Предупреждение аварий и осложнений при бурении разветвленно-горизонтальных стволов скважин

МРНТИ 52.47                                                                                                     №3 (2017г.)

Скачать

Алдамжаров Н.Н.  

Аннотация: Горизонтальные скважины бурятся в пластах с низкими пластовыми давлениями. При вскрытии этих пластов под большим углом наклона, вероятность прихватов вследствие воздействия дифференциального давления возрастает. В работе рассмотрены некоторые виды осложнений, сопутствующих бурению с горизонтальными окончаниями и приводится  расчет нагрузки на крюке, возникающей  при подъёме из конечной точки ствола скважины. Представлено научное обоснование предупреждения аварий и осложнений  при бурении скважины с разветвленно-горизонтальными окончаниями, обеспечивающих качество и значительное повышение производительности буровых работ. Определены четыре диапазона углов наклона ствола скважины: близкой  к вертикальной — от 0º до 10; малый — от 10 до 30; средний — от 30 до 60; большой — от 60 до 90. Из четырех указанных диапазонов наклона ствола скважины наибольшую опасность представляет средней (30-60).
Ключевые слова: забои, бурение секции, наклонно–направленные скважины, прихват и нефте-газовая промышленность

 

Алдамжаров Н.Н. 
КӨЛДЕНЕҢ ЖАЛҒАУЛАРЫ БАР ҰҢҒЫМАЛАРДЫ БҰРҒЫЛАУ КЕЗІНДЕГІ АВАРИЯЛАР МЕН АСҚЫНУЛАРДЫҢ АЛДЫН АЛУ

Түйіндіме.   Көлденең ұңғымалар төмен резервуар қысым құралымдарында бұрғыланды. Көлбеу үлкен бұрышын ашу кезінде, дифференциалдық қысым салдарынан жабысуын осы қабаттарға  ықтималдығы артады. Кейбір көлденең бұрғылау жалғаулары байланысты асқынулардың түрлері мен есептеулер беріліп отыр ұңғыма діңінің соңғы нүктесін көтеру кезінде туындайтын күшті есептеу. Зерттеудің мақсаты көлденең жалғаулары бар ұңғымаларды бұрғылау авариялар мен асқынулар ғылыми зерттеу және алдын алу сапасы мен айтарлықтай жақсарды өнімділігі бұрғылау қамтамасыз ету, тармақталған болып табылады. Зерттеулер жүргізу төрт ұңғыма көлбеу бұрышы ауқымы анықталды: тік жақын — 0º бастап 10; шағын — 10 тан 30 дейін; орташа — 10дан 60; үлкен — 60дан 90 дейін. Төрт көрсетілген диапазондардың көлбеуі үлкен қауіпті орта болып (30-60) ұңғыма табылад. 
Түйінді сөздер: ұңғыма түбі, бұрғылау бөлімі, бағытталған ұңғыма, жабысу және мұнай-газ өнеркәсібі

 

Aldamzharov N.N.
PREVENTION OF ACCIDENTS AND COMPLICATIONS WHEN DRILLING BRANCHED-HORIZONTAL WELLBORES

Annotation: Horizontal wells are drilled in formations with low reservoir pressures. When these layers are opened at a high inclination angle, the probability of stuck due to differential pressure increases.Some types of complications associated with drilling with horizontal endings are considered and calculations are given сalculation of the load on the hook, which occurs when lifting from the end point of the wellbore. The aim of the study is to provide a scientific justification and prevention of accidents and complications when drilling a well with branched-horizontal endings that provide quality and a significant increase in the productivity of drilling operations. Four types of borehole inclination angles were established during the study: close to vertical, from 0º to 10; Small — from 10 to 30; Average — from 30 to 60; Large — from 60to 90. Out of the four indicated borehole inclination ranges, the average danger (30 -60) is the most dangerous.
Keywords: rock faces, drilling section, directional wells, stuck , and the oil and gas industry

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика