Экологические аспекты разработки месторождений урана способом подземного скважинного выщелачивания

МРНТИ 52.31.61 №3-4 (2011 г.)

Скачать


В статье приведены результаты мониторинга за состоянием пластовых вод участков месторождений после подземного скважинного выщелачивания урана. Установлены сроки самонейтрализации и принудительной нейтрализации рудоносных горизонтов.
Ключевые слова: подземное скважинное выщелачивание, уран, принудительная нейтрализация рудоносных горизонтов.
 

Мақалада жерасты ұңғылап сілтілеу әдісімен уран өндірілген кен орында- рындағы жер асты қабаттық сулардың күйін мониторингтеу нәтижелері кел- тірілген. Кен қабаттарындағы жер асты суларының өз еркімен және еріксіз табиғи тепе-теңдік қаллына келетін мерзімдері белгіленген
Түйінді сөздер: жерасты ұңғылап сілтілеу (шаймалау), уран, кен қабатта- рын еріксіз бейтараптандыру.

 

Provide monitoring results of the reservoir waters of field sites after in-situ leaching of uranium. Timing for self-neutralization, and forced neutralization of the ore-bearing horizons are established.
Key words: in-situ leaching, uranium, forced neutralization of the ore-bearing horizons.

(Полный текст: Архив, 2011г., №3-4, С. 74-82)

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика