Национальные инновационные системы зарубежных стран

МРНТИ 06.54.31                                                                                                 №1 (2016Г.)

Скачать

В статье рассмотрены принципы формирования национальных инновационных систем зарубежных стран (а именно США, Финляндии, Китая), основные виды сложившихся национальных инновационных систем, место малого инновационного бизнеса в национальных инновационных системах, основные виды и модели государственной поддержки инновационного бизнеса, применяемые в различных странах. Показана необходимость использования накопленного зарубежными странами опыта в стимулировании инноваций и развитии национальной экономики. При этом выбор модели во многом определяется существующим уровнем экономического развития, системой образования и науки. Развитие той или иной модели НИС для конкретной экономики — длительный процесс, в котором взаимодействуют бизнес и государство, выполняя свои традиционные функции и приобретая новые.
Ключевые слова: национальная инновационная система, инновации, технопарк, кластер, модель «тройной спирали», венчурное финансирование

__________________________

Ли   С.А.  
Шет елдердің ұлттық инновациялық жүйелері

 Мақалада шетелдердің ұлттық инновациялық жүйелерінің принциптері (атап айтқанда АҚШ-тың, Финляндияның, Қытайдың),  ұлттық инновациялық жүйелерінің қалыптасқан негізгі түрлері, ұлттық инновациялық жүйелеріндегі кіші инновациялық бизнестін орыны, әртүрлі мемлекеттерде қолданылатын инновациялық бизнесті мемлекеттік қолдауының негізгі түрлері мен үлгілері қарастырылған.Инновацияларды ынталандыру және ұлттық экономиканы дамытуда шет елдердіңжинақтаған тәжірибесін қолдану қажеттілігі көрсетілген. Сонымен бірге үлгіні талдау көпшілікте бар экономикалық дамуының деңгейі, білім және ғылым жүйесі бойыша  анықталады.Нақты экономика үшін не ол, не бұл ҰИЖ үлгісінің дамуы – өзінің дәстүрлі қызметтерін атқарып және де жаңа қызметтерге ие болып, бизнес пен мемлекет әрекеттестігінің ұзақ үдерісі.
Түйінді сөздер: ұлттық инновациялық жүйе (ҰИЖ), инновациялар, технологиялық парк, кластер, «үш жақты шиыршығы» үлгісі,тәуекелдік қаржыландыру.

__________________________

Li   S. A.
National innovative systems of foreign countries

Abstract. In article the principles of formation of national innovative systems of foreign countries (namely the USA, Finland, China), main types of the developed national innovative systems, a place of small innovative business in national innovative systems, the main types and models of the state support of innovative business applied in various countries are considered. Need of use of the experience in stimulation of innovations and development of national economy which is saved up by foreign countries is shown. Thus the model choice in many respects is defined by the existing level of economic development, an education system and sciences. Development of this or that NIS model for specific economy — long process in which business and the state interact, carrying out the traditional functions and getting the new.
Keywords: national innovative system (NIS), innovations, science and technology park, cluster, the model of «triple helix», venture financing

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика