Шлакты тотықсыздандырып кедейлендіру кезінде түсті металдардың, темірдің және мышьяктың өнімдер арасында бөлініп таралуы

МРНТИ 53.03.03                                                                                   №2 (2019г.) Жолдасбай Е.Е., Досмухамедов Н.К.   Түйіндеме. Жиналған және ағымдағы шлак қалдықтарының ауқымды көлемінің өсуі, бағалы металдарды алу үшін қосымша шикізат көзі ретінде оларды пайдаланудың жаңа тәсілдері мен шешімдерін іздестіруді талап етеді. Күрделі химиялық құрамымен және жоғары мыс мөлшерімен сипатталатын, автогенді балқыту және/немесе үздіксіз конвертерлеу шлактары ерекше қызығушылықты тудырады. Берілген жұмыста тәжірибелік…

Металл балқымаларын құюдың технологиялық параметрлерін болжау мақсатында гидродинамика теңдеулерін сандық интегралдау алгоритмі

МРНТИ 53.01.77                                                                                      №2 (2019г.) Кажикенова С. Ш., Мергембаева А.Ж.     Түйіндеме. Осы мақалада біз қысқа қашықтықты тәртібін ескере отырып, жоғары температуралы балқымалардың ағынының математикалық моделін ұсынамыз және статистикалық физика әдістерімен екінші тұтқырлық коэффициентін ескереміз. Зерттеудің мақсаты: кванттық потенциалды қолдану арқылы анықталған тұтқырлықтың корреляциялық функцияларын қамтитын гидродинамикалық теңдеулерді сандық шешу әдістерін енгізу, балқу ағынының жылдамдық профилін…

Құрамында мысы жоғары шлактарды көмірмен тотықсыздандырудың термодинамикалық заңдылықтары

МРНТИ 53.01.91, 52.01.91                                                                №1 (2019г.)   Досмухамедов Н.К., Жолдасбай Е.Е., Нурлан Г.Б.   Мысты концентраттарды бай штейнге және/немесе қаралы мысқа балқыту жағдайында құрамында мыспен бірге қоспа металдар, яғни Pb, Zn, As, Sb және басқалары бар көлемі үлкен бай шлактарды қайта өңдеуді ұйымдастырудың шешімін табу негізгі мәселе болып табылады. Мысқа бай шлактарды тотықсыздандырып жұтаңдату мыстың және…

Бұрандалы пішінбілікте жаймалағанда қолданылатын технологиялық параметрдің L63 жезінің илемділік қорына әсерін зерттеу

МРНТИ 53.37.13                                                                                №1 (2019г.)   Машеков С.А., Тусупкалиева Э.А., Уразбаева Р.Е., Машекова А.С.   Бұл мақалада Л63 жезінен жасалған қаңылтырлы жаймада ұсақтүйіршікті құрылымды алудың жаңа технологиясы ұсынылған. Жұмыста бұрандалы пішінбілікте дайындаманы жаймалағанда, оның металында пайда болатын кернеулі-деформациялы күй зерттелген. Шеткі элемент әдісін және ANSYS-LS/DYNA бағдарламасын қолданып, әртүрлі өтім санымен бұрандалы пішінбілікте жаймалауды компьютермен модельдеу барысында…

Ферроқорытпа өндірісіндегі ұсақфракциялық материалдарды брикеттеуге арналған жабдықтар мен технологиялары

МҒТАР 53.31.21                                                                                          №4 (2018г.)   Баюл К.В., Худяков А.Ю., ВащенкоС.В.     Ферроқорытпа өнеркәсібіндегі ұсақфракциялық шикізатты брикеттеу үшін өндірісте технологиялар мен баспақтық құрылғыларды өңдеу және енгізу бойынша тәжірибенің қысқаша сипаттамасы берілген. Ферроқорытпа өнеркәсібінің технологиялық цикліне негізгі агрегат ретінде білікті баспақты қолдану арқылы кенді концентраттың ұсақ фракцияларын брикеттеу мен ферроқорытпалар қалдықтарын енгізудің маңыздылығы мен болашағы айтылған. Ферроқорытпа…

Ферроматериалдардың энергиялық тиімді уатылуы

МҒТАР 53.31.21                                                                                  №4 (2018г.)   Кузбаков    Ж.И.   Қатты материалдарды бұзу әдістері шикізаттарды металлургиялық қайта өңдеуге дайындық кезінде ұсату және сұрыптау технологиясының негізі болып табылады. Ұсатуға арналған материалды ұсатқыштың қабылдағыш саңлауына бағыттағанда, оны алдын-ала өңдеп кернеулі жағдайға аударып, беріктілігін төмендетуге болады. Дайындалынған материалды өңдеу механикалық энергияны аз қажет етеді, сондықтан ұсату процесінің энергосыйымдылығы төмендейді, ұсатуға…

Бұрандалы пішінбілік пен бойлық сыналы орнақта фольгаға арналған дайындаманы жаймалағанда құрылымның қалыптасу эволюциясын зерттеу

МҒТАР 53.43.13                                                                                         №4 (2018г.)   Машеков С.А.,  Мауленова М.Р., Машекова А.С., Тусупкалиева  Э. А.   Мақалада 2017 алюминий қорытпасына бұрандалы пішінбілікте қаңылтырларды жаймалауда өтім санының, сондай-ақ бойлық-сыналы орнақта жаймалауда бір рет қысу микроқұрылым параметрлеріне әсерін зерттеу қорытындылары келтірілген. Бұрандалы пішінбілікте жолақтарды әр түрлі өтіммен жаймалауда, сондай-ақ 400ОС және 450ОС деформациялау температурасында бойлық-сыналы орнақта жаймалағаннан кейінгі…

Коррозиялық тұрақты көпэлементті жабулар

МҒТАР 53.01.97, 81.33.07                                                                         №4 (2018г.)   Платонова Е.Н., Сыздыкова А.Ш., Гученко С.А., Завацкая О.Н., Касымов С.С., Лауринас В.Ч., Юров   В.М.   Мақалада бұрын жүргізілген зерттеулерге қысқаша шолу жасалған және көп элементтегі беріктендіру және коррозияға төзімді қаптамалар бойынша жаңа нәтижелерге қол жеткізілген. Қаптамаларды зерттеу үшін оптикалық, электронды және атомдық күштік микроскоптың, рентгендік құрылымдық талдаудың, наношегіністің заманауи…

Физикалық моделдеумен 1050 алюминий қорытпасынан жасалған жұқа жолақтарды бойлық-сыналы орнақта ыстықтай илемдеудің технологиясын жасау

МРНТИ 53.03.05                                                                                №3 (2018г.) Машеков С.А., Дыя Х.,  Мауленова М.Р., Тусупкалиева Э. А.   Gleeble 3500 жоғары дәлдіктегі заманауи қондырғысын қолдану арқылы 1050 алюминий қорытпасын бойлық сыналы орнақта түрлі өңдеу режимдерімен илемдеуді физикалық модельдеу барысындағы деформация кедергісінің өзгерісі зерттелді. Бірыңғай позицияда 1050 алюминий қорытпасын әртүрлі температура мен деформация жылдамдығында көпсатылы қысу барысындағы құрылымының өзгерісі сипатталған….

Никель өндіретін металлургиялық кәсіпорындардағы технологиялық жүйелердің сапасын бақылау

скачать   Кажикенова С. Ш., Бекмагамбетова Э.К.   Түйіндеме. Жұмыста химия-металлургиялық процестер мен сұлбалар технологиясын талдауға  әмбебап  ақпарат бірліктері – биттермен өрнектелген, объективті және маңызды  ақпараттық критерийлер  алғаш рет қолданылатын болады. Кез келген металлургиялық және химиялық өндірістерге, бірінші кезекте, Қазақстандағы түсті металдар, болат пен ферроқорытпалар,  сондай-ақ  сирек металдар  өндірістеріне  таралады. Жұмыс технологиялық сұлбаларды энтропия-ақпараттық талдауға  …

Яндекс.Метрика