Қарағаш (Ulmus pumila L.) діңінің ауруын қоздыратын фитопатогенді саңырауқұлақтың молекулалы-генетикалық идентификациясы/ Молекулярно-генетическая идентификация фитопатогенного гриба, возбудителя болезни ствола вяза (Ulmus pumila L.)

ӘОЖ 579.61/62    Выпуск 1, 2014 год   МҒТАР 34.27.29

 

Скачать 

М. А. Туралиева,  А. А. Ешибаев
Проведен микологический анализ возбудителя заболеваний карагача, аборигенного вида местной дендрофлоры южных регионов Казахстана. Установлено, что возбудителем заболеваний U. pumila  является гриб  Fusarium solani. Молекулярно-генетическая идентификация этого патогена проведена методом полимеразно-цепной реакции (ПЦР).
Ключевые слова: Дендрофлора, Ulmus pumila L., Fusarium solani, ПТР-диагностика, биология, вяз, карагач, заболевания деревьев, южный Казахстан

___________________________________

Тұралиева М.А., Ешібаев А.А. 
ҚАРАҒАШ (ULMUS PUMILA L.) ДІҢІНІҢ АУРУЫН ҚОЗДЫРАТЫН ФИТОПАТОГЕНДІ САҢЫРАУҚҰЛАҚТЫҢ МОЛЕКУЛАЛЫ-ГЕНЕТИКАЛЫҚ ИДЕНТИФИКАЦИЯСЫ

Қазақстанның оңтүстік облыстары дендрофлорасында кеңінен таралған майдажапырақты қарағаш өсімдігінің ауруларына микологиялық талдау жасалды. Олардың ішінде U. pumila  ағаштарының ауруларын тудыратын фитопатогенді саңырауқұлақтар Fusarium solani бөлініп алынды. F.solani фитопатогенді микромицеттің молекула-генетикалық идентификациясы полимеразалық тізбектік реакция (ПТР) әдісі арқылы жүзеге асты.
Кілтті сөздер: Дендрофлора, Ulmus pumila L., Fusarium solani, ПТР-диагностика.

____________________________________

Turaliyeva M.A., Yeshibaev A.A. 
MOLECULAR GENETIC IDENTIFICATION OF PHYTOPATHOGENIC FUNGI, THE CAUSATIVE AGENT OF TRUNK DISEASE OF ELM (ULMUS PUMILA L.)

Mycological analysis was conducted on causative agent of diseases of elm species, aboriginal type of local dendroflora of southern regions of Kazakhstan. It was established that the causative agent of U. Pumiladiseases is fungus calledFusarium solani. Molecular genetic identification of this pathogen was carried out by using the method of polymerase chain reaction (PCR).
Keywords: Dendroflora, Ulmus pumila L., Fusarium solani,PCR diagnostics

 

Комментарии закрыты.

Яндекс.Метрика