К вопросу оценки прикладных исследований в научной организации и продуктивности труда научных работников

МРНТИ 12.31.21 №1 (2011г.)


Скачать
 

Статья посвящена методам оценки деятельности научного работника.
Ключевые слова: научные работники, оценка труда, научные исследования, информатика, методология, эффективность труда, индекс цитируемости

 

Ғылыми үйымдардың ғылыми қызметі мен ғылыми қызметкер еңбегін бағалау- дың эр түрлі тәсілдері қарастырылған. Қолданбалы зерттеулер сапасындағы ғылыми-зерттеу жұмыстарын дамытудағы ғылыми үйымдардың қосқан улесін бағалау үшін негізгі үш критерии ұсынылған: ғылыми-техникалық жасалымның жаңашылдығы; бәсекелестікке қабілеттілігі; Әлемдік және отандық ең жақсы ана- логгарға сәйкестігі; Ғылыми қызметкерлер еңбегінің өнімділігін бағалау үшін негізгі бес критерии үсынылады: жаңа ғылыми нәтижелердің параметрлері; ғылыми мектеп жасау; ғылыми жариаланымдар; дәйектемелеу индексі; ғылыми-техникалық, диссертациялық және сараптамалық кеңестерге қатысуы; Қолданбапы зерттеулерді бағалаудың негізгі критерилері бүтіндей ғылыми үжымның ғылыми жетістігін бағалаумен қатар, әрбір ғылыми қызметкерге баға беруге мүмкіндік береді.
Түйінді сөздер: ғылыми ұйымдар, ғылыми қызметкерлер еңбегінің өнімділігі, ғылыми мекгептер.

We researched different ways of applied research evaluation of scientific organizations and work efficiency of scientific employees. We proposed three basic criteria for evaluation of scientific organizations’ contribution in the development of scientific and research work in the sphere of applied researches: Novelty of scientific and technical projects; competitiveness; Relevance parameters with the best analogues in the world and home country; There are five basic criteria for evaluation of work efficiency of scientific employees: parameters of new scientific results; formation of scientific school; scientific publications; citation index, participation in scientific and technical, dissertational and expert council; The basic evaluation criteria of applied researches will allow evaluating a scientific progress both of scientific staff and of every scientific employee individually.
Key words: scientific organizations, work efficiency of scientific employees, scientific school.

(Полный текст: Архив, 2011г., №1, С. 9-18)

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика