Формирование и использование электронных информационных ресурсов в НЦ НТИ

МРНТИ 20.23.17, 12.41.55 №1 (2011 г.)

Скачать


Об информационных базах данных Национального Центра научно-технической информации (НЦ НТИ), их содержании и методах их использования
Ключевые слова: базы данных, НЦНТИ, реферативные журналы, НИР, ОКР, рефераты, информационные источники

ҒТА ¥0 АҚ да және Қазақстан Республикасындағы кітапханаларда электронды ақпараттық ресурстарды қапыптастыру мен пайдапану проблемаларын зерттеу бойынша жүргізілген зерттеулер нәтижелері жалпыланған. Ақпараттық ресур- стардың жағдайы талданған.
Түйінд! сөздер: электронды ақпараттық ресурстар, электронды ресурстарды жасау, автоматтандырылған ақпараттық ресурстар.

This article shows the research results of informational needs of scientists and specialists in STI sphere all over the Republik of Kazakhstan provided in a state language. The article brings along conclusions and suggestions.
Key words: Scientific and technical information, informational needs, informational resources.

(Полный текст: Архив, 2011г., №1, С. 19-26)

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика