Кәсіптік мектептің арнайы пән сабақтарында интерактивті тақтаны қолдану мүмкіндіктері / Возможности использования интерактивной доски в специальных занятиях профессиональных школ

ӘОК 371.64                         №2 (2013г.)                                                   МҒТАР 14.85.25

 

Скачать

А. Х. Касымова, п.ғ.к.

Орал қ. Жәңгір хан атындағы Батыс Қазақстан Аграрлық техникалық университететі

ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНОЙ ДОСКИ В СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗАНЯТИЯХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ ШКОЛ

Показаны  возможности  широкого использования интерактивной доски в учебном процессе. С развитием умных технологий и с широким внедрением их в учебный процесс интерактивная доска дает огромную возможность организовать урок используя разные виды наглядности, лучше усвоить новый материал, а также заинтересовать учащихся. Эту технологую можно использовать по всем дисциплинам, учащимся которые в настоящее время пользуются сенсорными телефонами не составляет особого труда в освоении и использовании данного девайса на занятиях.
Ключевые слова: интерактивная доска, учебный процесс, усвоение учебного  материала, обучение.

_________________________________________

Касымова А.Х.  
КӘСІПТІК МЕКТЕПТІҢ АРНАЙЫ ПӘН САБАҚТАРЫНДА ИНТЕРАКТИВТІ ТАҚТАНЫ ҚОЛДАНУ МҮМКІНДІКТЕРІ 

Автор қазіргі ақылды объектілердің дамып және оны адамзат өз мүддесіне тиімді қолдана білуге бейімделіп жатқан уақытта оқу үрдісіне көп жағынан тиімді — интерактивті  тақтаның оқушы мен оқытушыға материалды жеңіл меңгеруге, көптеген көрнекіліктер қолдануға және де сабақты қызықты өткізуге арналған жаңа технологияның мүмкіншіліктерін ашып көрсеткен. Қазіргі уақытта бұл технологияның барлық сабаққа және оның түрлеріне қолдануға болатын  визуалдық  қор бола алатындығы және  сенсорлы телефон қолданып жүрген оқушылар үшін де үйренуге жеңіл, әрі қызықты құрал екендігі көрсетілген.
Кілт сөздер: интерактивті тақта, оқу процессі, оқу материалын меңгеру, оқыту

________________________________________

Kasymova A.K.
THE POSSIBILITY OF USE OF INTERACTIVE WHITEBOARDS IN SPECIAL CLASSES OF VOCATIONAL SCHOOLS

The article shows the possibilities of wide application of interactive whiteboard in the educational process. With the development of smart technology and the widespread introduction interactive whiteboard into learning process provides a great opportunity to organize classes using different kinds of clarity, better to learn new material, as well as to interest students. This technology can be used for any subject, since nowadays students are used to touch-screen cell phones and they can easily master the new device.
Key words:  interactive whiteboard, the learning process, digestion of academic knowledge, educating

 

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика