О силовом взаимодействии потока жидкости с содержимым каверн при работе устройства по очистке ствола скважины

МРНТИ 38.59.15                                                                                                №2 (2016 Г.)

Скачать

Аннотация. Приведены краткие сведения о явлении кавернообразования в стволе скважины. Рассмотрены условия устойчивости шламовых скоплений в осложненных интервалах. Описаны силовые характеристики потока жидкости при его воздействии на отдельную породную частицу. Исследован механизм воздействия активных потоков промывочной жидкости на кавернозные скопления шлама. Составлены уравнения движения частиц шлама. Показана прямая зависимость эффективности буровых работ от качества проведения операций по креплению скважин. Обоснованы технологические параметры устройства для обработки кавернозной зоны скважины, исходя из установленных зависимостей формирования и удаления глинисто-шламовых скоплений и их влияния на результаты тампонирования скважин. Доказана эксплуатационная надежность устройства для обработки ствола скважины. Полученные результаты теоретических и лабораторных исследований могут быть положенные в основу создания эффективной технологии крепления и тампонирования ствола скважины с высокими технико-экономическими показателями.
Ключевые слова: Скважина, каверна, кавернозные интервалы, очистка каверн, глинисто-шламовые скопления, ствол скважины, угол откоса, промывочная жидкость.

____________________________

Давиденко А.Н, Ратов.Б.Т., Игнатов А.А.,ТулепбергеновА.Т.  
ҰҢҒЫ ОҚПАНЫН ТАЗАРТУҒА АРНАЛҒАН ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ЖҰМЫС ЖАСАУ КЕЗІНДЕ КАВЕРНА ІШІНДЕГІЛЕРМЕН СҰЙЫҚТЫҚ АҒЫСЫНЫҢ ӨЗАРА ӘРЕКЕТТЕСУІ

Түйіндеме. Ұңғы оқпанында каверна пайда болу көрінісі туралы қысқаша мәліметтер берілген. Күрделі аралықтарда шлам үйінділерінің орнықтылық шарттары қарастырылған. Сұйықтық ағысының тау жынысының жеке бөлшегіне әсер ету кезіндегі күштік сипаттамалары сипатталған. Каверналарға жиналған шламға жуу сұйығының белсенді ағысының әсер ету меанизмі зерттелген. Шлам бөлшектерінің қозғалыс теңдеулері құрастырылды. Бұрғылау жұмыстарының тиімділігі ұңғыларды бекіту операцияларын жүргізу сапасына тікелей тәуелді екендігі көрсетілген. Сазды-шламды шоғырлардың пайда болуы және жойылуының қалыптасқан тәуелділігіне сүйене отырып, ұңғының каверна пайда болған аймағын өңдеуге арналған құрылғының технологиялық параметрлері және олардың ұңғыны тампондау нәтижелеріне тигізетін әсері қарастырылған. Ұңғы оқпанын өңдеуге арналған құрылғының пайдалану сенімділігі дәлелденді. Теориялық және зертханалық зерттеулердің нәтижелері техникалық-экономикалық көрсеткіштері жоғары ұңғы оқпанын бекіту және тампондаудың тиімді технологиясының жасауға негіз бола алады.
Түйінді сөздер. Ұңғы, каверна, каверналық аралықтар, каверналарды тазалау құрылғылары, сазды-шламды шоғыр, ұңғы оқпанын өңдеуге арналған құрылғы, еңіс бұрышы, жуу сұйықтығы.

______________________________

Davidenko A.N,, Ratov B.T., Ignatov A.A., Tulelbergenov A.T.  
ABOUT POWER INTERACTION OF A STREAM OF LIQUID WITH CONTENTS OF CAVITIES DURING THE OPERATION OF THE DEVICE ON CLEANING OF A TRUNK OF A WELL

Abstract. The subject of the article is the phenomenon of caving in the bore hole. The terms of stability of slime accumulations are considered in the in the cavity intervals. Power descriptions of stream of liquid are described at his affecting separate rock particle. The mechanism of influence of active streams of drilling liquid is investigational on the cavity congestions of mud. Make equations of forces defiant moving grains of mud. Direct dependence of efficiency borings works is shown on quality of carrying out operations on timbering bore holes. Substantiation technological parameters device for processing tube of brine cavity in the bore hole, being based on set dependences forming and withdrawal clay-mud congestions and their influence on the results of tamponing bore holes. The serviceability of designed device for processing tube the bore hole is proved. The got results of theoretical and laboratory investigations can be applied for making of effective technology of timbering and tamponing of tube of bore hole with high technical and economic indexes.
Keywords: bore hole, cavity intervals, flowrate,device for cleaning cavities, clay-mud accumulations, for wellbore treatment device, slope of repose, drilling mud.

 

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика