Программно-целевой метод и результативность научно-технических программ в Казахстане

МРНТИ 12.41.21                                                                                                №1 (2015г.)

Скачать

Аннотация. Показаны достоинства программно-целевого  метода финансирования научных исследований. Приведены результаты информационно-аналитического сопровождения  реализуемых в Казахстане в 2009-2014 гг. научно -технических программ (НТП), зарегистрированных  в АО НЦНТИ.
Ключевые слова: программно-целевое планирование, научно-технические программы, информационно-аналитическое сопровождение, мониторинг, результативность научно-технических программ.

_____________________________________

Кульевская Ю.Г., Чултурова Д.Ш., Улезько Г.Г. 
ҚАРЖЫЛАНДЫРУДЫҢ  БАҒДАРЛАМАЛЫ-МАҚСАТТЫҚ  ӘДІСІ МЕН ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ҒЫЛЫМИ-ТЕХНИКАЛЫҚ  БАҒДАРЛАМАЛАРДЫҢ  НӘТИЖЕЛІЛІГІ

Түйіндеме. Ғылыми зерттеулерді қаржыландырудың бағдарламалық-арнаулы әдісінің құндылығы көрсетілген. ҰҒТАО АҚ-да тіркелген 2009-2014 ж.ж. Қазақстанда жүзеге асырылған ғылыми-техникалық бағдарламалардың (ҒТБ) ақпараттық-аналитикалық сүйемелдеу нәтижелері берілген.
Түйінді сөздер: бағдарламалық-арнаулы жоспарлау, ғылыми-техникалық бағдарламалар, ақпараттық-аналитикалық сүйемелдеу, мониторинг, ғылыми-техникалық бағдарламалардың нәтижелілігі.

_____________________________________


Kulevskaya Y.G., Chulturova D.Sh., Ulezko G.G.
PROGRAM-TARGET METHOD OF FINANCING AND RESULT OF SCIENTIFIC AND TECHNICAL PROGRAMS IN KAZAKHSTAN 

Abstract. The dignities of program-target method of scientific research funding are presented here. The results of information and analytical support of realized technical scientific programs in Kazakhstan in 2009-2014 are given, registered in JSC NCSTI.
Key words: Program-target planning, scientific and technical  programs, informational and analytical support, monitoring, productivity of scientific and technical programs.

 

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика