Кәсіпорынның бизнес-процестерін петри желілері жәнеагенттік модельдеу көмегімен имитациялық модельдеудің негізгі аспектілері

МРНТИ 28.17.31                                                                 №1 (2021г.) Скачать статью Исраилова С.Т., Муханова А.А., Исмаилова   А.А. Бұл мақалада Петри желілері және мультиагенттік модельдеу көмегімен бизнес үдерістерді имитациялық модельдеудің…

Сөйлеуді танудың заманауи әдістері

МРНТИ 28.23.37                                                                  №1 (2021г.) Скачать статью Оралбекова   Д.О., Мамырбаев О.Ж. Бұл мақалада жасырын Марков модельдеріне (HMM) негізделген модельдердің негізгі идеялары, артықшылықтары мен кемшіліктері –…

Кәсіпорынның ақпараттық ресурстарын қорғауда эксперттік бағалау әдісімен шығындану тәуекелділіктерін есептеу

МРНТИ 28.17.31                                                                                         №1 (2021г.) Скачать статью Амирбай А.А., Муханова   А.А.   Мақалада…

Қазіргі заманғы ақылды үй жүйесінің ерекшеліктері

МРНТИ   28.17.31                                                                            №1 (2021г.) Скачать статью Касымова А.Х., Сайлау Ә.М.   «Ақылды үйге» арналған электрониканың кез келген жиынтығы…

Оқу үдерісін ұйымдастыруда жаңа технологияларды қолдану

МРНТИ 28.01.45, 50.41.25                                                              №3 (2020г.) Дайнеко Е.А., Дузбаев Н.Т.,  Ипалакова М.Т.,  Бекаулова Ж.М., Нальгожина Н.Ж.   Бұл мақалада білім беру саласында жаңа технологияларды пайдалану қарастырылған. Білім беруге әртүрлі инновациялық әзірлемелерді енгізуге талдау жүргізілді. Авторлар физиканы зерттеу үшін виртуалды шынайылық технологиясын пайдалана отырып, өзіндік бағдарламалық өнімін ұсынды. Мұндай тәсіл қосымшамен өзара іс-қимылды қызықты әрі есте қаларлықтай…

Исследование проблем внедрения электронного документооборота

А.Н. Светлых

Аннотация. Рассмотрен процесс внедрения Системы электронного документооборота Цель статьи – выявить проблемы, возникающие при внедрении электронного документооборота в компаниях, относящихся к малому бизнесу. Приведены примеры программ, представленных на рынке Казахстана, их стоимость и  адаптивность к требованиям, предъявляемыми небольшой компанией к таковым. Приведен анализ сложения стоимости программы СЭД и сопутствующих процессу внедрению затрат, которые по тем или иным причинам не показаны производителями и компаниями, оказывающих услуги по внедрению СЭД. Приведено сравнение затрат на приобретение и внедрение СЭД, а также сопутствующие затраты в течении первых трех лет владения программой  с возможностями изыскания источников финансирования небольшой компании, представителя малого бизнеса в сфере услуг. Предложены практические рекомендации по внедрению СЭД в компании, с возможностью снижения затрат и повышению качества процесса внедрения.
Ключевые слова: электронный документооборот, электронные документы, малый бизнес, автоматизация управления, анализ затрат.

Анализ требований к разработке образовательного портала и его функциональное обеспечение

Д.Б.Бейсетаев, Н.С.Мырзағалы, Г.Д.Когай

Аннотация. В данной статье описывается структура построения и средства проектирования образовательного портала вуза. Сформулированы планы разработки архитектуры и программного обеспечения образовательного портала, предложена и обоснована архитектура корпоративной информационной системы и архитектура системы безопасности. Проведен анализ основных факторов, влияющих на производительность образовательного портала вуза, построенного с использованием Web-тexнoлoгий. Особое внимание обращается на план организации, который включает в себя два фундаментальных элемента: организационная структура в целом и организационные модели приложения. В статье описывается вся среда системы и ее цель. На основе проведенного исследования автором предлагается выделить требования к системе, соответствующие ограничивающие факторы, выполнимые действия и политики обработки данных, которые получают определения с точки зрения организации. Выполнение включает определение процедур, их правил, а также действующих сил и их ролей в процессе.
Ключевые слова: oбразовательный портал, сетевые ресурсы, контент, учебный процесс, информационное обеспечение.

Исследование современных методов разработки баз данных для информационных систем

Жанкоразова Н.Н., Амиров А.Ж. 

Түйіндеме. Бұл мақалада ақпараттық жүйенің элементтерін әзірлеу үшін тиімді технологияларды құру қажеттілігінің мәселесі қарастыралады. Бұл мәселенің шешімі ретінде «объект-оқиға» метаонтология моделіне негізделген және деректердің әмбебап моделін, деректер моделінің тілін, деректер қорын құрастырушының арнайы бағдарламалық құралдарын қолданатын жаңа технология ұсынылады. Ұсынылған технологияның ерекше мүмкіндіктері, артықшылықтары және оны жүзеге асыру әдістері көрсетіледі. Ұсынылып отырған әдіс қарастырылып отырған пәндік аймақтың деректер қорының физикалық құрылымы сұлбасының ешбір өзгеріссіз деректер қорының концептуалды құрылымын жақсартады және дамытады. Деректер қорының концептуалды құрылымын жақсарту және дамыту үшін деректер қорын жобалаушының арнайы бағдарламалық құралдарды пайдалану арқылы немесе тапсырыс берушінің өзімен, әлде оның өтінішімен белгілі бір қолданушыға құрастырылған бағдарламалық қосымшалар арқылы жүзеге асырылады.
Түйінді сөздер: деректер моделі, жобалау әдістері, әмбебап деректер моделі, деректер қоры, ақпараттық жүйе.

Исследование автоматизированной банковской системы и внедрение информационной банковской системы в банках высшего уровня

Н.С.Мырзагалы, Г.Д.Когай Б.К.Султанова

Аннотация. В данной статье описывается исследование деятельности современных коммерческих банков второго уровня и цели достижения конкурентных преимуществ процесс внедрения инновации в отдельных сегментах банковской деятельности. Описаны концепции таких систем, которые являются основой для создания стандартов в данной сфере, так называемого стандартизированного профиля, а также для выработки методик сертификационных испытаний и аккредитации испытательных лабораторий и сертификационных центров. Создаваемый стандартизированный профиль приводится в соответствие с международными стандартами в банковской сфере. Показаны стандартизация правила осуществления расчетов и правила проведения банковских операции, бухгалтерского учета и отчетности для банковской системы.
Ключевые слова: автоматизированная банковская система, аккредитация, бухгалтерский учет, банковская операция, информационное обеспечение.

Технология Больших данных (Big Data). Основные характеристики и перспективы применения

Аннотация. В работе представлены ключевые понятия Технологии Больших Данных: основные характеристики, методы, этапы технологии, сферы применения Технологии. Произведен анализ мировых достижений в данной области, приведены примеры использования в работах зарубежных авторов. Проанализирован современный рынок использования Технологии Больших Данных. Проведен сравнительный анализ с СУБД. В рамках проведенных исследований разработана функциональная блок-схема Технологии Больших объемов данных.
Ключевые слова. Технология Больших Данных, Анализ Данных, структурированные данные, неструктурированные данные.

Яндекс.Метрика