Результаты исследований по разработке струйного теплового модуля для использования на автономных объектах агропромышленного комплекса

МРНТИ 44.31.35                                                                                               №4 (2017г.)

Скачать

Аннотация. Даны результаты исследований по разработке струйного теплового модуля по эффективному нагреву воды для использования в автономном теплоснабжении и протекающих процессах на объектах АПК. Разработана усовершенствованная конструкция струйного теплового модуля и приведена его конструктивно-технологическая схема с описанием устройства и технологического процесса. Проведены теоретические исследования по технологии гидронагрева с использованием суммарного эффекта нагрева воды за счёт трения встречных противоположно направленных слоёв воды вращательного и поступательного движения, сил трения движущихся струй воды и воздуха с разной скоростью и передаче тепловой энергии воздуха воде при воздействии создаваемого вакуума и кавитации. Разработанная в НАО КазНАУ конструкция струйного теплового модуля защищена патентом KZ и по сравнению с аналогами обеспечивает снижение энергозатрат на 30-50 % и повышает качество окружающего воздуха.
Ключевые слова. струйный тепловой модуль, гидронагрев, очистка воздуха, быстрый нагрев воды, снижение энергозатрат, теплоснабжение, агропромышленные объекты

 

Яковлев А.А., Саркынов Е.С., Алиханов Д.М.,Жакупова Ж.З., Жанабаева Ж.К.  
АГРОӨНЕРКӘСІП КЕШЕНІ АВТОНОМИЯЛЫ НЫСАНДАРЫНА ПАЙДАЛАНУ ҮШІН ЖЫЛУ СОРҒЫШ МОДУЛІН ДАЙЫНДАУ БОЙЫНША ЗЕРТТЕУЛЕР НӘТИЖЕСІ

Аңдатпа: АӨК нысандарында өтетін үрдістер мен дербес жылумен жабдықтауға жұмасалатын суды тиімді жылытуға арналған ағынды жылу модулін жасау бойынша зерттеу жұмыстарының нәтижелері келтірілген. Ағынды жылу модулінің жетілдірілген құрылымы әзірленді және құрылғы сипаттамасы мен технологиялық үрдісімен қамтылған құрылымдық технологиялық сызбанұсқасы ұсынылды. Айналмалы және ілгерілемелі қозғалыстардың қарама-қарсы бағытталған су қабаттарының үйкелуінен, әртүрлі жылдамдықты су мен ауаның қозғалмалы ағындарының үйкеліс күштері және вакуум мен кавитацияның әсер етуінен ауаның жылу энергиясын суға беруі есебінен судың жылытылуының жиынтық әсерлерін пайдаланып гидрожылыту технологиясы бойынша теориялық зерттеулер жүргізілді. ТАҚ ҚазҰАУ-де зерттелінген ағынды жылу модулінің құрылымы КZ патентімен қорғалған және ұқсастарымен салыстырғанда энергия шығынын 30-50 пайызға төмендетуді қамтамасыз етеді және қоршаған ортанының сапасын арттырады.
Түйінді сөздер: ағынды жылу модулі, гидрожылыту, ауаны тазарту, суды тез жылыту, энергия шығынын төмендету, жылумен жабдықтау, агроөнеркәсіптік нысандар

 

Yakovlev A.A., Sarkynov E.S., Alikhanov D.M., Zhakupova Zh.Z., Zhanabayeva Zh.K.
RESULTS OF RESEARCH ON THE DEVELOPMENT OF A JET THERMAL MODULE FOR USE ON AUTONOMOUS OBJECTS OF THE AGRICULTURAL SECTOR

Abstract. The results of research are given on the development of a jet thermal module for effective water heating for use in autonomous heat supply and ongoing processes at APC facilities. An improved design of the jet heat module has been developed and its design and technological scheme with a description of the devices and the technological process is given. Theoretical studies on the technology of hydroheating with the use of the total effect of water heating due to the friction of oppositely directed water layers of rotational and translational motion, the frictional forces of moving jets of water and air at different speeds and the transfer of thermal energy to water under the influence of the created vacuum and cavitation. The design of the jet heat module developed in Nenets Autonomous District is protected by the KZ patent and, compared to analogues, provides a 30-50% reduction in energy costs and improves the quality of ambient air.
Keywords. Research result, development, jet heat module, improved design, theoretical research, hydroheating technology, heat supply, ongoing process, positive result, patent.

 

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика