Экологическая безопасность и ресурсосбережение в цветной металлургии

МРНТИ53.01.01, 53.37.01 №2 (2011 г.)

Скачать
 

Одним из основных направлений отрасли, обеспечивающей в первую очередь экологическую безопасность республики, должно стать проведение исследований с целью создания технолого-экономического кадастра по промпродуктам, оборотным материалам, твердым накопленным отходам предприятий горно-металлургического комплекса. Это позволит, с одной стороны, упорядочить получаемые и накопленные промпродукты, материалы и отходы. С другой стороны, определить истинный класс опасности и уровень воздействия того или иного материала и, кроме того, послужит основой при выборе оптимальных решений с целью создания высокоэффективной технологии для его переработки.
Ключевые слова: горно-металлургический комплекс, цветная металлургия, технолого-экономический кадастр


Ең алдымен еліміздің экологиялық қауіпсіздігін қамтамасың ететін бірден-бір негізгі бағытытталган сала тау-кен металлургияның кешенді өндірістерін дегі аралықөнім, қайтармалы материалдар, жинақталған қатты қалдықтар бойын- ша технолого-экономиялық кадастр (ТЭК) құру мақсатымен зерттеу жумыс- тарын жургізу болуы қажет. Бұл жағдай, біріншіден, алынатын және жинақта- латын аралық өнімдер, материалдар және қалдықтарды реттеуге, екіншіден қауіптің нақты классын және кез-келген материалдың әсерінің деңгейін анық- тауға мүмкіндік береді. Сонымен қатар оларды өңдеуге арналған жоғары- технолгияларды жасактау мақсатында тиімді шешімдерді таңдау кезінде негіз болады.
Түйінді сөздер: тау-металлургиялық кешен, түсті металлургия, техноло- гия-экономикалық кадастр.
 

One of the main directions of metallurgical industry, which provides, first of all, the environmental security of the Republic of Kazakhstan shall be research to create a technological and economical cadastre (TEC) on industrial raw materials, recycled materials, solid wastes accumulated on mining and smelting enterprises. This will allow, on the one hand, ordering the received and accrued industrial products, materials and waste, on the other — to determine the true class of hazard and exposure of material and in addition, serve as the basis for making optimal decisions in order to develop highly efficient technology for its processing.
Key words: mining and smelting enterprise, non-ferrous metallurgy, technology & economic cadastre.

(Полный текст: Архив, 2011г., №2, С. 42-49)

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика