Современное состояние и проблемы развития внешнеэкономического потенциала Мангистауской области

МРНТИ 06.61.33                                                                                                  №4 (2017г.)

Скачать

Аннотация. В статье описывается положение нынешней ситуации и приводятся практические рекомендации по управлению внешнеэкономическим развитием промышленного комплекса Мангистауской области на основе активизации внешнеэкономического потенциала. Цель исследования – использование методологии системного подхода и системного анализа для оценки наиболее перспективных сфер социально-экономической деятельности региона. Рассмотрен производственный потенциал области в качестве имеющейся объективной предпосылки, способствующей развитию экономической деятельности. Разнообразие промышленных структур области, представляет из себя сложную природу экономического потенциала, состоящего из частных потенциалов. Произведён краткий анализ современного состояния и имеющихся проблем развития Мангистауской области. Подтверждено, что региональная экспортная структура должным образом вливается в реализацию программы развития внешней торговли Казахстана, утверждая экономические приоритеты области, используя методы и инструменты воздействия на товарную структуру.
Ключевые слова: внешнеэкономический потенциал, экономический механизм, природно-демографический потенциал, численность населения, экономическое развитие, Мангистауская область.

 

Бермухамедова Г.Б.
МАҢҒЫСТАУ ОБЛЫСЫНЫҢ СЫРТҚЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТІНІҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ МЕН ДАМУ МӘСЕЛЕЛЕРІ

Аңдатпа. Мақала Маңғыстау облысының өнеркәсіптік кешенінің ағымдағы ахуалдың жағдайы сипатталады және сыртқы экономикалық әлеуетті белсендіру негізінде сыртқы экономикалық дамуын басқару бойынша тәжірбиелік нұсқаулар беріледі. Зерттеудің мақсаты — аймақтағы әлеуметтік-экономикалық қызметтің ең перспективалы бағыттарын бағалау үшін жүйелік тәсіл мен жүйелік талдау әдістемесін қолдану. Өңірдің өндірістік әлеуеті экономикалық қызметттің дамуына мүмкіндік беретін қол жетімді объективті алғышарттары ретінде қарастырылды. Облыстың өнеркәсіптік құрылымдарының әртүрлілігі – бұл жеке әлеуеттерден тұратын экономикалық әлеуеттің күрделі сипаты. Маңғыстау облысының дамуының қазіргі жағдайы мен мәселелеріне қысқаша талдау жасалды. Аймақтың экспорттық құрылымы облыстың экономикалық басымдықтарын айқындай келіп және тауарлық құрылымға ықпал ету әдістері мен құралдарын қолдана отырып, Қазақстанның сыртқы сауда-саттығын дамыту бағдарламасын іске асыруға лайықты түрде ат салысатыны расталды.
Түйінді сөздер: Сыртқы экономикалық әлеует, экономикалық механизм, табиғи және демографиялық әлеует, халық саны, экономикалық даму, Маңғыстау облысы.

 

Bermukhamedova G.B.
MODERN STATE AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF EXTERNAL ECONOMIC POTENTIAL OF MANGISTAU AREA

Abstract. Theoretical and methodological provisions and practical recommendations for managing the development of the external economic complex of the region on the basis of activating the external economic potential are substantiated. Consider the economic potential of the region as the objective prerequisite existing in the region for the implementation and development of economic activities. Their variety defines the complex nature of the economic potential consisting of the aggregate of private potential. The analysis of the current state and problems of development of external economic potential of the Mangystau region, as well as the analysis of the socio-economic development of the region. The methodological basis of research is the theory and methodology of application of system approach and system analysis to different areas of social and economic activities. Confirmed that development of the export potential at the regional level, should be the development and implementation of specific programs of development of foreign trade, which will reflect the development priorities, the methods and instruments of influence on the commodity structure.
Key words: External economic potential, economic mechanism, natural and demographic potential, population, indicators of economic development, Mangistau region.

 

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика