Бизнеске және кәсіпорынды басқаруға арналған статистикалық әдістер

МҒТАР 28.23.33, 06.39.21                                                                     №3 (2019г.) Пащенко Г.Н. Бизнесте қолданылатын көптеген статистикалық мәліметтер кәсіпорынды басқару және сапаны арттыру қосымшалары үшін жалпы сызықтық модельге негізделген хи-квадрат, t-тесттер мен әдістерді қоса алғанда, негізгі статистикалық деректердің жалпы жиынтығына кіреді. Дегенмен, бизнестің нақты қажеттіліктері мен кәсіпорынды басқару және сапаны арттыру үшін әзірленген бірқатар әдістер бар. Бұл мақалада уақытша қатарларды, шешімдерді…

Компьютерлік имитациялық модельдер негізінде оқу процесінде виртуалды ресурстардың Web-қосымшаларын әзірлеу және қолдану

МРНТИ 28.01.45                                                                                №2 (2019г.) Лутфиллаев М.Х., Лутфиллаеев У.М.   Түйіндеме. Компьютерлік модельдерді қолдану нақты объектімен салыстырғанда едәуір арзан болады. Компьютерлік модельдер кәдімгі аппараттық құралдар сияқты нақты объектінің процесін виртуалдауды жүзеге асырады. Бұл өз кезегінде экологиялық таза ортада тәжірибе жасауға және қаржыны үнемдеуге алып келеді. Оның үстіне компьютерлік модельдер сол және басқа процесті бірнеше рет және…

Клонды іріктеу негізінде жасанды иммунды жүйелердің жетілдірілген алгоритмдерінің заманауи жағдайы

МРНТИ 28.23.25                                                                                           №2 (2019г.) Самигулина Г.А., Алдибекова А.Н.   Түйіндеме. Мақалада ғылым мен техниканың әртүрлі салаларында жасанды иммунды жүйелердің биоинспирирленген тәсілдерін қолдану мәселесіне, сондай-ақ, соңғы жылдардағы (2014-2018 ж.ж.) жасалған қосымшаларына сараптамалық шолу жүргізілген. Жасанды интеллектің тәсілдерін (генетикалық алгоритмдерді, нейрондық желілерді, үйірлі интеллект алгоритмдерін және олардың жетілдірілген түрлерін) тиімді инновациялық ақпараттық технологияларын жасау кезінде қолданудың өзектілігі…

Суперкомпьютер арқылы физикалық модельдеу мәселелерін шешу

МРНТИ 28.17.31                                                                                   №1 (2019г.)   Баенова Г.М., Жумадиллаева А.К.   Мақаланың мақсаты қазіргі заманғы өнімділігі жоғары жүйелер мен технологияларды пайдалану мәселелерін қарау және экономика және өнеркәсіптердің әртүрлі секторларындағы есептеу міндеттерін шешу болып табылады. Басты мәселе ретінде біртекті емес ортада электромагниттік толқындардың таралуы алынған. Мұндай мәселелер сандық әдістермен табысты шешіледі, аналитикалық әдістер күрделірек. Блохтың шекаралық шарттары…

Компьютерлік еліктеме модельдер негізінде инклюзивтік білім беруге арналған оқыту әдебиеттерін жасау

МРНТИ 28.23.11                                                                                  №1 (2019г.)   Лутфиллаев М., Эшимов Р.   Мақалада компьютерлік имитациялық модельдер негізінде инклюзивті білім берудің оқыту процесін ұйымдастыру мәселелері зерттеледі. Авторлар «Кинематиканың негізгі түсініктері» тақырыбы бойынша 7-сыныптың «Физика» пәні бойынша компьютерлік имитациялық модельдерді жасап шығарған. Білім беру процесіне, оның ішінде үйде отырып білім алуға арналған әртүрлі авторлардың жұмыстары келтірілген. Компьютерлік имитациялық модельдер…

Жасанды интеллект күшімен жалған жаңалықтар іздеу

МҒТАР 28.23.27                                                                                          №4 (2018г.) Абдуланова А. К.     «Жалған жаңалықтар» проблемасы сапалы журналистикаға әлеуетті қауіп ретінде соңғы жылдары пайда болды және жақсы хабардар қоғамға пікірталасқа да себеп бар. Табиғи тілді өңдеу – ақпараттық заманның маңызды технологиясының бірі. Сондай-ақ, күрделі пікірді түсіну – жасанды интеллектің маңызды бір бөлігі. Барлық жерде NLP (Natural Language Processing – табиғи…

Иммундық желілік моделді құрастыру үшін модификацияланған құмырсқа алгоритмдері және онтологиялық тәсіл негiзiнде деректердің оңтайлы жиынтығын құрастыру

МРНТИ 28.23.25, 52.01.77                                                                №3 (2018г.) Самигулина Г.А., Масимканова Ж.А.   Зерттеу мұнай-газ саласында болжамдау тапсырмасын шешу үшiн және деректердi алдын-ала өңдеу үшiн биоинспирленген интеллектуалдық әдiстердi колданудың маңызды мәселесіне арналған. Зерттеудің мақсаты – жасанды иммундық жүйелер мен модификацияланған құмырсқа алгоритмдері негiзiнде оңтайлы иммундық желілік модельді құрастыру болып табылады. Ақпараттық дескрипторларды белгiлеу бiрнеше модификацияланған алгоритмдердi қолдануға мүмкiндiк…

Байестік желілер бойынша бағдарламалық өнім нарығының заманауй күйін талдау

Шаяхметова А.С., Сатымбеков М.   Түйіндеме. Бұл мақалада байестік желі бойынша кең таралған заманауи программалық өнімдерге аналитикалық шолу жасалды. Байестік желілердің даму тарихы келтірілген. Зерттеудің түрлі салаларында байестік тәсілдердің қолданылуының өзектілігі қарастырылған. Байестік желілер бойынша ең кең таралған программалық өнімдер келтірілген. Олардың сипаттамаларына салыстырмалы талдау жүргізіліп, оларды құру құралдары  қарастырылған. Әртүрлі сараптау жүйелері мен жасанды…

Распознавание летательных аппаратов при помощи нейросетевых технологий

Аннотация. Предлагается методика построения автоматических распознавателей летательных аппаратов по набору радиолокационных измерений на основе каскада многослойных нейронных сетей прямого распространения. Cистема классификации состоит из отдельных ней­росетевых блоков и каждый блок характеризуется простой функциональной задачей. Обучение блоков выполняется в определенной последовательности с использованием как ре­зультатов непосредственных наблюдений воздушных радиолокационных станций, так и результатов обучения других блоков. Де­монстрируется практическое применение данной методики при распознавании ле­тательных аппаратов трех типов, приводятся числовые показатели распознавания. Методика применима в области контроля перемещений летательных аппа­ратов в воздушном про­странстве с целью отслеживания и управления движением гражданской авиации и в интересах противовоздушной обороны.
Ключевые слова: автоматические распознаватели, летательные аппараты, динамические объекты, нейросетевая обработка, многослойные нейронные сети, радиолокационные станции.

Быстрое и эффективное распараллеливание двухмерной модели Изинга в Open MPI

Кусаинов А.С., Бейсеков  А.К. 

Аннотация. Предложена быстрая и эффективная схема распараллеливания двухмерной модели Изинга на вычислительные блоки. Приведен анализ эффективности и результатов работы схемы. Для оптимизации работы схемы, в случае распределенных вычислений по сети, мы свели необходимость обмена информацией между блоками к минимуму. Значения граничных условий для каждого блока обновлялись после каждого шага Монте Карло, т.е., только после того, как симулированный отжиг был проведен для данного блока. Количество шагов в отжиге не меньше количества элементов блока. Пакет Open MPI для операционной системы Debian Linux был использован для создания параллельной среды программирования. Предложенная схема проста в использовании и интерпретации, выдает правильные результаты и легко масштабируется. Кластеры спонтанной намагниченности при переходе от ферромагнитной фазы к парамагнитной легко наблюдаются и свободно эволюционируют в пределах моделируемой решетки. Полученные данные совпадают с ранее опубликованными результатами. Достигнута существенное увеличение производительности на компьютере с восьмиядерным процессором.
Ключевые слова: спиновое стекло, метод Монте Карло, модель Изинга, параллельные вычисления, распараллеливание, Open MPI.

Яндекс.Метрика