Суперкомпьютер арқылы физикалық модельдеу мәселелерін шешу

МРНТИ 28.17.31                                                                                   №1 (2019г.)   Баенова Г.М., Жумадиллаева А.К.   Мақаланың мақсаты қазіргі заманғы өнімділігі жоғары жүйелер мен технологияларды пайдалану мәселелерін қарау және экономика және өнеркәсіптердің әртүрлі секторларындағы есептеу міндеттерін шешу болып табылады. Басты мәселе ретінде біртекті емес ортада электромагниттік толқындардың таралуы алынған. Мұндай мәселелер сандық әдістермен табысты шешіледі, аналитикалық әдістер күрделірек. Блохтың шекаралық шарттары…

Компьютерлік еліктеме модельдер негізінде инклюзивтік білім беруге арналған оқыту әдебиеттерін жасау

МРНТИ 28.23.11                                                                                  №1 (2019г.)   Лутфиллаев М., Эшимов Р.   Мақалада компьютерлік имитациялық модельдер негізінде инклюзивті білім берудің оқыту процесін ұйымдастыру мәселелері зерттеледі. Авторлар «Кинематиканың негізгі түсініктері» тақырыбы бойынша 7-сыныптың «Физика» пәні бойынша компьютерлік имитациялық модельдерді жасап шығарған. Білім беру процесіне, оның ішінде үйде отырып білім алуға арналған әртүрлі авторлардың жұмыстары келтірілген. Компьютерлік имитациялық модельдер…

Жасанды интеллект күшімен жалған жаңалықтар іздеу

МҒТАР 28.23.27                                                                                          №4 (2018г.) Абдуланова А. К.     «Жалған жаңалықтар» проблемасы сапалы журналистикаға әлеуетті қауіп ретінде соңғы жылдары пайда болды және жақсы хабардар қоғамға пікірталасқа да себеп бар. Табиғи тілді өңдеу – ақпараттық заманның маңызды технологиясының бірі. Сондай-ақ, күрделі пікірді түсіну – жасанды интеллектің маңызды бір бөлігі. Барлық жерде NLP (Natural Language Processing – табиғи…

Иммундық желілік моделді құрастыру үшін модификацияланған құмырсқа алгоритмдері және онтологиялық тәсіл негiзiнде деректердің оңтайлы жиынтығын құрастыру

МРНТИ 28.23.25, 52.01.77                                                                №3 (2018г.) Самигулина Г.А., Масимканова Ж.А.   Зерттеу мұнай-газ саласында болжамдау тапсырмасын шешу үшiн және деректердi алдын-ала өңдеу үшiн биоинспирленген интеллектуалдық әдiстердi колданудың маңызды мәселесіне арналған. Зерттеудің мақсаты – жасанды иммундық жүйелер мен модификацияланған құмырсқа алгоритмдері негiзiнде оңтайлы иммундық желілік модельді құрастыру болып табылады. Ақпараттық дескрипторларды белгiлеу бiрнеше модификацияланған алгоритмдердi қолдануға мүмкiндiк…

Байестік желілер бойынша бағдарламалық өнім нарығының заманауй күйін талдау

Шаяхметова А.С., Сатымбеков М.   Түйіндеме. Бұл мақалада байестік желі бойынша кең таралған заманауи программалық өнімдерге аналитикалық шолу жасалды. Байестік желілердің даму тарихы келтірілген. Зерттеудің түрлі салаларында байестік тәсілдердің қолданылуының өзектілігі қарастырылған. Байестік желілер бойынша ең кең таралған программалық өнімдер келтірілген. Олардың сипаттамаларына салыстырмалы талдау жүргізіліп, оларды құру құралдары  қарастырылған. Әртүрлі сараптау жүйелері мен жасанды…

Распознавание летательных аппаратов при помощи нейросетевых технологий

Аннотация. Предлагается методика построения автоматических распознавателей летательных аппаратов по набору радиолокационных измерений на основе каскада многослойных нейронных сетей прямого распространения. Cистема классификации состоит из отдельных ней­росетевых блоков и каждый блок характеризуется простой функциональной задачей. Обучение блоков выполняется в определенной последовательности с использованием как ре­зультатов непосредственных наблюдений воздушных радиолокационных станций, так и результатов обучения других блоков. Де­монстрируется практическое применение данной методики при распознавании ле­тательных аппаратов трех типов, приводятся числовые показатели распознавания. Методика применима в области контроля перемещений летательных аппа­ратов в воздушном про­странстве с целью отслеживания и управления движением гражданской авиации и в интересах противовоздушной обороны.
Ключевые слова: автоматические распознаватели, летательные аппараты, динамические объекты, нейросетевая обработка, многослойные нейронные сети, радиолокационные станции.

Быстрое и эффективное распараллеливание двухмерной модели Изинга в Open MPI

Кусаинов А.С., Бейсеков  А.К. 

Аннотация. Предложена быстрая и эффективная схема распараллеливания двухмерной модели Изинга на вычислительные блоки. Приведен анализ эффективности и результатов работы схемы. Для оптимизации работы схемы, в случае распределенных вычислений по сети, мы свели необходимость обмена информацией между блоками к минимуму. Значения граничных условий для каждого блока обновлялись после каждого шага Монте Карло, т.е., только после того, как симулированный отжиг был проведен для данного блока. Количество шагов в отжиге не меньше количества элементов блока. Пакет Open MPI для операционной системы Debian Linux был использован для создания параллельной среды программирования. Предложенная схема проста в использовании и интерпретации, выдает правильные результаты и легко масштабируется. Кластеры спонтанной намагниченности при переходе от ферромагнитной фазы к парамагнитной легко наблюдаются и свободно эволюционируют в пределах моделируемой решетки. Полученные данные совпадают с ранее опубликованными результатами. Достигнута существенное увеличение производительности на компьютере с восьмиядерным процессором.
Ключевые слова: спиновое стекло, метод Монте Карло, модель Изинга, параллельные вычисления, распараллеливание, Open MPI.

Быстрая установка и тестирование среды для параллельного программирования на примере квантового вариационного метода Монте-Карло

Аннотация Сформулировано краткое введение для начинающего ученного-программиста в параллельное и многопоточное программирование. Приведен пример быстрой установки минимального набора средств для параллельного программирования, написания собственной многопоточной программы, ее компиляции, отладки и запуска. Программный пакет OpenMPI, представляющий собой реализацию программного интерфейса MPI для обмена сообщениями между процессами, рассмотрен как пример и инструмент параллельного программирования для увеличения производительности многоядерных и распределённых вычислительных систем. Представлен пример программы реализующей вариационный метод Монте-Карло для решения уравнения Шредингера в случае квантового гармонического осциллятора написанной для многоядерных и распределённых вычислительных систем. Дано описание с комментариями перехода от написанной однопоточной последовательной программы на С++ к параллельной программе.
Ключевые слова: Параллельное программирование, OpenMPI, вариационный метод Монте-Карло, уравнение Шредингера, гармонический осциллятор.

Интеллектуальная технология иммунносетевого моделирования сульфаниламидов на основе системного подхода и онтологических моделей

Аннотация. В настоящее время в связи с активным развитием современной вычислительной техники, IT – технологий и новейших разработок в области искусственного интеллекта актуальна задача создания новых интеллектуальных технологий компьютерного прогнозирования фармакологической активности органических соединений с целью выявления перспективных лекарственных веществ с заданными свойствами. Исследования посвящены созданию интеллектуальной иммунносетевой технологии прогнозирования зависимости структура-активность антисептических препаратов сульфаниламидной группы с различной продолжительностью действия. Разработан системный подход по обработке многомерной структурной химической информации на основе подхода искусственных иммунных систем с использованием онтологических моделей реализованных в редакторе онтологий Protege.
Ключевые слова: интеллектуальная технология, молекулярный дизайн, лекарства, сульфаниламиды, системный подход, онтологические модели.

Информационная база для выявления научных школ в Республике Казахстан

Аннотация Представлена характеристика фонда диссертаций, формируемого в НЦНТИ, как информационной базы для выявления научных школ в Казахстане. Фонды научных документов, а также базы данных, формируемые на основе госрегистрации с 1993 г., содержат объективную ретроспективную информацию о ведущих ученых – научных руководителях выполняемых НИОКР, подготовленных ими учениках, тематике и динамике развития направлений исследований, возрасте соискателя, его месте работы. В отраслевой структуре  фонда  диссертаций,  основную долю составляют  общественные (45 %) и  технические и прикладные науки  (39 %). Удельный вес работ, выполненных в области  естественных и точных наук, составляет 14 %,  межотраслевых проблем – 2 %.Получены сведения о количестве  научных руководителей, подготовленных ими докторах, кандидатах наук и докторах философии (PhD) в  разрезе научных специальностей за 1993-2014 гг. В соответствии с признанными формализованными критериями наличия научных школ отобраны и проанализированы данные о руководителях, подготовивших не менее 10 кандидатов наук и/или 3-х докторов наук в разрезе научных специальностей.В отраслевой структуре научных руководителей и защитившихся под их руководством учеников сохраняется главенство медицинских, экономических, педагогических и юридических наук.
Ключевые слова: научные школы, научные руководители, научные кадры, диссертации, отрасли наук.

Яндекс.Метрика