Совершенствование контрольной и надзорной деятельности государственных органов в Республике Казахстан

МРНТИ 06.56.31, 06.81.85                                                                                   №3 (2016г.)

Скачать

Асенова А.Е., Байзаков С.Б.,Ойнаров А. Р., Тулепбекова А.А.

В статье представлены практические рекомендации по дальнейшему совершенствованию контрольной и надзорной деятельности государственных органов в Республике Казахстан. Проведен анализ деятельности контрольно-надзорных органов в сфере государственного регулирования предпринимательской деятельности. Показана динамика проверочных мероприятий госорганов субъектов предпринимательства и дан анализ результатов моратория на проведение проверок субъектов предпринимательства. Выявлены некоторые проблемы в системе управления рисками, предложены новые подходы к системе оценки рисков и налагаемых санкций с целью определения соотношения размера санкций к степени нарушения. Представлен анализ международного опыта в контрольно – надзорной сфере страхования ответственности предпринимателя, общественного контроля и финансовых гарантий. Рассмотрены условия для слияния административных, разрешительных и контрольных функций для регулируемых сфер деятельности.
Ключевые слова: государственный контроль, надзор, государственное регулирование, предпринимательство.

___________________________

Асенова А.Е., Байзаков С.Б., Ойнаров А.Р.,Тулепбекова А.А.
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА МЕМЛЕКЕТТІК ОРГАНДАРДЫҢ БАҚЫЛАУ ЖӘНЕ ҚАДАҒАЛАУ ҚЫЗМЕТІН ЖЕТІЛДІРУ

Түйіндеме. Мақалада Қазақстан Республикасында мемлекеттік органдардың бақылау және қадағалау қызметін одан әрі жетілдіру бойынша практикалық ұсынымдар көрсетілген. Кәсіпкерлік қызметті мемлекеттік реттеу саласындағы бақылау-қадағалау органдарының қызметіне талдау жүргізілген. Бақылау-қадағалау органдары қызметінің негізгі көрсеткіштері анықталған.  Мемлекеттік органдардың кәсіпкерлік субъектілерін тексеру шараларының динамикасы көрсетілген. Кәсіпкерлік субъектілерін тексеруге жарияланған мораторидің нәтижелеріне талдау жасалған. Тәуекелдіктерді басқару жүйесіндегі кейбір проблемалар қарастырылған, тәуекелдіктерді бағалау жүйесінің жаңа тәсілдері ұсынылған.  Бұзушылық дәрежесіне санкциялар өлшемінің қатынасын анықтау мақсатында салынатын санкцияларға талдау жүргізілген. Бақылау және қадағалау саласындағы халықаралық тәжірибеге талдау берілген, атап айтқанда кәсіпкердің жауапкершілігін сақтандыру, қоғамдық бақылау, қаржылық кепілдіктер сияқты балама түрлері бойынша. Реттелуші қызмет салалары үшін әкімшіліктік, рұқсат берушілік және бақылау функцияларын біріктіру шарттары қарастырылған.
Түйінді сөздер: мемлекеттік бақылау, қадағалау, мемлекеттік реттеу, кәсіпкерлік.

___________________________

Assenova A.E., Baizakov S.B., Tulepbekova A.A.  
THE IMPROVEMENT OF CONTROL AND SUPERVISORY ACTIVITY OF STATE BODIES IN THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

The practical recommendations for further improvement of control and monitoring of activities of the state bodies in the Republic of Kazakhstan were represented in the paper. It was carried out the analysis of activities of regulatory bodies in the field of state regulation of business activity. The main indicators of activity of regulatory bodies – supervisory authorities were determined. The dynamic of verification activities of the state bodies of business subjects was shown. The analysis of the results of moratorium on inspection of businesses was carried out. Some problems in the system of risk management were considered and new approaches to the system of risk management were offered. The analysis of the sanctions imposed was held in order to identify the ratio of sanction sizes to the extent of the violation. The analysis of international experience in supervisory sphere was held, in particular on such alternative types of control as insurance of entrepreneur responsibility, public control, financial guarantees. The conditions for the merger of administrative, licensing and control functions for regulated fields of activity were reviewed.
Key words: state control, supervision, state regulation, entrepreneurship.

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика