Теоретико-методологические и прикладные вопросы организации туркестанской экосети

МРНТИ 34.35.01 №2 (2011 г.)

Скачать

 

В статье представлены результаты научных исследований по проблеме организации экологической сети. Разработки обоснованы и апробированы на примере Туркестанского региона.
Ключевые слова: экологические сети, режимы природопользования, ландшафтно-экологические каркасы

Мақалада экологиялық желіні ұйымдастыру мәселелері бойынша ғылыми зерттеу- лердің нәтижелері келтірілген. Қол жеткен нәтижелер Түркістан аймағы бойынша дәйектеліп, іске асырылған.
Туйінді сөздер: экодогиялықжелілер, табиғатпайдалану режимдері, ландшафты- экологиялық каркастар.

In article presents some results of the scientific researches on problem of the organizations of the ecological network. Developments are validated and approved by example of Turkistan region tests.
Key words: ecological networks, modes of management of natural resources, landscape and ecological framework.

(Полный текст: Архив, 2011г., №2, С. 132-137)

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика