Краудфандингте блокчейнді пайдалану

МРНТИ 06.29                                                                          №1 (2019г.)   Наурызбаев О. А., Жусупова А. Бүгінгі таңда қаржы секторы банк қызметімен байланысты адамдар, сондай-ақ қарапайым дамдар үшін көптеген қызметтер мен мүмкіндіктерді ұсынады. Бірақ, банктің дәстүрлі жүйесі қызметтің кеңеюі мен дамуына кедергі келтіріп, қолда бар процестерді бәсеңдетеді. Банк жүйесі жұмысының принціпін толығымен қайта қарастыру қажет пе? Балама шешімі бар ма? Бұл…

Бағдарламалы-нысаналық және гранттық қаржыландыру аясында орындалған ғылыми зерттеу жұмыстарының нәтижелігі

МРНТИ  06.71.37, 12.91                                                                   №1 (2019г.) Скачать Бапиева М.К., Елеукенова К.А., Мамытбаева   Ш.Г.       Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 149 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын ғылыми, ғылыми-техникалық жобалар мен бағдарламаларды және олардың орындалуы жөніндегі есептерді мемлекеттік есепке алу қағидасына сәйкес орындаушы ұйым ғылыми зеттеулердің орындалуы бойынша ғылыми жобалар туралы…

Қазақстандағы ғылымның аймақтық ерекшеліктері

МҒТАР 06.61.33                                                                                             №4 (2018г.)   Беляева Г.Н.          Қазақстандағы…

Банк саласындағы қылмыспен байланысты (ақшаның ізін жасыру) істері бойынша сот-экономикалық сараптамасы.

МРНТИ 06.51.77, 10.87.79                                                                    №3 (2018г.) Лысенко В.А., Габдульмулинов Д.С., Джартыбаев А.К.   Қылмыстық іс-әрекеттердің көпшілігінің мақсаты осы әрекетті жасаған жеке тұлға немесе топ үшін пайда түсіру болып табылады. Банк саласындағы қылмыстық істер тергеудің ішіндегі ең қиын істердің бірі. Аталған мақалада осы күнге дейін маңызды болып табылатын банк саласындағы қылмыспен байланысты істері бойынша сот-экономикалық сараптама тақырыбы…

Заманауи ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы өндірісті оперативті басқаруды жетілдіру

Бермухамедова Г.Б., Естурлиева А.И., Бодаухан  Г.   Түйіндеме.Мақалада заманауи ақпараттық технологияларды қолдану арқылы өндірісті жедел басқаруды жетілдіру бойынша теориялық және әдістемелік ұсыныстар қарастырылған. Кәсіпорындарды оперативті басқаруда қолданылатын жаңа ақпараттық технологиялардың теориялық аспектілері, сондай-ақ өндірістік кәсіпорынның операциялық басқару жүйесін талдау және жедел басқару тиімділігін талдау, жаңа ақпараттық технологиялар негізінде өндірістік кәсіпорындарды жедел басқаруды ұйымдастыруды жетілдірудің негізгі…

Институциональные аспекты развития туризма в регионах республики

Алиева   Р. В.

Аннотация. Основной задачей исследования являлось рассмотрение последствий институциональной инерции влияющей на развитие регионов республики на примере сферы туризма в Азербайджане. Проведен анализ проблем данного сектора с позиций институциональной теории. Выявлено, что существующие провалы в области институционального воздействия на субъекты туристской сферы и сопряженной деятельности являются основным препятствием в использовании потенциала исторического и культурного наследия, как ресурса экономического роста. Исследования и анализ результатов теоретически показали глубину проблем сферы туризма в Азербайджане, выходящих далеко за рамки данной отрасли. Формализация существующих рыночных институтов фактически нивелирует их функции, созданные для обеспечения общественных благ и поддержание малого бизнеса.
Ключевые слова: туризм, развитие туризма историко-культурный потенциал, историческое наследие, музей-заповедник, рынок туристических услуг, субъекты туристской сферы.

Современное состояние и проблемы развития внешнеэкономического потенциала Мангистауской области

Аннотация. В статье описывается положение нынешней ситуации и приводятся практические рекомендации по управлению внешнеэкономическим развитием промышленного комплекса Мангистауской области на основе активизации внешнеэкономического потенциала. Цель исследования – использование методологии системного подхода и системного анализа для оценки наиболее перспективных сфер социально-экономической деятельности региона. Рассмотрен производственный потенциал области в качестве имеющейся объективной предпосылки, способствующей развитию экономической деятельности. Разнообразие промышленных структур области, представляет из себя сложную природу экономического потенциала, состоящего из частных потенциалов. Произведён краткий анализ современного состояния и имеющихся проблем развития Мангистауской области. Подтверждено, что региональная экспортная структура должным образом вливается в реализацию программы развития внешней торговли Казахстана, утверждая экономические приоритеты области, используя методы и инструменты воздействия на товарную структуру.
Ключевые слова: внешнеэкономический потенциал, экономический механизм, природно-демографический потенциал, численность населения, экономическое развитие, Мангистауская область.

Особенности регулирования рисков при инвестиционном кредитовании в проектном финансировании

Кулубеков М.Т., Ахметова А.Ж.   

Аннотация. Целью исследования являлось определение особенностей регулирования рисками при инвестиционном кредитовании в проектном финансировании. Описаны инвестиционное кредитование и проектное финансирование, когда банк выступает в качестве кредитора. Рассмотрены виды долгосрочного кредитования и особенности финансировых затрат в рамках осуществления инвестиционного проекта. Можно утверждать, что роль банка в определенной степени, близка к роли предпринимателя, осуществляющего инвестиционный проект. Данное обстоятельство расширяет представление о регулировании банковских рисков при осуществлении инвестиционных проектов путем внедрения в банковскую деятельность концепции, получившей название реальные опционы. Результаты исследования важны тем, что гораздо шире раскрывают потенциальную сферу применения метода реальных опционов, который может быть применен для регулирования банковских рисков.
Ключевые слова: банковские риски, инвестиционное кредитование, проектное финансирование, реальные опционы, долгосрочное кредитование

Внедрение компетентностного подхода на государственной службе Республики Казахстан

Лазаренко   Д.В.

Аннотация. Целью исследования стал анализ подхода к формированию методологических основ развития компетенций государственного служащего в Казахстане для совершенствования профессиональных навыков и, как результат  построение карьерного роста. Для противодействия коррупции, повышения престижа и формирования позитивного имиджа государственной службы обычно осуществляется модернизация ее системы. Немаловажное значение в этом ряду отводится совершенствованию  профессионализма самих государственных служащих для достижения еще более качественного оказания государственных услуг. После проведения тестирований и собеседований можно выявлять уровень сформированности компетенций, определять сильные и слабые стороны служащих. Рекомендовано – в зависимости от содержания ответов принимать решение относительно конкретного государственного служащего по 4 возможным уровням. Результатом этих исследований стало внедрение в 2017 году правил компетентностного подхода на государственной службе, в соответствии с которым происходит организация, планирование и сопровождение карьерного роста государственных служащих, а также их совершенствование и саморазвитие. В статье обсуждаются теоретические аспекты внедрения компетентностного подхода на государственной службе Республики Казахстан.
Ключевые слова: компетенция служащих, государственная служба, совершенствование профессионализма, кадровое планирование.

Возможности валютной интеграции в рамках Евразийского экономического союза

Т.Т. Мусабаев, Д.М. Шаматов

Аннотация. Цель исследования – определение направления взаимодействия в валютно-финансовой сфере в рамках Евразийского экономического союза, с учетом современных экономических реалий и европейского опыта. Проанализирована валютная интеграция как одна из основных тенденций развития мировой валютной системы в условиях глобализации. Рассмотрены критерии теории оптимальных валютных зон, соответствие которым при осуществлении валютной интеграции обязательно. Оценена возможность введения рубля как единой валюты, в результате чего были выявлены положительные и отрицательные стороны для Беларуси и Казахстана. Также оценена возможность создания центрального банка Евразийского экономического союза, который впоследствии может стать единым инвестиционным инструментом для стран участниц. В статье предлагаются к рассмотрению углубление взаимосвязи между национальными финансовыми рынками трех стран. Предложен ряд мер, принятие которых обеспечит возможности свободного перемещения капиталов и послужит дальнейшему углублению интеграции во всех сферах экономики на этой основе.
Ключевые слова: торговая политика, единая валюта,  общее платёжное средство, таможенные тарифы, внешнеэкономическая деятельность, финансовые рынки, финансовые инструменты.

Яндекс.Метрика