Получение электроэнергии от электрического поля Земли при помощи электростатического способа распыления жидкости

МРНТИ 44.41.31                                                                                              №3 (2016г.)

Скачать

Белоногов Н.И., Белоногов Н.Н. 

Аннотация. Приведено краткое обоснование создания  проекта уникальной электростанции электростатического распыления (ЭЭР), работающей на основе использования потенциала электрического поля Земли. Экспериментально подтверждены все теоретические положения обоснования. «Проект» не имеет аналогов, поскольку впервые создан образец электрофорной машины имитирующей высотный потенциал Земли.  Цель работы — создавать электростанции нового типа, на основе оборудования стационарных электростанций. Аналогом служат солнечные установки, однако ЭЭР эффективней по всем показателям. Важно, что ЭЭР с момента пуска и наладки не потребует вмешательства человека в её работу, а мощность установки по количеству вырабатываемой электроэнергии может регулироваться в зависимости от потребностей местности. Актуальность работы заключается в отсутствии альтернативного способа получения электроэнергии. В будущем установка ЭЭР – это гарантия полной энергетической независимости на региональном или государственном уровне. Кроме того, она может служить бесперебойным источником питьевой воды.
Ключевые слова: альтернативная энергетика, электростанции, электростатическое распыление, электрическое поле Земли, электрофорная машина, источник питьевой воды

________________________

Белоногов Н.И., Белоногов Н.Н.  
ЖЕРДІҢ ЭЛЕКТРЛІК ӨРІСІНЕН СҰЙЫҚТЫ ТОЗАҢДАТУДЫҢ ЭЛЕКТРОСТАТИКАЛЫҚ ТӘСІЛІНІҢ КӨМЕГІМЕН ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ АЛУ

Түйіндеме. Жер электр өрісінің әлеуетін пайдалану негізінде жұмыс істейтін уникальды электростатистикалық тозаңдату электростанциясын – ЭТЭ жасаудың қысқаша негіздемесі берілген.   Негіздеменің барлық теориялық ережелері экспериментальды түрде расталған. «Жобаның» аналогы жоқ, себебі Жердің биіктіктік әлеуетін имитациялайтын электрофорлы машинаның үлгісі алғаш рет жасалған. Жұмыстың мақсаты – стационарлы электростанция жабдықтарының негізінде жаңа типтегі электростанциялар жасау. Күн қондырғылары оның аналогы болып табылады, бірақ ЭТЭ барлық көрсеткіштері бойынша тиімдірек. ЭТЭ іске қосылған және күйіне келтірілген сәттен бастап өз жұмысына адамның араласуын қажет етпейтіндігі, ал қондырғының қуаты өндірілетін электроэнергия мөлшері бойынша сол жердің қажеттілігіне байланысты реттеле алатындығы маңызды. Жұмыстың көкейкестілігі электроэнергия алудың балама тәсілдерінің болмауында. Болашақта ЭТЭ қондырғысы өңірлік немесе мемлекеттік деңгейде толық энергетикалық тәуелсіздікті қамтамасыз етудің кепілдігі болып табылады. Сонымен қатар, ол ауыз суының үзіліссіз қамтамасыз етілу көзі бола алады.
Түйінді сөздер: балама энергетика, электростанциялар, электростатикалық тозаңдату, Жердің электрлік өрісі, электрофорлы машина, ауыз су көзі

__________________________

Belonogov N.I.., Belonogov N.N.  
THE OBTAINING OF ELECTRICITY FROM THE ELECTRIC FIELD OF THE EARTH  BY MEANS OF ELECTROSTATIC SPRAYING OF LIQUID

Abstract. It is a brief study on the development of unique electric power station of electrostatic spraying – EPSES,  working on the basis of using the potential of the electric field of the Earth. All theoretical provisions of justification are experimentally confirmed. “Project” is unique because it is the first sample of influence machine imitating the high-altitude potential of the Earth.Purpose of the study is to create a new type of power plant, on the basis of equipment of stationary power stations. The analog is solar installation, however, EPSES is more effective by all its indicators. EPSES has no need human interventions in its operation after its commissioning, the power of installation according to its producing energy can be regulated depending on the needs of the locality. The relevance of the work is the lack of alternative way of generating electricity. The future EPSES installation is a guarantee of full energy independence at the regional or state level.  Furthermore, it can serve as a source of uninterrupted drinking water.
Key words: alternative energy, power stations, electrostatic spraying, electric field of the Earth, influence machine, source of drinking water.

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика