Распространение Эминиума Регеля в Каратауском государственном заповеднике

УДК 581.5 №3 (2014г.) МРНТИ 34.29.35

Скачать

К.С. Жарыкбасова1, К.А. Тазабаева1, В.В.Полевик2, Н.С.Кунанбаева1,  С.Д. Джуманов3

 1Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет,
г. Семей,  Казахстан

2Государственный университет им. Шакарима,
г. Семей,  Казахстан

3Аксу-Жабаглинский государственный природный заповедник

 

Аннотация. Статья посвящена исследованию ареала одного из 2 видов рода Eminium, произрастающих на территории Казахстана — Эминиум Регеля (Eminium regelii). Первоочередной и важнейшей задачей организации рационального использования природных растительных ресурсов, их охраны и воспроизводства является определение ареала и состояния популяций лекарственных растений, в данном случае  Эминиума Регеля. На основании проведенных авторами исследований впервые уточнены границы ареала Эминума Регеля в буферной  зоне Каратауского государст­венного заповедника (на территории Боралдайского филиала Сырдарья-Тур­кестанского государственного регионального природного парка). Авторами описаны также виды растительных сообществ, в которых был обнаружен Эминиум Регеля. Для определения плотности популяций Эминиум Регеля использовали метод Брауна-Бланке, который позволяет определить видовой состав, плотность популяции и динамику численности растений. Видовую принадлежность растений определяли по «Флоре Казахстана» Н.В.Павлова. В ходе экспедиционных выездов обнаружены различные по плотности популяции Эминиума Регеля на 3 участках территории Боралдайского филиала Сырдарья-Тур­кестанского государственного регионального природного парка. Первый участок — в предгорной долине у подножия юго-западных склонов хребта Каратау, второй участок — на берегу протекающей по ущелью реки Боралдай. Третий участок — на Красной горке, расположенной на юго-запад­ном склоне хребта Боралдайтау. Выявление местообитаний популяций, изучение ареала Эминума Регеля и описание видов растительных сообществ, в которых он был обнаружен, даёт ценную информацию для его учёта и охраны природного генофонда, представляет значительный научный интерес для флористики, географии и систематики растений.
Ключевые слова: Эминиум Регеля, Каратауский заповедник, популяции.

______________________________________

Жарықбасова К.С., Тазабаева К.А., Полевик В.В., Кунанбаева Н.С.,  Джуманов С.Д.    
ҚАРАТАУ МЕМЛЕКЕТТІК ҚОРЫҒЫНДА ЭМИНИУМ РЕГЕЛЬ ӨСІМДІГІНІҢ ТАРАЛУЫ

Түйіндеме. Мақала Қазақстан территориясында өсетін  Eminium туысына жататын екі түрдің бірі – Эминиум Регель (Eminium regelii) ареалын зерттеуге арнал­ған. Табиғи өсімдік қорларын тиімді пайдалану, оларды қо­р­ғау мен қайта жаңғырту үшін белгілі бір ареал анықтау мен дәрілік өсімдік­тердің, нақты жағдайда Эминиум Регеляның қауымдалыс жағдайын анықтау негізгі және маңызды мәселе болып табылады.  Авторларын жүргізілген зерттеулердің негізінде Қаратау қорығының буферлік зонасында (Сырдария-Түркістан  мемлекеттік  аймақтық  табиғи саябағының Боралдай филиалының  территориясында) Эминиум Регеля по­пу­ляциясы анықталды. Авторлармен сондай-ақ, Эминум Регеля анықталған өсімдік топтануы түрлері де сипатталынды. Эминум Регеля қауымдалыс тығыздығын анықтау үшін Браун-Бланке әдісі қолданылды, ол өсімдіктің түрлік құрамын анықтауға, қауымдалыс ты­ғыздығы мен сандық өзгерісін байқауға мүмкіндік береді. Өсімдіктің қай түр­ге не топқа жататындығы Н.В.Павлов өсімдіктерді анықтағышымен анықталынды. Экспедициялық жолсапар  барысында Қаратау қорығының (Сырдария-Түркістан  мемлекеттік  аймақтық  табиғи саябағының Боралдай филиалы­ның  территориясында) Эминиум Регель популяциясы кезіккен  буферлік зо­наның 3 учаскесінде анықталды. Бірінші аумақ – Қаратау тауының оңтүстік-батыс бөктеріндегі тау маңындағы алқап; екінші аумақ – Боралдай өзенінің саласымен ағып жатқан жердегі жағалау; үшінші аумақ – Боралдайтау жотасы бөктерінің оңтүстік-батыс жағында орналасқан Қызыл төбешік түбі. Қауымдалыс мекендейтін жерін анықтау, Эминум Регеля ареалын зерттеу және ол анықталған топтанудағы өсімдіктер түрлерін сипаттау, оны есепке алу мен табиғи генофонды сақтау үшін құнды ақпарат береді, флористер, географтар мен өсімдік систематиктері үшін маңызды ғылыми қызығушылық туындатады.
Түйінді сөздер: Эминиум Регеля, Қаратау  қорығы, популяция.

_________________________________________

Zharykbasova K.S., Tazabaeva K.A., Polevik V.V.,  Kunanbayev N.S., Dzhumanov S.D.
DISSEMINATION OF EMINIUMA REGEL IN KARATAU STATE RESERVE

Abstract. Article is devoted to the area of one of the two species of the genus Eminium, growing on the territory of  Kazakhstan — Eminium regelii. A prime and major task of the organization of rational use of natural vegetable resources, their protection and reproduction is definition of an area and a condition of populations of herbs, in this case Eminium regelii. On the basis of the researches conducted by authors borders of an area of  Eminum Regelii in a buffer zone of the Karatau State Nature Reserve (on the territory of  Boralday branch of  Syrdarya-Turkestani state regional natural park) for the first time are specified. Authors described also types of vegetable communities in which Eminium regelii was found. For determination of density of populations Eminium regelii used a method of Brown-Blanca which allows to define specific structure, density of population and dynamics of number of plants. The genus of plants determined by «Flora of Kazakhstan» N. V. Pavlov. During the forwarding are found various on density of population of Eminium regelii on 3 sites of the territory of the Boralday branch of  Syrdarya-Turkestani state regional natural park.  The first site — in a foothill valley at the bottom of southwest slopes of ridge of Karatau, the second site — on the bank of the river Boralday proceeding on the gorge.  The third site — on the Red hill located on a southwest slope of ridge of Boraldaytau.Identification of  habitats of populations, study of an area of  Eminium regelii and the description of  types of  vegetable communities in which it was found, gives valuable information for its account and protection of a natural gene pool, represents considerable scientific interest for floristic, geography and systematization of plants.
Keywords: Eminium regelii,  Karatau Reserve, population.

 

 

Введение. Эминиум (лат. Eminium) — род травянистых растений семейства Ароидные (Araceae). Включает около 9 видов: Eminium alberti, Eminium jaegeri, Eminium heterophyllum, Eminium infortum, Eminium koenenianum, Eminium lehmanni,  Eminium rauwolffii,  Eminium regelii,  Eminium spiculatum. Произрастают от Северной Африки до Центральной Азии.

В Казахстане встречаются 2 вида рода Eminium: Эминиум Регеля (Eminium regelii) и Эминиум Леманнна (Eminium lehmanni).

По литературным данным Эминиум Регеля произрастает в предгорьях и нижнем поясе гор хр. Каратау и в Западном Тянь-Шане (Джамбулская и Чимкентская – ныне Южно-Казахстанская, области) [1]. Тогда как, второй вид этого рода – Эминиум Леманнна по данным Кұтпанбаева С.М. [2] и Синицина Г.С. [3] обитает только в песчаных пустынях Чимкентской (ныне Южно-Казахстанской), Кзыл-Ординской и Джамбулской областей

Ранее нами для определения ареала данного растения были проведены маршрутные экспедиции в горные районы Восточно-Казахстанской области: на северный склон Тарбагатая, Зайсанский район гор Саур и Сайкан, на западную оконеч­ность горного хребта Калбатау —  Дельбегетей, в  прибрежные пустыни озера Зайсан, а также  по территории национального заповедника Республики Казах­стан — Аксу-Джабаглы и близлежащих территорий.

По результатам экспедиции растения рода Eminium  в Восточно-Казах­станской  области не был обнаружен. Популяции растений данного рода были обнаружены  на территории заповедника Аксу-Джабаглы и окрестностей села Джабаглы.

Причем,  популяции  Эминиум Регеля были распространены вдоль северо-западной границы заповедника Аксу-Джабаглы. Частота встречаемости данного растения была неоднородна. Нами были определены ареал, биологические особенности и химический состав Эминиума Регеля на территории Аксу-Джабаглинского государственного заповедника [4,5,6,7].

Согласно данным Иващенко А. и Ишковой Е. на территории Каратау­ского заповедника произрастает 364 вида растений 55 семейств [8]. Однако в перечне растений, произрастающих на территории данного заповедника, ав­торами не указан Эминиум  Регеля,  хотя по данным Павлова Н.В. [1] Эмини­ум  Регеля встречается в горах Каратау и Западного Тянь-Шаня.

Цель работы: определение границы ареала, частоты встречаемости (плотности популяций) Эминиума  Регеля в Каратауском государственном заповеднике.

Каратауский государственный природный заповедник расположен в центральной части хребта Каратау, который является ответвлением северо-запад­ных дуг Тянь-Шаня на территории Южно-Казахстанской области.

Граничит с пустынями Муюнкум, Кызылкум, Бетпакдала [8]. Заповедник на севере и северо-востоке граничит с Сузакским районом; на западе от границы Сузакского района до слияния рек Баялдыр и Тюетас до гор Карагаштау; на юге от гор Карагаштау через реки Талдыбулак, Хантаги до границ Сузакского района; на востоке -вдоль Сузакского района.

Хребет имеет ассиметричное строение. Юго-западный склон его широкий и сравнительно пологий. Северо-восточный и северные склоны отличаются зна­чительной крутизной. Наивысшая точка хребта — гора Мынжылки в верховьях возвышенности Бессаз с отметкой 2167 м над уровнем моря [9]. Протяженность территории заповедника в меридиональном направлении составляет 28,3 км (от 68°З8' до 68°50' восточной долготы), в широтном направ­лении — 23,6 км (от 43°36' до 43°49' северной широты) по системе координат.

Общая площадь заповедника составляет 34300 га, центральная усадьба находится в городе Кентау, в 40 км от города Туркестан с железнодорожной станцией (рис. 1). Эти города связаны автомагистралью. Ближайшее расстояние от центральной усадьбы до территории заповедника- 17 км [8].

 

 жарыкбас

 Рис.1 Карта Каратауского государственного заповедника [9], на которой отмечены
3 участка обнаружения популяций Эминиума Регеля.

 Климат территории континентальный, засушливый. Среднегодовая температура воздуха колеблется в пределах от +8о до +12оС. Самый холодный месяц январь (средняя температура –5оС ниже нуля), самый  жаркий – июль (25 — 27оС) [8].

Продолжительность теплого периода со среднесуточной температурой выше 5оС – 220 дней, безморозного периода – 160-180 дней. Среднегодовая сумма осадков – около 400 мм, в верхних частях гор до 500 и даже 700 мм в отдельные годы. Распределение осадков по сезонам года неравномерно – максимум приходится на весну и осень. Еще в середине мая в горах заповедника нередки ливневые дожди с сильными грозами. Зимой погода чаще всего ясная и безветренная. Средняя скорость ветра не превышает 3-4 м/сек. Снежный покров неглубокий – до 20-30 см. Устанавливается он обычно в последних числах ноября, разрушается в конце февраля. Основная черта климата — неравномерное распределение осадков по сезонам года [8].

Методы исследований. Экспедиционные выезды на территорию Каратауского государственного заповедника длились с 19 по 31 мая 2014 г. Определение видовой принадлежности растений проводили по энциклопедическому сборнику «Флора Казахстана» [10]. Плотность популяций растений Эминиума Регеля определяли методом Брайна-Бланке по Миркину [11].

Основные результаты и их обсуждение. В ходе экспедиционных выездов нами были определены 3 участка буферной зоны Каратауского заповедника (на территории Боралдайского филиала Сырдарья-Туркестанского государственного регионального природного парка), на которых были обнаружены популяции Эминиума Регеля.

Первый участок распространения Эминиума Регеля располагался в предгорной долине у подножия юго-западных склонов хребта Каратау (рис.2). На данной территории была обнаружена довольно крупная популяция Эминиума Регеля. Эта популяция распространялась вдоль левого берега реки Машат, образованной от слияния двух рек Даубаба и Ирсу, на надпойменной террасе, расположенной на высоте 529 м над уровнем моря. Растительное сообщество, в котором доминантным растением является Эминиум Регеля, является разнотравно-злаковым.

В этом сообществе встречались растения из перечня, приведенном Ива­щенко А. и Ишковой  Е. в работе по Каратаускому заповеднику: тысячелист­ник обыкновенный, липучка мелкоплодная, пырей ползучий, подорожник лан­цетный, вьюнок полевой, мак павлиний, клевер золотистый, просвирник маленький, бурачок извилистый, коровяк фиолетовый [8].

На данном участке была заметна сильная антропогенная нагрузка на растительный покров (перевыпас скота —  чрезмерный выпас, приводящий к деградации растительности сообщества и снижению его продуктивности, туристы), проективное покрытие растительного покрова составляет 60 %.

 жарыкбас2

Рис. 2 Первый участок у подножия юго-западных склонов хребта Каратау

 В обнаруженной популяции Эминиума Регеля наблюдалось довольно большое количество генеративных особей, которые находились на стадии массового цветения (рис.3).

Глубина залегания клубней Эминиума Регеля достигала 20-25 см. Они были довольно крупными, до 4,5 см в диаметре. Плотность обнаруженной популяции Эминиума Регеля достигала 10-11 экземпляров на 1 м2.

жарыкбас3

Рис.3  Эминиум Регеля на стадии цветения.

 Второй участок распространения популяции Эминиума Регеля расположен на берегу протекающей по ущелью реки Боралдай. Правый берег реки в этом участке примыкает к довольно крутому склону гор, а левый берег более пологий, образует пойменную террасу с тугайными почвами (пойменные луговые, большей частью засоленные почвы). Высота участка составляла 520 м над уровнем моря (рис.4).

Вдоль реки Боралдай на данном участке тянется пойменный лес, состоящий из редких, эндемичных видов деревьев и кустарников, некоторые из них занесены в Красную книгу Казахстана (ясень согдийский, боярышник понтийский, шиповник Федченко, клен Семенова, яблоня Сиверса и др.).

 жарыкбас4

Рис. 4  Второй участок по ущелью реки Боралдай

 Травянистый ярус под пологом леса состоял из крупного разнотравья, а именно:  катран котчиевский, Эремурус Регеля, тысячелистник желтый, конский щавель, тюльпан  Грейга, тюльпан Кауфмана, кузиния мынжылкенская, прангос хвощевидный, лук турчинский, синеголовник каратавский, Эминиум Регеля.

На данное сообщество не оказывалась антропогенная нагрузка, проективное покрытие растительного покрова – 100 %. Однако, в отличие описанного нами от первого участка, плотность популяции Эминиум Регеля на втором участке была ниже – 1-2 экземпляра на 1 м2, причем растения находились в окончании фазы цветения (рис.5).

Глубина залегания клубней также была меньше, чем на первом участке – 15-17 см, клубни были меньше размером от 1,5 до 2,5 см.

 жарыкбас5

Рис.5 Эминиум Регеля в окончании фазы цветения.

 Третий участок распространения Эминиума Регеля (высотой 931 м над уровнем моря) был обнаружен нами на Красной горке (Красная горка расположена на юго-западном склоне хребта Боралдайтау, это самое северное ответвление хребта Каратау), имеющей дополнительный охранный статус (рис.6). Под охраной находятся тюльпаны – Грейга, Кауфмана, туркестанский.

 жарыкбас6

Рис.6  Третий участок в районе Красной горки.

 Здесь преобладает ксерофитное разнотравье (типчак, ковыль каратавский, Эремурус Регеля, лапчатка прямостоячая, лапчатка вильчатая, мачок желтый, грыжник голый) с участием кустарников: боярышника понтийского и шиповника кокандского.

На данном участке растения Эминиума Регеля уже отцвели, происходило созревание семян (рис.7).

Клубни залегали на глубине 15-17 см, их размеры колебались от 1,5 до 2 см в диаметре. Проективное покрытие растительного покрова составляло 85-90 %. Плотность популяций Эминиума Регеля достигала 3-4 растения на 1 м2.

 жарыкбас7

Рис. 7  Отцветшее растение Эминиум Регеля

Выводы:

— на территории Каратауского государственного заповедника произрастают представители рода Eminium, а именно Eminium Regelii;

— наиболее крупные, многочисленные популяции Эминиума Регеля обнаружены на южных склонах хребта Каратау, не выше 1000 м над уровнем моря;

— цветение растений Эминиума Регеля в Каратауском заповеднике начинается и заканчивается на 10-14 дней раньше, чем в Аксу-Джабаглы;

— в Аксу-Джабаглы популяции Эминиума Регеля приурочены к зарослям кустарников, а в Каратау они предпочитают открытые места.

В Средней Азии местное население издавна применяет растения рода Eminium как  лекарственное средство против многих болезней, таких как бо­лезни внутренних органов, против новообразований, против туберкулеза и др. [12]. Кроме того, Эминиум Регеля относится к редким, исчезающим видам, поэтому приведенные нами сведения о распространении Эминиума Регеля  на территории Каратауского государственного заповедника необходимы для поиска и выявления запасов лекарственных растений.

Выявление местообитаний популяций и изучение ареалов данного растения даёт ценную информацию для учёта и охраны природного генофонда флоры Казахстана и представляет значительный научный интерес для флористики, географии и систематики растений.

 Список литературы

 1.  Флора Казахстана / Ред. Павлов Н.В. – Алма-Ата: Академия наук КазССР, 1961. – Т2. – С.85.
 2. Кұтпанбаев С.М. Қазақстанда өсетін тауалғы мен күшәла өсімдіктерінің кейбір биологиялық ерекшеліктері //Вестник Академии наук Казахской ССР. – 1961. — № 2(191). – С. 83-87.
 3. Синицин Г.С. Эминиум Регеля – новое лекарственное растение Казахстана //Известия АН КазССР. – 1982. – №2. – С.21-24.
 4. Тазабаева К.А., Жарыкбасова К.С. Лекарственное растение Эминиум Регеля (EMINIUM REGELII). //Материалы международного научно-практического семинара «Научные и практические аспекты применения лекарственных растений в производстве пищевых продуктов». – Семей: Интеллект, 2013. – С.172-179.
 5. Жарыкбасова К.С., Тазабаева К.А., Силыбаева Б.М., Кунанбаева Н.С. Актуальные направления применения лекарственных растений в пищевой отрасли. – Семей: Тенгри, 2013. – С.166-175.
 6. Silybayeva В.M., Tazabayeva К.A., Zharykbasova К.S.  Biological Specifics and Chemical Composition of Medicinal Plant Eminium regelii Vved. //Global Journal of Pharmacology. – №8 (3). – 2014. – Р.432-436.
 7. Жарыкбасова и др. Биология лекарственного растения – Эминиум Регеля. – Семей: КазГЮИУ, 2013. – 64 с.
 8. Иващенко А., Ишков Е. Каратауский государственный природный запо­ведник. // Заповедники Средней Азии и Казахстана. – Алматы: Тетис, 2006. – С.41-47.
 9. Заповедники мира http://www.zapovedniki-mira.com/zapovedniki_kazahstana/279-gosudarstvennyy-prirodnyy-karatauskiy-zapovednik.html
 10. Флора Казахстана /Ред. Павлов Н.В. – Алма-Ата: Академия наук КазССР, 1956. – Т1. – С.33-38.
 11. Миркин Б.М., Наумова Л.Г., Мулдашев А.А.  Высшие растения. – М.: Логос, 2002. – 255 с.
 12. Кукенов М.К.  Ботаническое ресурсоведение Казахстана. – Алма-Ата: Гылым, 1999. – 160 с.

 

 

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика