Структурные составляющие ценообразования рыбопосадочного материала и товарной продукции карпа и растительноядных рыб в рыбоводных хозяйствах юга Казахстана

МРНТИ  69.01.75 , 06.81.45                                                                              №3 (2016г.)

Скачать

 

Федоров Е.В.

Аннотация. В статье представлено схематическое описание технологии выращивания рыбопосадочного материала и товарной продукции карпа и растительноядных рыб для карповых рыбоводных хозяйств с механическим водоснабжением и одамбированными прудами, а также с самотечным водоснабжением и одамбированными прудами. Приведены расчеты заводской себестоимости подрощенной молоди сеголеток, годовиков, двухлеток, двухгодовиков, товарных трехлеток карпа и растительноядных рыб, представлены расчетные значения рентабельности выращивания живой товарной продукции карпа и растительноядных рыб. При расчетах определено, что рентабельность выращивания товарной рыбы в прудовых хозяйствах юга Казахстана с одамбированными прудами и самотечным водоснабжением составляет 82,76%, в хозяйствах с одамбированными прудами и механическим водоснабжением – 42,31%.
Ключевые слова: прудовое рыбоводство, карп, растительноядные рыбы, технологическая схема, себестоимость, рентабельность.

________________________

Федоров Е.В. 
ОҢТҮСТІК ҚАЗАҚСТАННЫҢ БАЛЫҚ ШАРУАШЫЛЫҚТАРЫНДАҒЫ КАРП ЖӘНЕ ӨСІМДІКПЕН ҚОРЕКТЕНЕТІН БАЛЫҚТАРДЫҢ ТАУАР ӨНІМДЕРІМЕН БАЛЫҚКӨБЕЙТУ МАТЕРИАЛДАРЫНА БАҒА ЖАСАУДЫҢ ҚҰРАМДАС БӨЛІКТЕРІ

Түйіндеме. Мақалада механикалық сумен жабдықтайтын және дамбыланған тоғандары бар, және сондай-ақ өзі ағатын, дамбыланған тоғандар бар  карптық балық шаруашылықтары үшін балықөндіру материалдары мен карптың товарлық өнімдерін және өсімдікқоректі балықтарды өсіру технологиясының схемалық сипаттамасы берілген. Өсірілген шабақтардың, сеголеткалар, жылдықтар, екіжылдықтар, товарлы үшжылдық карптар мен өсімдік қоректі балықтар зауыттық өзіндік құнының есептеулері берілген, тірі товарлы карп пен өсімдік қоректі балық өсірудің рентабельділігі есептелген. Есептеу кезінде Қазақстанның оңтүстігіндегі дамбыланған тоғандар мен өзі ағып сумен қамтамасыз етілетін тоған шаруашылықтарында товарлы балық өсірудің рентабельділігі 82,76%, ал сумен механеикалық қамтамасыз етілетін дамбыланған тоғандарда – 42,31% болатындығы анықталған.
Түйінді сөздер: тоғандық балық шаруашылығы, карп, өсімдік қоректі балықтар, технологиялық схема, өзіндік құн, рентабельділік.

__________________________

Fedorov Y.V.
STRUCTURAL COMPONENTS OF THE STOCKING MATERIAL PRICING AND COMMODITY PRODUCTION OF CARP AND HERBIVOROUS FISH IN FISH FARMS OF SOUTH KAZAKHSTAN

Abstract. The article presents the schematic description of technology of cultivation of fish stocking material and commodity production of carp and herbivorous fish for carp fish farms with mechanic water supply and bulkhead ponds, also with gravity water supply and bulkhead ponds. It is presented the calculations of production cost of juvenile fingerlings, yearlings, two-year-old, two-year, commodity three-years-old carp and herbivorous fish, presented the calculated values of the profitability of cultivation of marketable live carp products and herbivorous fish. The calculation determined that the profitability of cultivation of marketable fish in fish farms of South Kazakhstan with bulkhead ponds and gravity water supply is 82.76%, in farms with bulkhead ponds and mechanic water supply is 42.31%.
Key words: pond fish farming, carp, herbivorous fish, technological scheme, prime cost, profitability.

 

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика