Өсімдіктердің жабайы түрлері тұқымдарының өнуі мен өскіндерінің өсуіне және анатомиялық параметрлеріне симметриялық емес диметилгидразиннің әсері

МРНТИ 87.15.03, 34.29, 34.31.31                                                     №1 (2019г.)   Агапов О.А., Федорина О.А., Атыгаев А.Б., Утеулин К.Р., Жексенбай А., Казкеев Д., Алдасугурова Ч.Ж., Курбатова  Н.В.   Өсімдіктердің жабайы түрлері өскіндерінің өсуіне және анатомиялық параметрлеріне, тұқымдарының өнуіне топырақ үлгілеріне ластанған симметриялық емес диметилгидразиннің (НДМГ) әсері зерттелді. Салыстырмалы 1; 5; 25 мг/кг и 1; 5 мг/кг топырақ үлгілеріне НДМГ…

Ғарыштық мақсаттағы зымыранның апаттық құлау орындарын экологиялық зерттеу сызбасын әзірлеу

МРНТИ 87.15.03                                                                              №1 (2019г.)   Агапов О.А., Большакова Н.А , Степанова Е.Ю. , Жубат К.Ж. , Атыгаев А.Б.   Қазақстан аумағындағы ғарыштық мақсаттағы зымырандардың (ҒМЗ) апаттық ұшырылымының зардаптарына экологиялық баға беруді ғылыми-әдістемелік қамтамасыз ету мақсатында ҒМЗ апаттық құлауынан кейін бірден қоршаған орта нысандарының сынамаларын жедел түрде алу сызбасы алғаш рет әзірленді. Сызба «Ғарыш-Экология» ғылыми-зерттеу орталығы (ҒЗО) мамандарының Қызылорда…

Жарықшақ-карстық коллекторлардағы атмосфералық ылғал мен конденсациялық үрдістердегі су буларының конденсациясы

МҒТАР 87.35.29                                                                                  №4 (2018г.)   Шестаков Ф.В.   Бұл мақалада жарықшақ-карстық коллекторлардағы атмосфералық ылғал мен конденсациялық үрдістердің конденсациясы бойынша негізгі ғылыми басылымдарға шолу жасалған. Эксперименттер мен байқаулардың нәтижелерінің талдауы ғалымдардың бұрынғы ұсыныстары баланстық есептерде конденсациялық құраушыны ескермейтінін, оның негізсіз екенін көрсетті, оны анықтап, аяқтау қажет. Қырым мен ТМД басқа аудандарындағы эксперименттер мен режbмдік байқаулар жарықшақ-карстық…

. Қазақстанның солтүстік аймағында картоп өсіру барысында сұрыптарының микробиологиялық ластануын зерттеу

МРНТИ 87.15.03                                                                            №3 (2018г.)   Сейталықызы К., Дюскалиева Г.У., Велямов М.Т.   Қазақстанның солтүстік аймағы шаруашылығынан алынған өсу және техникалық пісу кезеңдеріндегі картоп сұрыптарының биомикробио- логиялық ластануын зерттеу. Sartorius PCP мембранасының сүзу әдісі картопты олардың вегетативтік өсуі мен техникалық пісуі кезінде мониторингтік микробиологиялық зерттеулер үшін пайдалануға болатынын көрсетеді. Оның үстіне бұл әдіс тездетілген және арнайы…

Қазақстан экологиясы (2 бөлім)

МРНТИ 87.01.21                                                                           №3 (2018г.) Васильянова Л. С., Козбагарова  Г. А.   Мақалада бүгінгі күнгі Қазақстандағы экологиялық жағдай сипатталады. Ауаны, суды және жер қыртысын ластайтын негізгі көздер ретінде: кен игеру және өңдеу өнеркәсібі; Байқоңыр ғарыш айлағынан зымырандардың ұшырылуы және улы зымыран отынының қоршаған ортаға түсуі; уран өндіруші кәсіпорындар мен ядролық полигондардың радиациялық қалдықтары көрсетілді. Қазақстандық ғалымдардың…

Қазақстанның ірі қалаларын көгалдандыру рейтингін алдын ала бағалау қалыптамасы

Нысанбаев Е.Н., Муканов Б.М., Букейханов А.Н., Мамбетов Б.Т., Майсупова Б.Д.

ҚАЗАҚСТАННЫҢ ІРІ ҚАЛАЛАРЫН КӨГАЛДАНДЫРУ РЕЙТИНГІН АЛДЫН АЛА БАҒАЛАУ ҚАЛЫПТАМАСЫ

«ҚазОШАҒЗИ» Алматы филиалы ұсынған зерттеулердің деңгейлік сызбасы бойынша жұмысты жүргізу табиғи кешен ретінде Қазақстанның ірі қалаларын көгалдандыру жағдайын бағалауды қарастырады. Қазақстанның қалаларын көгалдандырудың нақты жағдайына талдау жүргізу, әлемдік тәжірибелерді ескере отырып, қала территориясын көгалдандыруды келешекте дамыту жобасындағы қолда бар нормативті-құқықтық актілер (НҚА) негізінде қаланың барлық санаттары үшін, оның ішінде олардың экологиялық, экономикалық, әлеуметтік аспектілерін қосқандағы көгалдандыру бағасының дифференциалдық көрсеткіштеріне кешенді баға беріліп, бір жүйеге келтірілді.
Түйінді сөздер: көгалдандыру деңгейі, жалпы индикаторлар, әсер ету масштабы, матрица.

Қазақстан экологиясы (1 бөлім)

Васильянова Л. С., Козбагарова Г. А.

ҚАЗАҚСТАН ЭКОЛОГИЯСЫ

Түйіндеме. Мақалада бүгінгі Қазақстандағы экологиялық ахуал көрсетіледі. Ауаны, суды және жер қыртысын ластайтын негізгі көздер: кен игеру және өңдеу өнеркәсібі; Байқоңыр ғарыш айлағынан зымырандардың ұшырылуы және улы зымыран отынының қоршаған ортаға түсуі; уран өндіруші кәсіпорындар мен ядролық полигондардың радиациялық қалдықтары көрсетілді. Қазақстандық ғалымдардың ластағыштарды талдаудың заманауи жоғары тиімді әдістері және олардың табиғи экожүйелердің және адам денсаулығына әсері туралы басылымдары талданды. Қоршаған ортаның ластануы мен оны қорғау мәселелері келесідей экологиялық аспектілерде қарастырылады: суды тазарту, қауіпті қалдықтарды жою, топырақ құнарлығын қалпына келтіру, радиоактивті қалдықтарды залалсыздандыру, зымыран отынмен ластануды бағалау. Мақаланың материалдары өнеркәсіптік экология, суды тазарту, ауыл шаруашылығы, биология және медицина саласында жұмыс істейтін мамандар үшін пайдалы болуы мүмкін.
Түйінді сөздер: экология, ластағыштар, суды тазарту, ауыл шаруашылығы, радиоактивті қалдықтар, зымыран отыны.

Оценка загрязнения воздуха в Алматы (Казахстан) с использованием косвенных методов

Ибрагимова Н.А., Косякова А.А., Тайсаринова   А.С.  

Проведена оценка эмиссии поступления СО2 автомобильным транспортом города Алматы и определен уровень накопления кислотных оксидов, биогенных элементов и тяжелых металлов в коре древесных растений и почве вдоль автомобильной магистрали.  Установлен вклад г. Алматы в эмиссии парниковых газов составляет 14% в общем объеме поступления в республике Казахстане в 2015 году. Наибольшие концентрации кислотных оксидов и тяжелых металлов отмечаются в почве «нижней части города», что приводит к ингибированию деления клеток корня Allium cepa и хромосомным аберрациям. Город Алматы может по праву занимать лидирующее положение по выбросам парниковых газов в центрально-Азиатском регионе. Содержание кислотных оксидов, биогенных элементов и тяжелых металлов в коре и почве может свидетельствовать о неравномерном их распределении в зависимости от рельефа и зависит от автомобильной нагрузки автомагистрали.
Ключевые слова: автотранспорт, загрязнение атмосферного воздуха, кислотные оксиды, тяжелые металлы, Picea abies, Allium cepa

Устройство для создания минерализованной полосы противопожарного назначения

И.Ф.Костиков, И.М. Богапов, Х.К. Танбаев

Аннотация. В статье описывается целесообразность нового способа и изобретения для создания полосы противопожарного назначения. Цель работы – создание полосы противопожарного назначения гарантирующей долговременное удерживание роста и развития растительности – переносчика низовых пожаров. Сущность предлагаемого способа заключается во внесении жидких препаратов в закрытое внутрипочвенное пространство для подавления  роста растительности. Создаваемый сплошной подпочвенный экран сдерживает рост на сезон и более, без нарушения экологической безопасности.Актуальность работы обусловлена тем, что в современной практике применяют малоэффективный способ защиты от распространения низовых пожаров – отвальную вспашку. Созданная таким образом полоса быстро зарастает растительностью, повышая риск перехода через нее пожара.Особенностью предложенного устройства является модернизированная культиваторная лапа со сферическим козырьком и встроенной форсункой мелкодисперсного распыления.
Ключевые слова: пожар, противопожарная полоса, противопожарное устройство, культиваторная лапа, экологическая безопасность, мелкодисперсное распыление

Бентониты в экологии

Васильянова Л. С.

Аннотация. В настоящее время проявляется тенденция к вовлечению в производственную деятельность новых нетрадиционных источников минерального сырья. Наиболее показательны в этом отношении природные минералы с высокой адсорбционной активностью, а именно бентониты. Бентониты относятся к классу слоистых силикатов глинистого типа, общими свойствами которых являются дисперсность, коллоидность, набухаемость, адсорбция. Они обладают высокой связующей способностью, ионообменными, поглотительными и отбеливающими свойствами, низкой стоимостью и широкой доступностью, что позволяет эффективно использовать их для решения сложных экологических задач. В статье  описаны месторождения, строение и состав, различные области  применения бентонитов. Представлены современные высокоэффективные и безопасные технологии очистки различных объектов от токсинов с помощью доступных и дешевых природных  сорбентов – бентонитов.  Подробно освещены разработки отечественных и зарубежных ученых по использованию бентонитов  в экологических сферах. Материалы статьи могут быть полезны специалистам, работающим в областях промышленной экологии, водоочистки, сельского хозяйства, строительства, медицины.
Ключевые слова: экология, сорбенты, бентониты, природные минералы.

Яндекс.Метрика