Потенциал и перспективы развития туризма на территории проектируемого государственного природного резервата «Бокейорда» Западно-Казахстанской области

МРНТИ 39.21.02, 71.37.75                                                                                   №2 (2016 г.)

Скачать

Салихов Т.К., Сванбаева З.С., Сагатбаев Е.Н.

Аннотация. Проведенные научные исследования, посвящены проблемам охраны окружающей среды Казахстана на примере проводимого проекта, где приводятся результаты научного обоснования проектируемого государственного природного резервата «Бокейорда» Западно-Казахстанской области». В данном проекте при разработке и реализации основной целью был анализ проблем воздействия естественных и антропогенных факторов на уникальные природные комплексы, биологическое разнообразие и их туристско-рекреационные ресурсы. В ходе работы были исследованы и учтены природные условия, выявлены ключевые виды растений, животных, их современное состояния и оценка влияния на эти процессы человеческой деятельности, даны рекомендации по сохранению видов и их местообитания. На основе экосистемного анализа и ГИС-технологии определены наиболее важные для сохранения биоразнообразия участки, определены границы резервата, проведено зонирования функциональных участков и составлены карты.  Проанализировано современное состояние туристской деятельности. Выявлены основные факторы влияния для развития экологического, научно-познавательного и рекреационого туризма Западно-Казахстанского региона.
Ключевые слова: геоэкологическая оценка, экосистема, проектируемый государственный природный резерват, степи, флора, фауна, туристско-рекреационные потенциал, туризм

______________________

Салихов Т.К., Сванбаева З.С., Сагатбаев Е.Н.
БАТЫС ҚАЗАҚСТАН ОБЛЫСЫНДА ЖОСПАУЛАҢҒАМ «БОКЕЙОРДА» МЕМЛЕКЕТТІК ТАБИҒИ РЕЗЕРВАТ АУМАҒЫНДАҒЫ ТУРИЗМНІҢ ДАМУ ӘЛЕУЕТІ ЖӘНЕ БОЛАШАҒЫ

Түйіндеме. Жүргізілген ғылыми зерттеулер Батыс Қазақстан облысының «Бөкейорда» атты жобаланып отырған мемлекеттік табиғи резерватының ғылыми негіздемесінің нәтижелері келтірілетін  нақты жобасы мысалында Қазақстан қоршаған ортаны қорғау мәселелеріне арналған. Жобаны әзірлеу және іске асырудағы басты мақсат – бірегей табиғи кешендер мен олардың биологиялық алуантүрлілігіне және туристік-рекреациялық ресурстарына табиғи және антропогендік факторлардың әсер етудегі мәселелерін талдау болып табылады. Жұмыс барысында табиғи жағдайлар ескеріліп зерттелді; өсімдіктер мен жануарлардың кілттік түрлері, олардың қазіргі таңдағы жағдайы анықталды және осы үрдістерге адам қызметінің әсерін бағалау анықталды, түрлерді сақтау мен олардың мекен ету орнын сақтау бойынша ұсыныстар берілген. Экожүйелік талдау мен ГАЖ-технология негізінде биоалуантүрлікті сақтауға арналған біршама маңызды бөлімшелер анықталды, резерваттар шекарасы анықталды, функционалды бөлімшелердің аймаққа бөлінуі жүргізілді және карталар құрастырылды. Туристік қызметтің қазіргі жай-күйі сарапталып, талданды. Батыс Қазақстан облысындағы экологиялық, ғылыми-танымдық және рекреациялық  туризмнің дамуы үшін  әсер етудің басты факторлары анықталды.
Түйін сөздер: геоэкологиялық бағалау, экожүйе, жобаланып отырған мемлекеттік табиғи резерват, дала аймағы, өсiмдiктер мен жануарлар дүниесi, туристік-рекреациялық потенциал, туризм.

________________________

Salikhov T.K., Svanbayeva Z.S.,Sagatbayev E.N.
POTENTIAL  AND  PROSPECTS  OF  TOURISM DEVELOPMENT ON THE TERRITORY OF THE STATE NATURAL RESERVE «BOKEYORDA» WEST- KAZAKHSTAN REGION

Abstract. This work is devoted to the issues of environmental protection of Kazakhstan on the example of definite ongoing project, with the results of scientific studies of projected state natural reserve “Bokeiorda” of West Kazakhstan region. During development and realization of the project, the main aim was the analysis of the problems of affecting of natural and anthropogenic factors on the unique natural complexes and their biological diversity. During the work it was studied and taken into account the natural conditions, determined the key types of plants and animals, their current status and the assessment of influence of human activity on these processes, given the recommendations for saving the species and their habitats. On the basis of ecosystem analysis and GIS- technologie it was determined the most important places in order to save the biodiversity, determined the borders of reserve, carried out zoning of functional places and created maps.
Key words: geoecological assessment, ecosystem, projected state natural reserve, grasslands, flora, fauna, touristic-recreational potential, tourism.

 

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика