РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ДЛЯ ОБРАБОТКИ НАУЧНЫХ ТРУДОВ

МРНТИ 28.23.29, 50.41.25                                                                     №1 (2020г.)   Скачать статью Жуманбаева С.К., Пащенко  Г.Н.   Рост объемов научных трудов вызывает необходимость широкого использования информационных технологий для этого процесса. В последнее время, возрастает потребность в разработках информационных систем различного характера для работы с научными трудами. Следовательно, разработка и исследование таких систем является актуальной задачей. В статье рассматриваются существующие…

Навье-Стокс теңдеулері негізінде каналдарда газдардың ламинарлық қозғалысын гидродинамикалық орнату принципін қолдану

МРНТИ 28.17.31                                                                                        №4 (2019г.) Урматова А.Н. Колонналы жылу және массаауысу құрылғыларында саптамалық элемент ретінде пластиналар, цилиндрлер, сфералар мен өзге де денелер кездеседі. Осы құрылғыларда өңдеуге түсіп отырған газ немесе сұйықтық өзара да, каналдар мен саптамалар шекараларымен де көпсатылы өзара әрекеттесуден өтеді. Сондықтан сәйкес модельдейтін теңдеулердің шешілуі, олардың шешімдерінің сандық сызбаларының үйлесу мәселелері туындайды. Бұл жағдайда…

Бизнеске және кәсіпорынды басқаруға арналған статистикалық әдістер

МҒТАР 28.23.33, 06.39.21                                                                     №3 (2019г.) Пащенко Г.Н. Бизнесте қолданылатын көптеген статистикалық мәліметтер кәсіпорынды басқару және сапаны арттыру қосымшалары үшін жалпы сызықтық модельге негізделген хи-квадрат, t-тесттер мен әдістерді қоса алғанда, негізгі статистикалық деректердің жалпы жиынтығына кіреді. Дегенмен, бизнестің нақты қажеттіліктері мен кәсіпорынды басқару және сапаны арттыру үшін әзірленген бірқатар әдістер бар. Бұл мақалада уақытша қатарларды, шешімдерді…

Компьютерлік имитациялық модельдер негізінде оқу процесінде виртуалды ресурстардың Web-қосымшаларын әзірлеу және қолдану

МРНТИ 28.01.45                                                                                №2 (2019г.) Лутфиллаев М.Х., Лутфиллаеев У.М.   Түйіндеме. Компьютерлік модельдерді қолдану нақты объектімен салыстырғанда едәуір арзан болады. Компьютерлік модельдер кәдімгі аппараттық құралдар сияқты нақты объектінің процесін виртуалдауды жүзеге асырады. Бұл өз кезегінде экологиялық таза ортада тәжірибе жасауға және қаржыны үнемдеуге алып келеді. Оның үстіне компьютерлік модельдер сол және басқа процесті бірнеше рет және…

Клонды іріктеу негізінде жасанды иммунды жүйелердің жетілдірілген алгоритмдерінің заманауи жағдайы

МРНТИ 28.23.25                                                                                           №2 (2019г.) Самигулина Г.А., Алдибекова А.Н.   Түйіндеме. Мақалада ғылым мен техниканың әртүрлі салаларында жасанды иммунды жүйелердің биоинспирирленген тәсілдерін қолдану мәселесіне, сондай-ақ, соңғы жылдардағы (2014-2018 ж.ж.) жасалған қосымшаларына сараптамалық шолу жүргізілген. Жасанды интеллектің тәсілдерін (генетикалық алгоритмдерді, нейрондық желілерді, үйірлі интеллект алгоритмдерін және олардың жетілдірілген түрлерін) тиімді инновациялық ақпараттық технологияларын жасау кезінде қолданудың өзектілігі…

Суперкомпьютер арқылы физикалық модельдеу мәселелерін шешу

МРНТИ 28.17.31                                                                                   №1 (2019г.)   Баенова Г.М., Жумадиллаева А.К.   Мақаланың мақсаты қазіргі заманғы өнімділігі жоғары жүйелер мен технологияларды пайдалану мәселелерін қарау және экономика және өнеркәсіптердің әртүрлі секторларындағы есептеу міндеттерін шешу болып табылады. Басты мәселе ретінде біртекті емес ортада электромагниттік толқындардың таралуы алынған. Мұндай мәселелер сандық әдістермен табысты шешіледі, аналитикалық әдістер күрделірек. Блохтың шекаралық шарттары…

Компьютерлік еліктеме модельдер негізінде инклюзивтік білім беруге арналған оқыту әдебиеттерін жасау

МРНТИ 28.23.11                                                                                  №1 (2019г.)   Лутфиллаев М., Эшимов Р.   Мақалада компьютерлік имитациялық модельдер негізінде инклюзивті білім берудің оқыту процесін ұйымдастыру мәселелері зерттеледі. Авторлар «Кинематиканың негізгі түсініктері» тақырыбы бойынша 7-сыныптың «Физика» пәні бойынша компьютерлік имитациялық модельдерді жасап шығарған. Білім беру процесіне, оның ішінде үйде отырып білім алуға арналған әртүрлі авторлардың жұмыстары келтірілген. Компьютерлік имитациялық модельдер…

Жасанды интеллект күшімен жалған жаңалықтар іздеу

МҒТАР 28.23.27                                                                                          №4 (2018г.) Абдуланова А. К.     «Жалған жаңалықтар» проблемасы сапалы журналистикаға әлеуетті қауіп ретінде соңғы жылдары пайда болды және жақсы хабардар қоғамға пікірталасқа да себеп бар. Табиғи тілді өңдеу – ақпараттық заманның маңызды технологиясының бірі. Сондай-ақ, күрделі пікірді түсіну – жасанды интеллектің маңызды бір бөлігі. Барлық жерде NLP (Natural Language Processing – табиғи…

Иммундық желілік моделді құрастыру үшін модификацияланған құмырсқа алгоритмдері және онтологиялық тәсіл негiзiнде деректердің оңтайлы жиынтығын құрастыру

МРНТИ 28.23.25, 52.01.77                                                                №3 (2018г.) Самигулина Г.А., Масимканова Ж.А.   Зерттеу мұнай-газ саласында болжамдау тапсырмасын шешу үшiн және деректердi алдын-ала өңдеу үшiн биоинспирленген интеллектуалдық әдiстердi колданудың маңызды мәселесіне арналған. Зерттеудің мақсаты – жасанды иммундық жүйелер мен модификацияланған құмырсқа алгоритмдері негiзiнде оңтайлы иммундық желілік модельді құрастыру болып табылады. Ақпараттық дескрипторларды белгiлеу бiрнеше модификацияланған алгоритмдердi қолдануға мүмкiндiк…

Байестік желілер бойынша бағдарламалық өнім нарығының заманауй күйін талдау

Шаяхметова А.С., Сатымбеков М.   Түйіндеме. Бұл мақалада байестік желі бойынша кең таралған заманауи программалық өнімдерге аналитикалық шолу жасалды. Байестік желілердің даму тарихы келтірілген. Зерттеудің түрлі салаларында байестік тәсілдердің қолданылуының өзектілігі қарастырылған. Байестік желілер бойынша ең кең таралған программалық өнімдер келтірілген. Олардың сипаттамаларына салыстырмалы талдау жүргізіліп, оларды құру құралдары  қарастырылған. Әртүрлі сараптау жүйелері мен жасанды…

Яндекс.Метрика