Оқу үдерісін ұйымдастыруда жаңа технологияларды қолдану

МРНТИ 28.01.45, 50.41.25                                                              №3 (2020г.) Дайнеко Е.А., Дузбаев Н.Т.,  Ипалакова М.Т.,  Бекаулова Ж.М., Нальгожина Н.Ж.   Бұл мақалада білім беру саласында жаңа технологияларды пайдалану қарастырылған. Білім беруге әртүрлі инновациялық әзірлемелерді енгізуге талдау жүргізілді. Авторлар физиканы зерттеу үшін виртуалды шынайылық технологиясын пайдалана отырып, өзіндік бағдарламалық өнімін ұсынды. Мұндай тәсіл қосымшамен өзара іс-қимылды қызықты әрі есте қаларлықтай…

Жылу алмасу процесін Delphi ортасында үйымдастыру

МРНТИ 28.17.32                                                                                    №2 (2020г.) Жидекулова Г.Е., Қуандыков  М.   Мақалада қазіргі таңда кездесетін жылу алмасу процесінің математикалық есептеулерін қолдану арқылы бағдарлама құру жолымен стерженнің қызуын, пластинкадағы жылу таралымын компьютерлік модельдеу және т.б. мәселелер қарастырылып, параллельді есептеулер ұсынылды. Жылу алмасу процесін Delphi ортасында ұйымдастыру барысында: жылу алмасу жағдайының әдістемелік-теориялық негіздері қaрaстырылды; біріккен aқпaрaттық кеңістік қaмтылды және…

«Rabota» оқу моделінің мысалы негізінде байестік желіні қолдану

МРНТИ 28.29.15                                                                                №2 (2020г.) Мамырбаев О. Ж., Литвиненко Н. Ж., Шаяхметова А. С., Сұлтанғазиев А. Н., Турдалюлы М.   Заманауи ақпараттық ортада әртүрлі қолданбалы есептерді шешу үшін жасанды интеллект, оның ішінде Байес әдісін қолдану өзекті болып отыр. Байес әдісі қолданыстағы ықтималдылықтарды жаңадан алынған тәжірибелік мәліметтерге бейімдеу әдісі ретінде қолданылады. Байес желісін құрудың негізгі идеясы –…

Ғылыми еңбектерді өңдеуге арналған ақпараттық жүйені зерттеу және жасау

МРНТИ 28.23.29, 50.41.25                                                                     №1 (2020г.) Скачать статью Жуманбаева С.К., Пащенко  Г.Н. Ғылыми еңбектердің көлемінің өсуі ақпараттық технлогияларды кеңінен қолдануды қажет етеді. Қазіргі таңда, ғылыми жобаны жазу үшін әртүрлі ақпараттық жүйелерді енгізудің қажеттілігі артуда. Демек, мұндай жүйелерді әзірлеу және зерттеу өзекті мәселе болып табылады. Бұл мақалада ғылыми еңбектерді өңдеуге арналған қазіргі қолданыстағы ақпараттық жүйелер мен бағдарламалар…

Навье-Стокс теңдеулері негізінде каналдарда газдардың ламинарлық қозғалысын гидродинамикалық орнату принципін қолдану

МРНТИ 28.17.31                                                                                        №4 (2019г.) Урматова А.Н. Колонналы жылу және массаауысу құрылғыларында саптамалық элемент ретінде пластиналар, цилиндрлер, сфералар мен өзге де денелер кездеседі. Осы құрылғыларда өңдеуге түсіп отырған газ немесе сұйықтық өзара да, каналдар мен саптамалар шекараларымен де көпсатылы өзара әрекеттесуден өтеді. Сондықтан сәйкес модельдейтін теңдеулердің шешілуі, олардың шешімдерінің сандық сызбаларының үйлесу мәселелері туындайды. Бұл жағдайда…

Бизнеске және кәсіпорынды басқаруға арналған статистикалық әдістер

МҒТАР 28.23.33, 06.39.21                                                                     №3 (2019г.) Пащенко Г.Н. Бизнесте қолданылатын көптеген статистикалық мәліметтер кәсіпорынды басқару және сапаны арттыру қосымшалары үшін жалпы сызықтық модельге негізделген хи-квадрат, t-тесттер мен әдістерді қоса алғанда, негізгі статистикалық деректердің жалпы жиынтығына кіреді. Дегенмен, бизнестің нақты қажеттіліктері мен кәсіпорынды басқару және сапаны арттыру үшін әзірленген бірқатар әдістер бар. Бұл мақалада уақытша қатарларды, шешімдерді…

Компьютерлік имитациялық модельдер негізінде оқу процесінде виртуалды ресурстардың Web-қосымшаларын әзірлеу және қолдану

МРНТИ 28.01.45                                                                                №2 (2019г.) Лутфиллаев М.Х., Лутфиллаеев У.М.   Түйіндеме. Компьютерлік модельдерді қолдану нақты объектімен салыстырғанда едәуір арзан болады. Компьютерлік модельдер кәдімгі аппараттық құралдар сияқты нақты объектінің процесін виртуалдауды жүзеге асырады. Бұл өз кезегінде экологиялық таза ортада тәжірибе жасауға және қаржыны үнемдеуге алып келеді. Оның үстіне компьютерлік модельдер сол және басқа процесті бірнеше рет және…

Клонды іріктеу негізінде жасанды иммунды жүйелердің жетілдірілген алгоритмдерінің заманауи жағдайы

МРНТИ 28.23.25                                                                                           №2 (2019г.) Самигулина Г.А., Алдибекова А.Н.   Түйіндеме. Мақалада ғылым мен техниканың әртүрлі салаларында жасанды иммунды жүйелердің биоинспирирленген тәсілдерін қолдану мәселесіне, сондай-ақ, соңғы жылдардағы (2014-2018 ж.ж.) жасалған қосымшаларына сараптамалық шолу жүргізілген. Жасанды интеллектің тәсілдерін (генетикалық алгоритмдерді, нейрондық желілерді, үйірлі интеллект алгоритмдерін және олардың жетілдірілген түрлерін) тиімді инновациялық ақпараттық технологияларын жасау кезінде қолданудың өзектілігі…

Суперкомпьютер арқылы физикалық модельдеу мәселелерін шешу

МРНТИ 28.17.31                                                                                   №1 (2019г.)   Баенова Г.М., Жумадиллаева А.К.   Мақаланың мақсаты қазіргі заманғы өнімділігі жоғары жүйелер мен технологияларды пайдалану мәселелерін қарау және экономика және өнеркәсіптердің әртүрлі секторларындағы есептеу міндеттерін шешу болып табылады. Басты мәселе ретінде біртекті емес ортада электромагниттік толқындардың таралуы алынған. Мұндай мәселелер сандық әдістермен табысты шешіледі, аналитикалық әдістер күрделірек. Блохтың шекаралық шарттары…

Компьютерлік еліктеме модельдер негізінде инклюзивтік білім беруге арналған оқыту әдебиеттерін жасау

МРНТИ 28.23.11                                                                                  №1 (2019г.)   Лутфиллаев М., Эшимов Р.   Мақалада компьютерлік имитациялық модельдер негізінде инклюзивті білім берудің оқыту процесін ұйымдастыру мәселелері зерттеледі. Авторлар «Кинематиканың негізгі түсініктері» тақырыбы бойынша 7-сыныптың «Физика» пәні бойынша компьютерлік имитациялық модельдерді жасап шығарған. Білім беру процесіне, оның ішінде үйде отырып білім алуға арналған әртүрлі авторлардың жұмыстары келтірілген. Компьютерлік имитациялық модельдер…

Яндекс.Метрика