавки-ускорители, пенобетон.

Яндекс.Метрика