Исследования структуры накопившегося песка на забое скважин (на казахском языке)

МРНТИ 52.47.15                                                                                                 №3 (2017г.)

Скачать

Жумагулов Т.Ж., Елеуова Э.Ш.

Аннотация. Геологические структуры многих нефтяных месторождении расположенных на Южно-Тургайской впадине состоят из слабоцементированных терригенных коллекторов. При эксплуатации таких комплексов возникает появление песчаных пробок из пескоотложении в скважине из-за разрушения призабойной зоны, выход из строя внутрискважинных и устьевых оборудовании, и самое важное приводит к снижению производительности скважины. По результатам исследовании и анализа практически определены зависимость отказа насосов из-за застревания в промежуточных зазорах плунжера мелких песчаных частиц и выхода из строя клапанов. А они в свою очередь выходят из строя из-за накопления различных отложении и песка на приеме скважинного насоса. Актуальность  настоящего  исследования  в  значительной  степени  связана с недостаточной проработанностью вопросов деформационно-пространственной нестабильности и разрушения песчанистых пород, а также аналитических подходов к прогнозу пескопроявления. Предметом  исследования являются песчанистые породы и технологии крепления призабойной зоны пласта, а также разработка эффективного метода крепления. В результате проведенных исследовательских работ определена структура частиц песка в составе добытой жидкости. В соответствии с формой частиц песка будут выбраны скважинные фильтры с усовершенствованием их конструкции.
Ключевые слова: песчаные пробки скважин, бурение, призабойные зоны пласта, песчанистые породы, методы крепления скважин

 

Жұмағұлов Т.Ж., Елеуова Э.Ш.
ҰҢҒЫМА ТҮБІНДЕ ЖИНАЛҒАН ҚҰМ ШӨГІНДІЛЕРІНІҢ ҚҰРЫЛЫМЫН ЗЕРТТЕУ

Түйіндеме. Оңтүстік Торғай ойпатында орналасқан көптеген мұнай кен орындарының геологиялық құрылымы әлсіз цементтелген терригенді коллекторлардан құралған. Осындай кешендерді пайдалану барысында ұңғыманың түп аумағының бұзылып, қабаттағы құм шөгінділерінің ұңғымаға енуі нәтижесінде ұңғыма ішінде құм тығындарының түзілуіне, ұңғыма ішілік және сағалық жабдықтардың істен шығуына, ең маңыздысы ұңғыма өнімділігінің төмендеуіне алып келеді.Жүргізілген зерттеу, талдау нәтижелері бойынша практикада анықталғаны, сораптардың бұзылуы плунжердің аралық қуыстарында майда құм түйіршіктері мен механикалық қоспалардың қысылып қалуы мен клапандардың істен шығуынан туындайды. Ал олардың істен шығуы ұңғымадағы сораптың қабылдауында түзілетін әртүрлі шөгінділер мен құмның келуінен болады.Жүргізілген зерттеу жұмыстарының өзектілігі құмтасты тау жыныстарының бұзылуы мен серпімді-кеңістіктерінің тұрақсыздығы бойынша және де құмның шөгуін болжау бойынша туындаған сұрақтарға байланысты нақты шешімнің жеткіліксіздігі. Зерттеу әдістері негізінен құмтасты тау жыныстары және қабаттың түп аумағы бойынша бекітілу технологиясы мен тиімді әдістері болып табылады.Жүргізілген зерттеу жұмыстары нәтижесінде өндірілген сұйық құрамындағы құм түйіршіктерінің құрылымы анықталды. Құм түйіршіктерінің формасына сәйкес ұңғыма сүзгілері таңдалып, олардың құрылымы жетілдірелетін болады.
Түйінді сөздер: Құмды тығындарды ұңғыма, бұрғылау, кенжар маңындағы аймақтың қыртысты песчанистые тұқымды әдістері, ұңғымаларды бекітуге

 

Zhumagulov T.Zh., Eleuova E.Sh.
RESEARCH OF THE STRUCTURE OF THE SCRAPPED SAND ON WELL BOTTOM

Abstract. The geological structures of many oil deposits located on the South Turgai basin are composed of poorly cemented terrigenous reservoirs. When operating such complexes, there is the appearance of sand plugs from sand deposition in the well due to the destruction of the bottom hole zone, the failure of down hole and wellhead equipment, and most importantly leads to a decrease in well productivity. Based on the results of the study and analysis, the dependency of pump failures is virtually determined due to small sand particles trapped in the intermediate gaps of the plunger and failure of the valves. And they in turn fail because of the accumulation of various deposits and sand at the reception of the down hole pump. The relevance of this study is largely due to the lack of thoroughness of the issues of deformation-spatial instability and the destruction of sandy rocks, as well as analytical approaches to sand forecasting. The subject of the study are sandy rocks and technologies for fastening the bottom hole formation zone, and also the development of an effective method of fastening. As a result of the research carried out, the structure of sand particles in the composition of the extracted liquid is determined. In accordance with the shape of the sand particles, borehole filters will be selected with an improvement in their design.
Keywords: Sandy tube wells, drilling, bottomhole formation zone, sandy breed, methods of well cementing

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика