МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АДГЕЗИНОВ МОЛОЧНОКИСЛЫХ БАКТЕРИЙ

МРНТИ 34.27.29, 34.15.31                                                           №4 (2015г.)

 

Скачать
 

 Шайхин С.М.,  Молдагулова А.К., Шайхина Д.С.,   Абилхадиров А.С., Абдыкадырова А.Б. ,  Бекенова Э.Е.

Аннотация. В обзоре приведены новые результаты исследований белков адгезии из молочнокислых бактерий (МКБ), проводимые в передовых научно-исследовательских лабораториях зарубежья. Пристальное внимание исследователей к факторам адаптации МКБ обусловлено проблемами подбора оптимальных доз и частоты приема препаратов пробиотиков и способа применения потенциальных пробиотических штаммов МКБ. Поиск критериев отбора пробиотической функции и выявление новых связей между эффекторами МКБ и рецепторами клеток организма хозяина, положительно влияющими на гомеостаз слизистой оболочки, эти фундаментальные многодисциплинарные исследования последовательно прокладывают прямой путь от эксперимента к производству, потребителю и клинике.
Ключевые слова: Молочнокислые бактерии, пробиотики, белки адгезии, мунлайтинг белки.

_________________________

Шайхин С.М., Молдагулова А.К., Шайхина Д.С.,  Абилхадиров А.С.,  Абдыкадырова А.Б., Бекенова   Э.Е.
СҮТҚЫШҚЫЛДЫ БАКТЕРИЯЛАРДАН БӨЛІНГЕН АДГЕЗИНДЕРДІҢ МОЛЕКУЛЯРЛЫ-БИОЛОГИЯЛЫҚ СИПАТТАМАСЫ

Түйіндеме. Шолуда сүтқышқылды бактериялардың адгезия ақуыздарын зерттеуінің жаңа нәтижелері келтірілген, шетелдің озық ғылыми-зерттеу зертханаларында жүргізілген. Зерттеушілердің үңіле қарайтыны сүтқышқылды бактериялардың бейімделу факторы, себебі пробиотик препаратының оптимальді мөлшерінің, қабылдау жиілігінің және қолданылу мәселесінде. Пробиотикалық функцияны таңдау критерийлерін іздеу және  шырышты қабықтың гомеостазына жақсы әсер ететін сүтқышқылды бактериялардың эффекторлары мен иесінің жасушасының рецепторымен жаңа байланыстарын анықтау, осындай маңызды көпдисциплинарлы зерттеулер тәжірибеден өндіріске, тұтынушыға және клиникаға  тікелей жол салады.
Түйіндi сөздер: Сүтқышқылды бактериялар, адгезия ақуыздары, пробиотиктер, мунлайтинг ақуыздары.

_________________________

Shaikhin S.M., Moldagulova A.K., Shaikhina D.S., Abilhadirov A.S., Abdykadyrova A.B., Bekenova   E.E.
MOLECULAR BIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF ADHESIVES OF LACTIC ACID PROTEINS.

Abstract. New results of studies of adhesion proteins from lactic acid proteins. which are carried out in the leading scientific and research laboratories abroad  has been presented in the  review . Careful attention of researchers to the factors of adaptation of lactic acid proteins is caused by the problems of selection of optimal doses and the frequency of reception of  probiotics preparations and the ways of use of potential probiotic strains of lactic acid proteins. The search of criteria of selection of probiotic functions and identification of new connections between effectors of lactic acid proteins and receptors of cells of the host organism  positively  depending on effect on  the homeostasis of mucosa, these fundamental multidisciplinary researches are consistently pave the direct way from experiment to the production, consumer and clinic.
Key words: Lactic acid proteins, probiotics, adhesion proteins, munlayting proteins.

 

 

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика