О прочности горных пород на разрыв и влияющих на нее масштабных факторах

МРНТИ 52.13.07 №1 (2010г.)

Скачать
 

Показано, что невозможно определить влияние масштабных факторов на скалу только определяя прочность пород и хрупкость строительных материалов на разрыв при  испытания малых образцов. Поэтому, рекомендуется применять изобретенный прибор, который позволяет изучать влияние масштабных факторов на точность испытания крупных образцов с разделами 1 м2 и более.
Ключевые слова: горные породы, строительные материалы, испытания на разрыв, новый прибор, горное дело
 

Тау жыныстары мен құрылыс заттарының айырылу — үзілу мықгылығын кіші-гірім үлгілерді айырылуға сынап аңыкгағанда масштабтықфакторлардыңәсерін анық- тау мүмкін еместігі көрсетілген, сондықган масштаб факторын қимасы 1 м2 және бүдан да үлкенірек ірі үлгілерді дел сынаумен зерттейтін өнер тапқырлық деңгей- дегі күрылғы ұсынылған.
Түйінді сөздер: тау жыныстары, морт материалдар.
 

It shows that it is impossible to identify influences of scale factors on rocks by only defining durability of rocks and fragile building materials on rupture by testing small samples. That is why; it is recommended to apply the device (which is being invented) which allows to study influences of scale factors by exact tests of large samples with sections of 1 M2 and more.
Key words: rocks, fragile materials.

(Полный текст: Архив, 2010г., №1, С. 64-70)

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика