Особенности регулирования рисков при инвестиционном кредитовании в проектном финансировании

МРНТИ 06.73.55                                                                                                 №3 (2017 г.)

Скачать

Кулубеков М.Т., Ахметова А.Ж.   

Аннотация. Целью исследования являлось определение особенностей регулирования рисками при инвестиционном кредитовании в проектном финансировании. Описаны инвестиционное кредитование и проектное финансирование, когда банк выступает в качестве кредитора. Рассмотрены виды долгосрочного кредитования и особенности финансировых затрат в рамках осуществления инвестиционного проекта. Можно утверждать, что роль банка в определенной степени, близка к роли предпринимателя, осуществляющего инвестиционный проект. Данное обстоятельство расширяет представление о регулировании банковских рисков при осуществлении инвестиционных проектов путем внедрения в банковскую деятельность концепции, получившей название реальные опционы. Результаты исследования важны тем, что гораздо шире раскрывают потенциальную сферу применения метода реальных опционов, который может быть применен для регулирования банковских рисков.
Ключевые слова: банковские риски, инвестиционное кредитование, проектное финансирование, реальные опционы, долгосрочное кредитование

 

Кулубеков М. Т., Ахметова А. Ж.
ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ РЕТТЕУ КЕЗІНДЕ ТӘУЕКЕЛДЕРДІ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ КРЕДИТТЕУ ЖОБАЛЫҚ ҚАРЖЫЛАНДЫРУ

Түйіндеме. Зерттеудің мақсаты жобалық қаржыландыру инвестициялық несиелер бойынша тәуекелдерді басқару сипаттамаларын анықтау болып табылады. мақала инвестициялық кредиттеуді және жобалық қаржыландыруды (банк кредитор ретінде оған әрекет еткенде) сипаттайды, әсіресе инвестициялық жобаны іске асыруға арналған шығындар қаржыландыру, несиелеу ұзақ мерзімді түрлерін қарастырды. Ол инвестициялық жобаны жүзеге асыру, кәсіпкердің рөлін ұқсас, банктің рөлі айтарлықтай артатынын бекітеді және, белгілі бір дәрежеде болады. Бұл факт бізге нақты опциондар ретінде белгілі, банк ұғымын енгізу арқылы инвестициялық жобаларды іске асыру банк тәуекелдерді басқарудың түсінігімізді кеңейтуге мүмкіндік береді. тұжырымдар нақты параметрлердің әдісін әлеуетті көлемі әлдеқайда кең, өйткені, нақты параметрлер әдісі инвестициялық жобаларды іске асыру банк тәуекелдерді басқару мақсаттарына үшін пайдалануға болады маңызды болып табылады.
Түйінді сөздер: банктік тәуекелдерді, инвестициялық кредит беру, жобалық қаржыландыру, нақты опциондар, ұзақ мерзімді кредиттеу


Kulabekov M. T., Akhmetova A. Zh.
PECULIARITIES OF REGULATION OF RISKS IN INVESTMENT LENDING AND PROJECT FINANCING

Abstract. The aim of the study is to determine the characteristics of the risk management at the investment loans in project financing. The article describes the investment lending and project financing (when the bank acts in him as a creditor), considered a long-term types of lending, especially financing costs in the implementation of the investment project. It can be argued that the bank's role is significantly expanded and, to some extent, similar to the role of the entrepreneur, carrying out the investment project. This fact gives us the opportunity to expand our understanding of bank risk management in the implementation of investment projects by introducing the concept of banking, known as real options. The findings are important because the potential scope of the method of real options are much wider, real options method can be used for banking risk management objectives in the implementation of investment projects.
Key words: Bank risks, investment lending, project Finance, real options, long-term loans

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика