Оценка возможности использования методов обработки гибким инструментом для повышения адгезии газотермических покрытий

МРНТИ 55.22.29                                                                                               №2 (2016 г.)

Скачать

Аннотация. С целью выбора новых эффективных методов подготовки поверхностей деталей перед напылением исследовано два метода обработки гибким инструментом. Приведены результаты исследования возможности использования методов обработки гибким инструментом, включающие иглофрезерование и деформационное плакирование, для обеспечения необходимой прочности сцепления газотермических покрытий различного функционального назначения.  Определены оптимальные режимы процесса иглофрезерования, обеспечивающие максимальную шероховатость. Показано, что процесс иглофрезерования можно рекомендовать только для подготовки поверхности перед нанесением коррозионностойких полимерных покрытий. Апробировано применение процесса деформационного плакирования в газотермических технологиях для подготовки поверхности и нанесения промежуточного слоя для металлических покрытий. При этом обеспечивается прочность сцепления с подложкой, сравнимая с традиционным методом нанесения подслоев из нихрома.
Ключевые слова: металлические щетки, иглофрезерование, шероховатость, газотермическое напыление, покрытия, прочность сцепления с основой.

___________________________

Нұрақов С., Белоцерковский М. А., Коновалова  Е. Ф.
ГАЗОТЕРМИЯЛЫҚ БЕТТЕРДІҢ АДГЕЗИЯСЫН ЖОҒАРЫЛАТУ ҮШІН ИКЕМДІ ҚҰРАЛМЕН ӨҢДЕУ ӘДІСТЕРІНІҢ ҚОЛДАНУ МҮМКІНДІКТЕРІН БАҒАЛАУ

 Түйіндеме  Икемді құрал арқылы бөлшектердің бетін бүрку алдында жаңадан әсерлі жаңадан әдістерді табу мақсатында екі әдіс зерттелді. Әртүрлі функционалды бағыттардың қажетті газотермиялық беткі бөліктерінің қажетті беріктілігін қамтамасыз ету үшін иглофрезиялау және деформационды плакирлеуді қоса алатын, икемді құралмен әдістерді қолдануының мүмкіндіктердің зерттеуінуң нәтижелері көрсетілді. Иглофрезиялау процесінің максималды кедірлігін қамтамасыз ететін оптималды режимдері анықталды. Сонымен қатар бұл процесті коррозияға қарсы тұра алатын полимерлі беттерді дайындау алдында қолдануға болатыны көрсетіледі. Металды беттер үшін аралық қабатты орналастыру және беткі қабатые дайындау үшін газотермиялық технологиялардағы деформационды плакирлеу процесінің қолданылуы сынақталды. Сол кезекте нихромнан жасалған аралық қабаттарды бүрку дәстүрлі әдісімен теңестірілетін артқы қысудың мықтылығы қамтамасыз етіледі.
Түйінді сөздер: металды щетка, иглофрезилау, кедірлілік, газотермиялық бүркілеу, беткі қабаттар, негізбен қысылу беріктілігі

____________________________

Nurakov S., Belotcerkovskii M.A., Konovalova  E.F.   
EVALUATION OF THE USE OF METHODS OF PROCESSING WITH FLEXIBLE TOOL TO IMPROVE ADHESION OF THERMAL COATINGS.

Abstract.  In order to choose a new effective way to prepare the surface of detail for sputtering, two ways of processing with bendable tool were studied. It is presented the results of studies of using methods of processing with bendable tool, including needle mill operation and deformational sheathing, to provide necessary durability of coupling of gasometric surfaces of different functional appropriation. The optimum models of needle mill operation were determined, which provides the maximum surface roughness. It is shown that the process of needle mill processing can be recommended only to prepare the surface before the application of corrosion-resisting polymer cover. The use of process of deformational sheathing in gasometric technologies for surface preparation and application of intermediate layer for metal cover was tested. This ensures the durability of coupling with substrate, comparable with traditional method of application of sublayers from nichrome.
Key words: metal brushes, needle mill processing, roughness, gasometric spraying, covers, durability of coupling with the basis.

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика