Қазақстан Республикасының мұнай кірістері есебінен ұлттық қордың бюджетін қалыптастыру

МРНТИ 06.52.35                                                                               №2 (2019г.) Ашикбаева А.М., Кунанбаева Д.А., Куандык Ж.Б.   Түйіндеме. Зерттеу міндеттерінің бірі – мемлекет экономикасының мұнай секторының оның әлеуметтік-экономикалық дамуындағы рөлін анықтау. Әлеуметтік-экономикалық бағдарламалар республикалық және жергілікті бюджеттер қаражаты, оның ішінде Ұлттық қор қаражаты есебінен қаржыландырылады. ҚР Ұлттық қорының қаражаты 2018 жылдың қыркүйек айының соңында 22,9 трлн теңгені құрады. Бұл ретте Ұлттық…

Қазақстан Республикасындағы цифрлық экономика саласының даму факторлары

МРНТИ 06.54.51                                                                                    №2 (2019г.) Алибекова Г.Ж., Бапиева М.К.   Түйіндеме. Зерттеу нысаны – қазіргі заманғы цифрлық экономика құрудағы шетелдік тәжірибе, Қазақстан Республикасындағы цифрлық экономика саласының даму факторлары. Әртүрлі елдер ұлттық экономикаларды және жалпы аймақтарды цифрландыру мен цифрлық трансформациялауды дамыту үшін түрлі бастамаларды қолданады. Мемлекеттік және мемлекетаралық бағдарламалық құжаттарын, ғылыми әдебиеттер және ақпараттық және коммуникациялық технологиялардың…

Алтай Республикасының 1991-2017 жылдардағы әлеуметтік-экономикалық дамуы. Тарихи тәжірибе мен мәселелер

МРНТИ 06.52.45                                                                           №2 (2019г.) Сафиянов Д.Р.   Түйіндіме. Ресей Федерациясы өңірлерінің мемлекеттік құрылымы мен экономикалық дамуы саласында қалыптасқан тарих Алтай Республикасының мысалында Ресейдің көрші шекаралық аймағының әлеуметтік-экономикалық дамуы мәселелерін зерттеудің тарихымен және дамуымен қызығатын Қазақстан Республикасының экономистері, әлеуметтанушылары мен тарихшылары үшін қызығушылық тудырады. Ол жалпы ел шеңберінде өңірдің әлеуметтік және экономикалық даму процесінің ерекшеліктерін ғана…

Краудфандингте блокчейнді пайдалану

МРНТИ 06.29                                                                          №1 (2019г.)   Наурызбаев О. А., Жусупова А. Бүгінгі таңда қаржы секторы банк қызметімен байланысты адамдар, сондай-ақ қарапайым дамдар үшін көптеген қызметтер мен мүмкіндіктерді ұсынады. Бірақ, банктің дәстүрлі жүйесі қызметтің кеңеюі мен дамуына кедергі келтіріп, қолда бар процестерді бәсеңдетеді. Банк жүйесі жұмысының принціпін толығымен қайта қарастыру қажет пе? Балама шешімі бар ма? Бұл…

Бағдарламалы-нысаналық және гранттық қаржыландыру аясында орындалған ғылыми зерттеу жұмыстарының нәтижелігі

МРНТИ  06.71.37, 12.91                                                                   №1 (2019г.) Скачать Бапиева М.К., Елеукенова К.А., Мамытбаева   Ш.Г.       Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2015 жылғы 31 наурыздағы № 149 бұйрығымен бекітілген Мемлекеттік бюджеттен қаржыландырылатын ғылыми, ғылыми-техникалық жобалар мен бағдарламаларды және олардың орындалуы жөніндегі есептерді мемлекеттік есепке алу қағидасына сәйкес орындаушы ұйым ғылыми зеттеулердің орындалуы бойынша ғылыми жобалар туралы…

Қазақстандағы ғылымның аймақтық ерекшеліктері

МҒТАР 06.61.33                                                                                             №4 (2018г.)   Беляева Г.Н.          Қазақстандағы…

Банк саласындағы қылмыспен байланысты (ақшаның ізін жасыру) істері бойынша сот-экономикалық сараптамасы.

МРНТИ 06.51.77, 10.87.79                                                                    №3 (2018г.) Лысенко В.А., Габдульмулинов Д.С., Джартыбаев А.К.   Қылмыстық іс-әрекеттердің көпшілігінің мақсаты осы әрекетті жасаған жеке тұлға немесе топ үшін пайда түсіру болып табылады. Банк саласындағы қылмыстық істер тергеудің ішіндегі ең қиын істердің бірі. Аталған мақалада осы күнге дейін маңызды болып табылатын банк саласындағы қылмыспен байланысты істері бойынша сот-экономикалық сараптама тақырыбы…

Заманауи ақпараттық технологияларды пайдалану арқылы өндірісті оперативті басқаруды жетілдіру

Бермухамедова Г.Б., Естурлиева А.И., Бодаухан  Г.   Түйіндеме.Мақалада заманауи ақпараттық технологияларды қолдану арқылы өндірісті жедел басқаруды жетілдіру бойынша теориялық және әдістемелік ұсыныстар қарастырылған. Кәсіпорындарды оперативті басқаруда қолданылатын жаңа ақпараттық технологиялардың теориялық аспектілері, сондай-ақ өндірістік кәсіпорынның операциялық басқару жүйесін талдау және жедел басқару тиімділігін талдау, жаңа ақпараттық технологиялар негізінде өндірістік кәсіпорындарды жедел басқаруды ұйымдастыруды жетілдірудің негізгі…

Институциональные аспекты развития туризма в регионах республики

Алиева   Р. В.

Аннотация. Основной задачей исследования являлось рассмотрение последствий институциональной инерции влияющей на развитие регионов республики на примере сферы туризма в Азербайджане. Проведен анализ проблем данного сектора с позиций институциональной теории. Выявлено, что существующие провалы в области институционального воздействия на субъекты туристской сферы и сопряженной деятельности являются основным препятствием в использовании потенциала исторического и культурного наследия, как ресурса экономического роста. Исследования и анализ результатов теоретически показали глубину проблем сферы туризма в Азербайджане, выходящих далеко за рамки данной отрасли. Формализация существующих рыночных институтов фактически нивелирует их функции, созданные для обеспечения общественных благ и поддержание малого бизнеса.
Ключевые слова: туризм, развитие туризма историко-культурный потенциал, историческое наследие, музей-заповедник, рынок туристических услуг, субъекты туристской сферы.

Современное состояние и проблемы развития внешнеэкономического потенциала Мангистауской области

Аннотация. В статье описывается положение нынешней ситуации и приводятся практические рекомендации по управлению внешнеэкономическим развитием промышленного комплекса Мангистауской области на основе активизации внешнеэкономического потенциала. Цель исследования – использование методологии системного подхода и системного анализа для оценки наиболее перспективных сфер социально-экономической деятельности региона. Рассмотрен производственный потенциал области в качестве имеющейся объективной предпосылки, способствующей развитию экономической деятельности. Разнообразие промышленных структур области, представляет из себя сложную природу экономического потенциала, состоящего из частных потенциалов. Произведён краткий анализ современного состояния и имеющихся проблем развития Мангистауской области. Подтверждено, что региональная экспортная структура должным образом вливается в реализацию программы развития внешней торговли Казахстана, утверждая экономические приоритеты области, используя методы и инструменты воздействия на товарную структуру.
Ключевые слова: внешнеэкономический потенциал, экономический механизм, природно-демографический потенциал, численность населения, экономическое развитие, Мангистауская область.

Яндекс.Метрика