Возможности валютной интеграции в рамках Евразийского экономического союза

МРНТИ 06.51.77                                                                                                №4 (2016г.)

Скачать

Т.Т. Мусабаев, Д.М. Шаматов

Аннотация. Цель исследования — определение направления взаимодействия в валютно-финансовой сфере в рамках Евразийского экономического союза, с учетом современных экономических реалий и европейского опыта. Проанализирована валютная интеграция как одна из основных тенденций развития мировой валютной системы в условиях глобализации. Рассмотрены критерии теории оптимальных валютных зон, соответствие которым при осуществлении валютной интеграции обязательно. Оценена возможность введения рубля как единой валюты, в результате чего были выявлены положительные и отрицательные стороны для Беларуси и Казахстана. Также оценена возможность создания центрального банка Евразийского экономического союза, который впоследствии может стать единым инвестиционным инструментом для стран участниц. В статье предлагаются к рассмотрению углубление взаимосвязи между национальными финансовыми рынками трех стран. Предложен ряд мер, принятие которых обеспечит возможности свободного перемещения капиталов и послужит дальнейшему углублению интеграции во всех сферах экономики на этой основе.
Ключевые слова: торговая политика, единая валюта,  общее платёжное средство, таможенные тарифы, внешнеэкономическая деятельность, финансовые рынки, финансовые инструменты.

________________________

Мусабаев Т.Т., Шаматов  Д.М.
ЕУРАЗИЯЛЫҚ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ОДАҚ ШЕҢБЕРІНДЕ ВАЛЮТАЛЫҚ ИНТЕГРАЦИЯНЫҢ МҮМКІНДІКТЕРІ

Түйіндеме. Зерттеудің негізгі мақсаты қазіргі заманғы экономикалық айқын жағдайлар мен еуропалық тәжірибені ескере отырып, Еуразиялық экономикалық одақтың шеңберінде валюталық-қаржылық саладағы өзара іс-қимылдың бағытын айқындау болып табылады. Валюталық интеграция жаhандану жағдайында әлемдік валюта жүйесін дамытудың негізгі үрдістерінің бірі ретінде талданды. Оңтайлы валюта аймақтары теориясының критерийлері қарастырылды және валюталық интеграцияны жүзеге асыру кезінде аталған критерийлерге сай келу міндетті болып табылады. Рубльді бірыңғай валюта ретінде енгізу мүмкіндігі бағаланды және нәтижесінде оның Беларусия мен Қазақстан үшін оң әрі теріс тұстары анықталды. Сонымен қатар Еуразиялық экономикалық одақтың орталық банкін құру мүмкіндігі бағаланды және нәтижесінде бұл қатысушы елдер үшін бірыңғай инвестициялық құрал болуы мүмкін. Мақалада үш елдің ұлттық қаржы нарықтары арасындағы өзара байланысты тереңдету қарастырылады. Құнды қағаздардың жалпы нарығын қалыптастыру үшін бірқатар шаралар ұсынылды және бұл шараларды қабылдау капиталдардың еркін жылжу мүмкіндігін қамтамасыз етеді әрі осының негізінде экономиканың барлық сферасында интеграцияның әрі қарай тереңдей түсуіне ықпал етеді.
Түйінді сөздер: сауда саясаты, бірыңғай валюта, жалпы төлем құралы, кеден тарифтері, сыртқы экономикалық қызмет, қаржы нарықтары, қаржы құралдары.

________________________

Musabayev T.T., Shamatov   D.M.
THE POSSIBILITIES OF MONETARY INTEGRATION WITHIN THE EURASIAN ECONOMIC UNION

Abstract. The principal purpose of research is to identify direction of interaction in the monetary and financial sphere within the Eurasian economic union taking account the current economic realities and European experience. The monetary integration was analyzed as one of the main trends of world monetary system development in the context of globalization. The requirements for the theory of optimal monetary zones were considered and compliance with them is compulsory during the monetary integration. The possibility of introduction of ruble as the single currency was estimated and as a result of which were revealed the positive and negative aspects for Belarus and Kazakhstan.       The possibility of establishing a central bank of Eurasian economic union which can later become the single investment instrument for participating countries was also estimated.  The article reviews the further relationships between the national financial markets of three countries. To form a common stock market it has been proposed a number of action taking of which provides the opportunity of free capital movement and will contribute to further development of integration at all economic spheres on this basis.
Key words: trade policy, single currency, common payment instrument, customs tariffs, foreign economic activity, financial markets, financial instruments.

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика